Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2024-02-29

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk biologicznych lub pokrewne (mile widziana specjalizacja mikrobiologia),
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym,
 • umiejętność obsługiwania laboratoryjnej aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera oraz MS Office ( Excel, Word),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pod presją czasu,
 • zaangażowanie w realizowane zadania,
 • nastawienie na rozwiązania i efekty,
 • kreatywność,
 • komunikatywność

mile widziane

 • umiejętność pracy ze szczepami wzorcowymi,
 • znajomość techniki PCR,
 • doświadczenie w zakresie badań mikrobiologicznych żywności, próbek środowiskowych, wody
 • doświadczenie w zakresie audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania ISO,

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny powstał 1.04.2022 r. z połączenia 3 instytutów: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa. Przedmiotem działalności Łukasiewicz - ŁIT jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w kluczowych obszarach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia.

codzienne zadania

 • realizacja projektów badawczych, rozwojowych oraz inwestycyjnych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
 • prowadzenie działań w celu poprawy efektywności realizowanych prac B+R,
 • opracowanie oraz implementacja nowych metodyk badawczych i produktów,
 • wykonywanie badań, ekspertyz oraz usług realizowanych na potrzebę podmiotów zewnętrznych w ramach zleceń, umów na wykonanie pac naukowo – badawczych
 • upowszechnianie wyników prac poprze udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych.

benefity

 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • dofinansowanie do karty sportowej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia BCS/3/2024.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 29.02.2024r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie 29.02.2024r. nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko, zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) wybranej osoby zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz – ŁIT to ponad 400 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych
i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2024-02-28

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe techniczne, specjalizacja technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna. Stopień doktora nauk chemicznych lub technicznych.
 • Stopień doktora nauk chemicznych lub technicznych i co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych, w tym dla klientów komercyjnych w tematyce zbieżnej z działalnością Sekcji.
 • Minimum 2 publikacje zindeksowane w międzynarodowych bazach tj. Web of Science lub Scopus.
 • Doświadczenie w prowadzeniu procesów syntezy organicznej, rozdziału, w tym pod wysokim ciśnieniem oraz w analizie w chemii organicznej (opcjonalnie frakcji węglowodorowych).
 • Wysokie kompetencje w obszarze zarządzania zespołem ze szczególnym uwzględnieniem planowania, organizacji pracy oraz motywowania.
 • Znajomość zasad marketingu i zarządzania, wypełniania wniosków o finansowanie. Mile widziane ukończenie studiów podyplomowych i/lub kursów z marketingu i zarządzania.
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację i korzystanie z literatury specjalistycznej oraz tworzenie publikacji, raportów itd. Znajomość innych języków obcych mile widziana.
 • Kreatywność, otwartość na nowe wyzwania badawcze, umiejętność komunikacji w grupie, otwartość na zmiany, co najmniej dobra znajomość języka polskiego (biegłe czytanie i pisanie wypełnianie dokumentów urzędowych).
 • Umiejętność efektywnej komunikacji z szeroką grupą interesariuszy.

mile widziane

-

opis stanowiska

Kierownika Sekcji Syntezy Organicznej i Procesów Rozdziału, Grupa Badawcza Technologii Chemicznej

nazwa instytutu

Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • Inicjowanie, pozyskiwanie, koordynowanie i realizacja projektów B+R krajowych i międzynarodowych z zakresu technologii i inżynierii chemicznej, zarówno dofinansowanych, jak i komercyjnych.
 • Efektywne pozyskiwanie kontrahentów biznesowych, krajowych i międzynarodowych, dla usług realizowanych przez Sekcję.
 • Nawiązywanie relacji z ośrodkami naukowymi krajowymi i międzynarodowymi w celu umiędzynarodowienia Sekcji oraz budowania konsorcjów do realizowanych prac badawczych i wymiany międzynarodowej.
 • Organizacja i udział w spotkaniach naukowych, biznesowych i projektowych.
 • Ocena zdolności technologicznej w zakresie realizowanych tematów.
 • Projektowanie i budowa aparatury badawczej ciśnieniowej.
 • Obsługa wybranych urządzeń i instalacji laboratoryjnych, w tym prace w ruchu ciągłym.
 • Planowanie eksperymentów, ich realizacja, analiza i wnioskowanie.
 • Analiza, interpretacja, dokumentowanie i raportowanie wyników badań.
 • Osiąganie celów projektów B+R realizowanych przez Sekcję, w tym jakość efektów prac i dotrzymanie terminów określonych w harmonogramach projektów.
 • Dbanie o efektywność i racjonalność projektów realizowanych w Sekcji oraz o jakość i terminowość przedstawianych raportów, opinii itp.
 • Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetów projektów realizowanych w Sekcji.
 • Publikowanie wyników prowadzonych prac (publikacje, patenty), aktywny udział w seminariach i konferencjach naukowych.
 • Koordynacja współpracy ze specjalistami z innych Sekcji.

benefity

 1. Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę.
 2. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 3. Honorarium autorskie z tytułu wykonywania działalności twórczej o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. 36 dniowy urlop wypoczynkowy.
 5. Ruchomy czas pracy.
 6. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 7. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 8. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa zapomogowo-pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 9. Możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji w tym kursów językowych.
 10. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 11. Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

2024-02-28

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe (inżynieria materiałowa, chemia, technologia wyprawy skór),
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy laboratorium (mile widziane doświadczenie w pracy  w laboratorium akredytowanym przez PCA),
 • podstawowa znajomość MS Office ( Excel, Word, Power Point, Outlook),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie,
 • mile widziane świadectwa szkoleń zawodowych i z zakresu systemu zarządzania jakością,
 • umiejętność współpracy w zespole i pod presją czasu,
 • uczciwość, sumienność, dokładność.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny powstał 1.04.2022 r. z połączenia 3 instytutów: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa. Przedmiotem działalności Łukasiewicz - ŁIT jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w kluczowych obszarach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia.

codzienne zadania

 • przygotowywanie próbek oraz wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi normami lub procedurami,
 • rzetelne i przejrzyste ewidencjonowanie wyników badań oraz przestrzeganie poufności badań,
 • współpraca przy opracowywaniu nowych metod badawczych,
 • przygotowywanie przyrządów do badań i kontrola prawidłowości wskazań,
 • pisanie sprawozdań z badań,
 • znajomość i przestrzeganie zasad dotyczących funkcjonowania Systemu Jakości.

benefity

 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • dofinansowanie do karty sportowej.

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia BL-BS/2/2024.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 28.02.2024r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie 28.02.2024r. nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko, zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) wybranej osoby zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz – ŁIT to ponad 400 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych
i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

poziom

Lider obszaru – Dyrektor

data wygaśnięcia oferty

2024-02-25

wymagania obowiązkowe

 • Stopień doktora nauk farmaceutycznych, biologicznych, biotechnologicznych lub pokrewnych i 6-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne pozyskiwanie i prowadzenie projektów badawczych w tematyce zbieżnej z działalnością Centrum.
 • Minimum 5 publikacji zindeksowanych w międzynarodowych bazach tj. Web of Science lub Scopus.
 • Kierowanie co najmniej jednym projektem B+R (o wartości min. 500 000 zł) oraz udział w co najmniej jednym projekcie międzynarodowym w okresie ostatnich pięciu lat.
 • Udokumentowane doświadczenie we współpracy z partnerami naukowymi i przemysłowymi w zakresie prac B+R.
 • Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2.
 • Praktyczna wiedza na temat sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego krajowego i międzynarodowego.
 • Umiejętność skutecznego zarządzania procesami i wdrożeniami, wielozadaniowość oraz zdolność do pracy pod presją.
 • Minimum 3 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi.
 • Wysokie kompetencje w obszarze zarządzania zespołem ze szczególnym uwzględnieniem planowania, organizacji pracy oraz motywowania.
 • Orientacja na cel, umiejętności wdrażania zmian i usprawnień oraz silnych kompetencji decyzyjnych.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji z szeroką grupą interesariuszy.
 • Mile widziane posiadanie stopnia doktora habilitowanego lub rozpoczęta procedura habilitacyjna.
 • Odbyty staż w międzynarodowej jednostce naukowo-badawczej będzie dodatkowym atutem.

mile widziane

-

opis stanowiska

Lider/Liderka Obszaru

w pionie wsparcia z funkcją Dyrektora Centrum Farmacji i Biotechnologii

nazwa instytutu

Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • Rozwój działalności Centrum Farmacji i Biotechnologii w odniesieniu do strategii Łukasiewicz-IChP oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 • Zarządzanie, monitorowanie oraz wdrażanie inicjatyw mających na celu zwiększenie efektywności organizacyjnej Centrum.
 • Wyznaczanie celów i kierunków działania Centrum oraz inicjowanie i koordynowanie projektów i usług badawczych w obszarze działania Centrum.
 • Proponowanie tematyki prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych ukierunkowanych na opracowanie nowych produktów, technologii oraz usług.
 • Osiąganie celów projektów realizowanych przez podległe komórki organizacyjne, w tym jakość efektów prac i dotrzymanie terminów określonych w planach projektów.
 • Dbanie o efektywność i racjonalność projektów realizowanych w Centrum oraz o jakość i terminowość przedstawianych raportów, opinii itp.
 • Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetów projektów.
 • Inicjowanie działalności publikacyjnej przez pracowników Centrum.
 • Zapewnienie właściwej ochrony własności intelektualnej efektów prac wytworzonych przez podległe komórki organizacyjne.
 • Opracowywanie rocznych planów działalności, finansowych, wykorzystania infrastruktury badawczej, perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej, Wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność bieżącą (Subwencja) oraz innych, stosownie do potrzeb, dokumentów i przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji w obszarze działania Centrum.
 • Koordynowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Centrum.
 • Pozyskiwanie, utrzymanie i rozwój kadry stosownie do potrzeb prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, badań naukowych, analiz i ekspertyz itp., a także efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego.
 • Inicjowanie współpracy i nadzór nad rozwojem usług i relacji biznesowych z partnerami zewnętrznymi naukowymi oraz przemysłowymi.
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami oraz Centrum Łukasiewicz.
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Łukasiewicz – IChP.
 • Bieżące raportowanie do Z-cy Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji.

benefity

 • Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 • Możliwość korzystania z Honorarium autorskiego z tytuły wykonywania działalności twórczej o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Ruchomy czas pracy.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 • Możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji w tym kursów językowych.
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2024-02-23

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowany kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewny);
2) Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
3) Doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
4) Praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, rekrutacji, rozwoju oraz ocen pracowniczych;
5) Znajomość Kodeksu Pracy w zakresie spraw pracowniczych;
6) Znajomość Prawa podatkowego, płac oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;
7) doświadczenie w zakresie obsługi kadrowo-płacowej;
8) znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
9) Dobra organizacja pracy, komunikatywność, samodzielność.

mile widziane

1) Mile widziana znajomość programu XPERTIS;
2) Udokumentowane szkolenia/wykształcenie z zakresu kadr i płac.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Główny Specjalista w pionie wsparcia – p.o. Kierownika Działu HR;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 23 lutego 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Zarządzanie polityką personalną;
2) Realizacja zadań w obszarze kadr, płac, rekrutacji i szkoleń;
3) Zarządzanie kilkuosobowym zespołem;
4) Koordynacja prac z zakresu kadrowo-płacowego np. ewidencja czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie umów, aneksów, świadectw pracy, prowadzenie akt osobowych;
5) Wsparcie kadry zarządzającej w zakresie prawa pracy;
6) Opracowywanie procedur i dobrych praktyk HR;
7) Koordynowanie procesu oceny pracowniczej oraz projektów związanych z budowaniem Employee Experience;
8) Rekrutacja pracowników oraz onboarding;
9) Tworzenie raportów, zestawień oraz analiz zgodnie z zapotrzebowaniem.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie;
3) Karta sportowa;
4) Dofinansowanie do wypoczynku;
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin;
6) Rozwój merytoryczny.

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-02-22

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe albo wykształcenie średnie/średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe (mile widziane wykształcenie w dziedzinie: inżynieria materiałowa, elektrotechnika, energetyka);
2) Znajomość zagadnień związanych z inżynierią materiałową, technologiami ceramicznymi;
3) Umiejętność wykonywania pomiarów właściwości materiałowych oraz badań wytrzymałościowych;
4) Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
5) Samodzielność, inicjatywa, dobra organizacja pracy.

mile widziane

1) Realizacja projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz doświadczenie pomiarowe w zakresie badań: materiałowych, elektrycznych, mechanicznych;
2) Doświadczenie w branży elektrotechnicznej, ceramicznej lub inżynierii materiałowej.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia w Grupie Badawczej Technologii Wytwarzania Materiałów (GTW);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 22 lutego 2024 r.   Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Prowadzenie prac w zakresie inżynierii materiałowej, materiałów ceramicznych, materiałów termoizolacyjnych;
2) Wykonywanie pomiarów właściwości fizykochemicznych, elektrycznych
i mechanicznych;
3) Wykonywanie raportów, analiz, opracowywanie opinii oraz ekspertyz;
4) Odpowiednie zabezpieczanie i wykorzystanie posiadanej aparatury i sprzętu;
5) Prace badawcze oraz przygotowanie wniosków na projekty naukowo-badawcze oraz przemysłowe;
6) Podejmowanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie realizacji prac badawczych oraz wspólnych projektów B+R.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie;
3) Karta sportowa;
4) Dofinansowanie do wypoczynku;
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin;
6) Rozwój merytoryczny i naukowy.

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2024-02-22

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe (mile widziane: energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, elektrotechnika, inżynieria chemiczna lub pokrewne);
2) Minimum roczne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie techniczne (podstawowa znajomość aparatury naukowo-badawczej);
3) Wiedza z zakresu technologii wodorowych;
4) Doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielnie zamówień publicznych;
5) Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
6) Bardzo dobra znajomość MS Office;
7) Komunikatywność, umiejętność współpracy, nastawienie na cel.

mile widziane

1) Znajomość specyfiki działalności jednostek naukowo-badawczych;
2) Udział w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych;
3) Znajomość programu MS Project.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Starszy Specjalista w Pionie wsparcia w Laboratorium Badawczym Technologii Wodorowych (LTW);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 22 lutego 2024 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

Do naszego Centrum Badawczego Technologii Wodorowych Łukasiewicz- IEL, szukamy Starszego Specjalisty ds. Rozwoju Infrastruktury Laboratorium Technologii Wodorowych. Zależy nam na kandydacie, który lubi wyzwania, jest konsekwentny, komunikatywny i ambitny. Ponadto chce się rozwijać w obszarze technologii wodorowych i posiada podstawową znajomość aparatury naukowo-badawczej.

1) Realizacja działań prowadzących do uruchomienia i rozwoju laboratorium technologii wodorowych;
2) Przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem istniejących wzorców, czyli tworzenie opisu zamówienia m.in. na zakup urządzeń laboratoryjnych;
3) Dbałość o obieg wniosków zakupowych;
4) Udział w negocjacjach i kontakt z wykonawcami;
5) Współpraca z:
– innymi komórkami organizacyjnymi w sprawach zakupowych w celu zapewnienia sprawnego procesu;
– grupami badawczymi w realizacji celów projektów badawczych.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie;
3) Karta sportowa;
4) Dofinansowanie do wypoczynku;
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin;
6) Rozwój merytoryczny i naukowy.

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego (preferowane z zakresu ekonomii)
 • minimum 2 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomości programów funduszy międzynarodowych
 • znajomości systemów do obsługi programów finansujących
 • aktywnej postawy, samodzielności i kreatywności w działaniu
 • zdolności analitycznych
 • znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B1

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • obsługa finansowa projektów europejskich i krajowych realizowanych w Instytucie, w tym w szczególności: tworzenie raportów finansowych częściowych i końcowych; przygotowywanie wniosków o płatność; kontrola wykonania budżetu; kontrola ryzyka dotyczącego kwalifikowalności kosztów w projektach; archiwizowanie dokumentacji związanej z projektami
 • zapewnienie ciągłej i aktualnej informacji zarządczej na temat stanu realizowanych projektów, w tym informowanie o ryzykach w projektach
 • współpraca z księgowością – uzgadnianie rozliczeń projektów;
 • opracowanie i optymalizacja przebiegu procesów z obszaru rozliczania projektów z jednostkami finansującymi
 • obsługa kontroli i audytów w tych projektach

benefity

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w stabilnej organizacji
 • elastyczne godziny pracy w modelu hybrydowym
 • pakiet benefitów obejmujący: opiekę medyczną PZU Zdrowie, kartę sportową Medicover Sport, grupowe ubezpieczenie na życie PZU, platformę online do nauki języków obcych
 • świadczenia socjalne z ZFŚS
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowania studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo-badawczym, dające możliwości rozwoju w ramach projektów realnie zmieniających rzeczywistość

4 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-02-21

wymagania obowiązkowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa. Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana chęci udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora, dane osobowe będą przetwarzane również w tym celu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji prowadzonej przez Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. Każda osoba, której dane będą przetwarzane przez Administratora, ma m.in. prawo złożenia wniosku w zakresie dostępu i otrzymania kopii swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. W celu realizacji wskazanych praw, należy skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ichp.lukasiewicz.gov.pl. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie https://ichp.lukasiewicz.gov.pl/rodo/ w zakładce „Klauzula informacyjna dla uczestników rekrutacji”.

Profil kandydata:

 • Stopień co najmniej magistra w obszarze chemii, inżynierii chemicznej lub pokrewnych.
 • Znajomość tematyki procesów elektrochemicznych i technologii magazynowania energii. Preferowane doświadczenie w zakresie technologii wodorowych, zwłaszcza niskotemperaturowych ogniw paliwowych i elektrolizerów.
 • Kreatywność – umiejętność tworzenia propozycji innowacyjnych rozwiązań na podstawie dostępnych danych literaturowych oraz dotychczasowego doświadczenia.
 • Chęć zdobywania nowej wiedzy i poszerzania kompetencji w zakresie badań procesów elektrochemicznych.
 • Preferowana łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność efektywnej komunikacji oraz budowania relacji z partnerami przemysłowymi.
 • Umiejętność pracy w zespole z wykorzystaniem dotychczasowego doświadczenia dostępnego na poziomie Sekcji, Grupy Badawczej i Instytutu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację, korzystanie z literatury specjalistycznej oraz tworzenie dokumentacji.
 • Obsługa biurowych programów komputerowych (np. pakiet MS Office).

mile widziane

 

opis stanowiska

Specjalista/Specjalistka w Pionie Wsparcia w Grupie Badawczej Technologii Chemicznej, Sekcja Procesów Elektrochemicznych

nazwa instytutu

Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

opis instytutu

-

codzienne zadania

 • Opracowywanie przeglądów literaturowych, analiz stanu techniki na potrzeby pozyskiwanych i realizowanych projektów.
 • Uczestniczenie w realizacji prac badawczych z zakresu technologii chemicznej i elektrochemii jako członek Sekcji Procesów Elektrochemicznych
 • Planowanie doświadczeń, prowadzenie ich, opracowywanie wyników oraz sprawozdań z przeprowadzonych badań
 • Aktywny udział w seminariach i konferencjach naukowych.
 • Udział w spotkaniach i konferencjach branżowych z udziałem przedstawicieli przemysłu.
 • Udział od strony naukowej w przygotowywaniu wniosków, budowie konsorcjów opracowywania odpowiedzi na zapytania, itd. związanych ze zdobywaniem finansowania prac badawczo-rozwojowych i ich wdrażaniem.
 • Nadzór nad przydzielonym sprzętem badawczym.

benefity

 

 1. Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę.
 2. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 3. Honorarium autorskie z tytuły wykonywania działalności twórczej o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Ruchomy czas pracy.
 5. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 6. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 7. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 8. Możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji w tym kursów językowych.
 9. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 10. Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

1 miesiąc temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-02-23

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe albo wykształcenie średnie/średnie branżowe (elektrotechniczne lub pokrewne tj.: energoelektronika, elektronika, automatyka i inżynieria komputerowa) i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
2) Doświadczenie w obszarze:
– budowy wysokonapięciowych układów probierczych,
– projektowania i konstruowania układów pomiaru i diagnostyki,
– wzorcowania i kontroli aparatury wysokonapięciowej,
– pracy w laboratorium badawczym;
3) Znajomość norm w zakresie badań aparatury elektroenergetycznej;
4) Bieżąca znajomość tendencji rozwojowych dotyczących technologii wysokonapięciowych;
5) Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
6) Rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność analitycznego myślenia.

mile widziane

1) Znajomość programowania układów PLC;
2) Znajomość projektowania MES;
3) Znajomość realizacji projektów B+R (PRINCE2).

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia w Grupie Badawczej Aparatury i Systemów Elektroenergetycznych (GSE);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 16 lutego 2024, kontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

codzienne zadania

1) Projektowanie, wykonywanie, uruchamianie i badania wysokonapięciowych układów probierczych;
2) Opracowywanie nowych algorytmów sterowania dla układów probierczych;
3) Prowadzenie prac badawczych w zakresie inżynierii wysokonapięciowej;
4) Udział w budowaniu stanowisk badawczych;
5) Poszukiwanie tematyki prac badawczych i technologicznych z przemysłu.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie;
3) Karta sportowa;
4) Dofinansowanie do wypoczynku;
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin;
6) Rozwój merytoryczny i naukowy.

1 miesiąc temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane marketing i sprzedaż)
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point)
 • Lekkie pióro (j.polski i j. angielski)
 • Doświadczenie w realizacji zadań z obszaru Emplyer Brandingu
 • Znajomość niektórych z narzędzi: Google Analytics, Google Serach Insights, Google Ads, Keyword Planner.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Chęć poszukiwania nowych rozwiązań
 • Dyspozycyjność.

mile widziane

-

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pldo 31 stycznia 2024 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektronicz

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • prowadzenie działań w obszarze emplyer branding
 • udział w tworzeniu i realizowaniu strategii oraz planów działań marketingowych instytutu.
 • udział w kreowaniu wizerunku instytutu
 • udział w tworzeniu materiałów reklamowych, wizerunkowych i promocyjnych
 • współtworzenie treści marketingowych m.in. content na strony www., newsletteru itp.
 • Współorganizacja i udział w eventach: konferencji, targi, imprezy branżowe, spotkania służbowe itp.
 • Udział w przygotowywaniu koncepcji grafik do Internetu jak np. banery na własne strony www czy grafiki do reklam on-line lub e-mailingów;
 • Efektywna współpraca z działami merytorycznymi

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.

2 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

starszy-specjalista-senior

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie w dyscyplinie nauk chemicznych w zakresie chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej lub inżynierii środowiska.
 • Wykształcenie wyższe i roczne doświadczenie zawodowe (na stanowisko starszego specjalisty).
 • Wykształcenie wyższe, wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe (na stanowisko specjalisty).
 • Znajomość obróbki chemicznej i elektrochemicznej metali.
 • Wiedza z zakresu procesów galwanicznych, zagadnień ochrony środowiska.
 • Znajomość branży galwanotechnicznej oraz dostępnych technologii na rynku.
 • Umiejętność przygotowywania kąpieli galwanicznych i innych preparatów związanych z branżą.
 • Predyspozycje potrzebne do realizowania zadań technicznych.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Pracowitość,
 • Odpowiedzialność i rzetelność.
 • Umiejętność pracy z klientem, terminowe i jakościowe wykonywanie prac.

mile widziane

-

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 • Kopie dokumentów, tj. dyplomów, świadectw, certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
  • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 29 grudnia 2023 roku.  
  • Pocztą lub osobiście: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, pok. 36.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Wykonywanie badań z zastosowaniem metod chemicznych i elektrochemicznych
  oraz interpretacja wyników badań.
 • Udział w pracach laboratoryjnych.
 • Prowadzenie doświadczeń, opracowywanie wyników oraz sprawozdań
  z przeprowadzonych badań.
 • Kontakt z klientem.
 • Nadzór nad przydzielonym sprzętem badawczym.

benefity

 • Ciekawą, multidyscyplinarną i perspektywiczną pracę.
 • Działanie w środowisku Sieci Badawczej Łukasiewicz – dynamicznie rozwijającej się struktury organizacji naukowo – badawczej kraju.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Benefity pozapłacowe.
 • Dogodną lokalizację z dobrą komunikacją, bezpłatne miejsce parkingowe na terenie Instytutu.

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie: minimum średnie.
 • Doświadczenie: wymagane co najmniej 2 lata na podobnym stanowisku.
 • Dobra organizacja pracy, inicjatywa i samodzielność w działaniu.
 • Znajomość przepisów ustawy PZP, ustawy o finansach publicznych.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, menadżerskie oraz negocjacyjne
 • Odpowiedzialność, samodzielność.
 • Asertywność.
 • Umiejętność motywowania innych.
 • Zdolność do pracy  w stresie.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office 365.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Czynne prawo jady kat. B.

mile widziane

-

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pldo 21 grudnia 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Wsparcie w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami Instytutu.
 • Współtworzenie strategii funkcjonowania nieruchomości.
 • Ścisła współpraca z Kierownikami Departamentów w zakresie planowania potrzeb remontowych i utrzymania technicznego nieruchomości.
 • Planowanie rozwoju infrastruktury w obszarze nieruchomości.
 • Koordynowanie obsługi transportowej oraz użytkowania samochodów służbowych.
 • Nadzór nad ubezpieczaniem majątku Instytutu.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń i instalacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania obiektów (m.in. wind, instalacji elektrycznych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych) oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie Departamentów.
 • Nadzór nad prawidłowością realizowanych prac pod względem formalno- administracyjnym.
 • Udział w przygotowaniu materiałów PZP w zakresie obsługi nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

starszy-specjalista-senior

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie: magister albo magister inżynier (preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna,
  analityka chemiczna lub pokrewne).
 • Doświadczenie: Minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku w akredytowanym laboratorium.
 • Bardzo dobra znajomość normy PN-EN ISO/IEC
  17025:2018-08, mile widziane zaświadczenia
  potwierdzające ukończenie szkoleń w powyższym zakresie.
 • Wiedza z zakresu metrologii oraz obliczania niepewności pomiaru.
 • Otwartość na dalsze podnoszenie kwalifikacji, na
  podejmowanie nowych zadań i zdobywanie nowych umiejętności.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi Microsoft 365 (w szczególności Excel, Outlook, OneDrive).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu
  umożliwiającym korzystanie z norm i dokumentacji technicznej.
 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w
  zespole, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • Wysokie umiejętności analityczne, komunikacyjne,
  prezentacyjne.

mile widziane

 • Uprawnienia auditora wewnętrznego
  wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pldo 19 grudnia 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Współpraca z Klientem.
 • Sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Przygotowywanie dokumentacji zakupu usług dla laboratorium.
 • Opracowywanie sprawozdań z badań.
 • Obliczanie niepewności pomiaru.
 • Przekazywanie prac archiwalnych do Archiwum.
 • Rejestrowanie próbek do badań.
 • Wspieranie działań na rzecz najlepszej praktyki laboratoryjnej i ciągłego doskonalenia procesów laboratoryjnych.
 • Udział w auditach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Dbałość o poprawne, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
 • Samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy.
 • Zastępowanie specjalisty ds. badań podczas jego nieobecności (badania właściwości chemicznych i fizycznych kruszyw oraz cementów).
 • Zastępowanie kierownika laboratorium podczas jego nieobecności.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę (umowa na zastępstwo 2 lata).
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie: co najmniej 3 lata, w tym co najmniej 1 rok w środowisku międzynarodowym.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca swobodną komunikację.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów, w tym również w środowisku międzynarodowym.
 • Umiejętność realizacji różnych zadań w określonych ramach czasowych.
 • Samodzielność, staranność i dobra organizacja własnego czasu pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista
 • Gotowość do podróży służbowych.

mile widziane

-

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów:
 • drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pldo 19 grudnia 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Identyfikacja i nawiązywanie kontaktu z przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi posiadającymi potencjał do aplikowania o środki w ramach międzynarodowych programów i inicjatyw
  badawczych UE.
 • Udział w wydarzeniach matchmakingowych/networkingowych/ w kraju i za granicą.
 • Organizacja międzynarodowych wydarzeń matchmakingowych/networkingowych.
 • Udział w specjalistycznych szkoleniach oraz wsparcie ich organizacji.
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?