Zadania zlecone

Projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez Centrum Łukasiewicz z dotacji budżetu państwa w formie dotacji celowej

Akronim: Ł4S R&D&I – Łukasiewicz for search B+R+I
Dofinansowanie: 500.000 zł

Projekt finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

Celem projektu jest opracowanie Wyszukiwarki Źródeł Finansowania (Ł4S R&D&I), która będzie integrować informacje o dostępnych konkurach na projekty B+R i działania związane z komercjalizacją wyników prac B+R. Wyszukiwarka Ł4S R&D&I będzie kontynuacją prac B+R rozpoczętych w 2021 gdzie powstał prototyp narzędzia (TRL 5/6).

Rezultaty

Realizacja projektu w 2022 pozwoli na dostosowanie rozwiązania do bieżących potrzeb, uzupełnienie o dodatkowe bazy danych i funkcjonalności. Finalna Wyszukiwarka zostanie przetestowana w warunkach operacyjnych i gotowa do wdrożenia (TRL 9)

Korzyści

Wyszukiwarka przyczyni się zwiększenia aktywności instytutów Łukasiewicza w aplikowaniu o środki finansowe na prace B+R oraz zwiększenie efektywności planowania prac projektowych, w tym budowy konsorcjów i przygotowywania wniosków o finansowanie projektów. Wyżej podane cele wpisują się w startegie realizowaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny obejmując obszar badania zapotrzebowania użytkowników, analizy baz danych, finansów – dostępnych źródeł finansowania, zarządzania informacją, prawny oraz IT, w tym sztucznej inteligencji.

 

Dofinansowanie: 500.000 zł

Projekt finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

Celem projektu jest uzyskanie gotowego do stosowania przez użytkowników narzędzia IT obejmującego 5 procesów zarządzania IP, opracowanie kolejnego prototypu narzędzia IT obejmującego dotąd niezdigitalizowane kluczowe procesy zarządzania prawami IP, zaimplementowanie dobrych praktyk do prototypowanych i wdrażanych narzędzi IT. Narzędzie IT zostanie wdrożone w procesach ochrony i zarządzania własnością intelektualną Sieci Badawczej Łukasiewicz. Rezultat projektu będzie mógł mieć zastosowanie w procesach zarządzania własnością intelektualną prowadzonych w innych ośrodkach tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz przedsiębiorstwach prowadzących projekty B+R.

 

Wykaz raportów z realizowanych projetów

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds