Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

5 dni temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość aktualnej metodyki rozliczania środków publicznych, w tym projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i UE – Horyzont 2020,
 • znajomość prawa w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office: Word, Excel, Power Point,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami finansującymi projekty np. MEiN, NCN, NCBiR, instytucje europejskie – mile widziane,
 • staranność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

mile widziane

 • doświadczenie we współpracy z instytucjami finansującymi projekty np. MEiN, NCN, NCBiR, instytucje europejskie,

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • prowadzenie monitoringu finansowego projektów, w tym weryfikacja zapisów księgowych oraz budżetów realizowanych projektów, tworzenie analiz finansowych,
 • opisywanie dokumentów finansowych związanych z realizacją projektów pod kątem zgodności z harmonogramem i budżetem projektu,
 • weryfikowanie i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków oraz dostępności środków w budżecie projektu,
 • sporządzanie raportów finansowych z wykorzystania budżetu w realizowanych projektach,
 • bieżący kontakt z konsorcjami i opiekunami po stronie inwestycji finansującej w zakresie uzgodnień finansowych projektów,
 • przygotowanie dokumentacji projektowych do kontroli oraz audytów.

benefity

 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • karty sportowe,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.04.2023 r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

5 dni temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

manager (C-level)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne lub związanie z zarządzaniem) 
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami 
 • doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych 
 • znajomość metodologii oraz narzędzi do zarządzania projektami
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkie rozwiązywanie problemów 
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office 
 • samodzielność i zaangażowanie 
 • pasja oraz prawdziwe zainteresowanie branżą 
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego  
 • prawo jazdy kat. B 

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • zarządzanie zespołem projektowym powołanym z pracowników i zewnętrznych podmiotów   
 • przygotowywanie kosztorysów, kontrolowanie budżetów, zarządzanie finansami  
 • opracowywanie harmonogramów realizacji działań 
 • koordynowanie procesu realizacji projektu zgodnie z założonym harmonogramem, budżetem oraz wymogami prawa  
 • monitorowanie i bieżące raportowanie postępu prac 
 • reprezentowanie Inwestora we współpracy z urzędami i zewnętrznymi dostawcami usług, np. biuro architektoniczne, urbanistyczne itd. 
 • nadzorowanie procesów sprzedaży posiadanych nieruchomości  

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe
 • pakiet świadczeń socjalnych

6 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe
• praktyczna znajomość zasad użytkowania i rozwiązywania problemów ze sprzętem IT
• dobra znajomość systemu operacyjnego Windows, platformy MS Office M365,
• dobra znajomość działania sieci: LAN, WAN, WLAN, Active Directory
• znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiające zapoznanie się z dokumentacjami z dziedziny IT.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• Obsługa zgłoszeń helpdesk, tj. zdalne i bezpośrednie wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów i aplikacji firmowych
• czynny udział podczas konferencji firmowych w zakresie wsparcia IT
• przygotowywanie sprzętu komputerowego dla nowych pracowników
konfigurowanie stacji roboczych, urządzeń sieciowych i oprogramowania
• budowa instrukcji dla użytkowników i innych materiałów pomocniczych,
• inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
• rozwiązywanie bieżących problemów z użytkowanym sprzętem IT
• czynny udział w pracach modernizacyjnych infrastruktury IT w siedzibie głównej i oddziałach
• współpraca z laboratoriami Instytutu w zakresie walidacji integralności danych

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:
Warszawa Annopol 6

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 20/2023/MłSpec/FT

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

6 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie kierunkowe (preferowane wyższe)
• minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
• znajomość zasad rachunkowości i przepisów prawa podatkowego,
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
• dobra organizacja pracy, wielozadaniowość, umiejętność pracy pod presją czasu,

mile widziane

znajomość obsługi Simple.ERP

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• ewidencja dokumentów księgowych (zakup, sprzedaż) oraz procesów powiązanych (płatności, rozliczanie rozrachunków),
• ewidencja majątku trwałego, RMK, niskocenne,
• rozliczanie rozrachunków z pracownikiem (delegacje, zaliczki),
• ewidencja faktur sprzedaży,
• gospodarka magazynowa

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:
Warszawa Annopol 6

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 19/2023/Spec/FGK

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

7 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: inżynieria materiałowa) albo wykształcenie średnie/średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
2) Umiejętność rozwiązywania problemów badawczych;
3) Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
4) Zainteresowanie i ukierunkowanie na prace badawczo-rozwojowe w chemii
i technologii chemicznej;
5) Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.
6) Nastawienie na realizację celów

mile widziane

1) Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym;
2) Znajomość systemów zarządzania ISO/IEC 17025;
3) Umiejętność poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
4) Komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Marii Skłodowskiej Curie 55/61, 50-369 Wrocław;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia w Grupie Badawczej Materiałów Kompozytowych i Recyklingu;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: pół etatu;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 05 kwietnia 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

codzienne zadania

1) Czynny udział w pracach B+R z dziedziny:
a) inżynierii materiałowej technologii kompozytów polimerowych,
b) recyklingu i gospodarki cyrkularnej w elektroenergetyce,
c) optymalizacji układów wytwarzania wodoru i odnawialnych źródeł energii,
w tym opracowanie programu badań, prace laboratoryjne i okresowe raportowanie;
2) Udział w pracach laboratorium badawczego w zakresie badania właściwości elektrycznych i mechanicznych materiałów elektroizolacyjnych;
3) Kontrola jakości i dokumentowanie procesów produkcyjnych wyrobów z tworzyw termoplastycznych i elastomerów.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

Lider obszaru – Dyrektor

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe magisterskie i 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym
2-letnie w zarządzaniu zespołem;
2) Znajomość zagadnień związanych z wodorem i jego zastosowaniem w przemyśle, energetyce i transporcie oraz gospodarką w obiegu zamkniętym;
3) Doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych (B+R i/lub inwestycyjnych) na stanowiskach kierowniczych;
4) Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
5) Znajomość technik zarządzania projektami oraz zarządzania przez cele.

mile widziane

1) Stopień doktora;
2) Zdolność analitycznego myślenia, innowacyjność, samodzielność;
3) Łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Lider obszaru w pionie wsparcia – Dyrektor Centrum Badawczego Technologii Wodorowych;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 21 kwietnia 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

codzienne zadania

1) Koordynacja i nadzór operacyjny oraz merytoryczny nad projektami realizowanymi w ramach Centrum Badawczego Technologii Wodorowych;
2) Współpraca z zespołem ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych;
3) Sprawozdawczość merytoryczna z zakresu działania Centrum Badawczego;
4) Reprezentowanie Instytutu we wskazanym obszarze;
5) Konsultacje z klientami w celu zbadania potrzeb i dostosowania rozwiązania, poszukiwanie inwestorów.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

Lider obszaru – Dyrektor

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe magisterskie i 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym
2-letnie w zarządzaniu zespołem;
2) Znajomość zagadnień aparatury rozdzielczej i łączeniowej, bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych;
3) Znajomość zagadnień projektowania instalacji odnawialnych źródeł energii;
4) Znajomość zagadnień poprawy efektywności energetycznej;
5) Doświadczenie w zakresie realizacji i wdrażania wyników projektów badawczo-rozwojowych z podanego obszaru (krajowych lub międzynarodowych).

mile widziane

1) Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
2) Znajomość technik zarządzania projektami oraz zarządzania przez cele;
3) Zdolność analitycznego myślenia przy weryfikacji wymagań klientów oraz rynku;
4) Stopień doktora nauk technicznych.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Lider obszaru w pionie wsparcia – Dyrektor Centrum Badawczego Systemów Energetycznych (CSE)
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 21 kwietnia 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

codzienne zadania

1) Koordynacja badań naukowych i projektów badawczo-rozwojowych oraz działalności laboratorium badawczego;
2) Komercjalizacja wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
3) Nadzór nad przygotowaniem raportów, analiz, opinii oraz ekspertyz,
4) Wsparcie i koordynacja w przygotowaniu merytorycznym wniosków aplikacyjnych
w ramach dostępnych programów pomocowych krajowych i międzynarodowych;
5) Konsultacje z klientami w celu zbadania potrzeb i dostosowania rozwiązania;
6) Reprezentacja Instytutu w ww. obszarze.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz-Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane wykształcenie kierunkowe w zakresie realizowanych zadań);
 • doświadczenia zawodowego min 2 letniego w zakresie zgodnym z przedstawionym zakresem wymagań;
 • praktycznej znajomość narzędzi marketingu internetowego w tym w obszarze B2B;
 • znajomości trendów i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zewnętrznych źródeł finansowania innowacji;
 • wysokiego poziomu kultury osobistej;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu min. B1;
 • biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole.

mile widziane

wykształcenie kierunkowe w zakresie realizowanych zadań

opis stanowiska

-

codzienne zadania

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 • dbanie o prawidłową prezentację i promocję oferty Instytutu w narzędziach internetowych oraz materiałach drukowanych;
 • koordynacja prac związanych z tworzeniem materiałów promujących ofertę Instytutu, w tym przede wszystkim materiałów fotograficznych oraz video;
 • wsparcie procesu komunikacji z wykorzystaniem strony internetowej, mediów społecznościowych oraz biuletynu firmowego;
 • koordynacja reklamy internetowej oferty Instytutu;
 • współpraca w zakresie organizacji eventów dedykowanych prezentacji produktów i usług Instytutu;
 • udział w kreowaniu strategii marketingowej i promocyjnej dotyczącej oferty;
 • analiza i monitorowanie trendów marketingowych oraz identyfikowanie możliwości ich wdrożenia w Instytucie;
 • działania związane z komercjalizacją efektów prac prowadzonych w Instytucie;
 • aktualizacja (weryfikacja ofert nauki dla biznesu, umieszczonych w platformie innowacji oraz bieżące uzupełnianie ofert.

benefity

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • szeroki pakiet świadczeń dodatkowych: prywatna opieka medyczna, karta Medicover Sport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS
 • pracę w atmosferze sprzyjającej rozwojowi
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy (6.00-8.00 godz.)
 • pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku

 

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@impib.lukasiewicz.gov.pl w tytule wpisując „specjalista ds. marketingu i komercjalizacji” do dnia 29.03.2023 r.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych jednej poniższej klauzuli:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

 

Informujemy, że administratorem danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wskazane stanowisko. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

 

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz-Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

poziom

-

wymagania obowiązkowe

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego,
 • minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku elektryka lub pokrewnym;
 • umiejętności zawodowych, w tym:
 • czytania schematów elektrycznych, dokumentacji technicznej,
 • znajomości systemów instalacji elektrycznych i energetycznych,
 • przeprowadzania napraw urządzeń elektrycznych,
 • dokładności i rzetelności w pracy,
 • spostrzegawczości,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

mile widziane

posiadanie uprawnień SEP 1kV do eksploatacji urządzeń elektrycznych

opis stanowiska

-

codzienne zadania

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 • konserwacja, wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • nadzór i obsługa rozdzielni średniego napięcia,
 • montowanie układów zasilania, sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • zapewnienie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną, rysunkami oraz schematami maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa energetycznego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

benefity

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę ,
 • szeroki pakiet świadczeń dodatkowych: prywatna opieka medyczna, karta Medicover Sport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS
 • pracę w atmosferze sprzyjającej rozwojowi
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątkuAplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@impib.lukasiewicz.gov.pl w tytule wpisując „Pracownik techniczny- elektryk” do dnia 29.03.2023 r.

   

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych jednej poniższej klauzuli:

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

  **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

   

  Informujemy, że administratorem danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wskazane stanowisko. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

   

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

   

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz-Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

poziom

-

wymagania obowiązkowe

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego,
 • minimum 1 rok  pracy zawodowej,
 • sprawności manualnej,
 • skupienia i cierpliwości,
 • dokładności i rzetelności w pracy,
 • spostrzegawczości,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

 

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 • usuwanie wypływek z wyrobów gumowych po wulkanizacji,
 • kontrola jakościowa dostarczonych z wulkanizacji elementów,
 • kontrola ilościowa i jakościowa wyrobów gotowych przed wysyłką,
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy.

benefity

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę ,
 • szeroki pakiet świadczeń dodatkowych: prywatna opieka medyczna, karta Medicover Sport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS
 • pracę w atmosferze sprzyjającej rozwojowi
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątkuAplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@impib.lukasiewicz.gov.pl w tytule wpisując „Pracownik techniczny- konfekcjoner” do dnia 29.03.2023 r.

   

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych jednej poniższej klauzuli:

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

  **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

   

  Informujemy, że administratorem danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wskazane stanowisko. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

   

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

   

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz-Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego technicznego,
 • umiejętności rozwiązywania problemów technicznych,
 • znajomości podstawowych technik laboratoryjnych,
 • umiejętności korzystania z norm branżowych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym,
 • mile widziane doświadczenie w badaniu tworzyw sztucznych/elastomerów,
 • mile widziana znajomość Systemy Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 oraz wymagań akredytacyjnych wg normy ISO 17025
 • sprawności obsługi programów MS Office,
 • podstawowej znajomości języka angielskiego,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

 

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej będzie należeć:

 • okresowe sprawdzanie wyposażenia badawczego i pomiarowego,
 • zlecanie wzorcowania i legalizacji urządzeń w wewnętrznym laboratorium,
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji dot. wzorcowania, legalizacji i okresowego sprawdzenia urządzeń zgodnie z harmonogramami,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • przygotowywanie próbek do badań,
 • pomoc w wykonywaniu badań materiałów elastomerowych.

benefity

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę ,
 • szeroki pakiet świadczeń dodatkowych: prywatna opieka medyczna, karta Medicover Sport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS
 • pracę w atmosferze sprzyjającej rozwojowi
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątkuAplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@impib.lukasiewicz.gov.pl w tytule wpisując „Młodszy specjalista technolog” do dnia 29.03.2023 r.

   

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych jednej poniższej klauzuli:

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

  **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

   

  Informujemy, że administratorem danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wskazane stanowisko. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

   

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

   

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

główny specjalista

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane kierunki: elektryka, elektrotechnika, elektronika, automatyka);
2) Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego;
3) Bardzo dobra znajomość zagadnień technicznych i procesów, związanych
z aparaturą niskonapięciową;
4) Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych z obszaru aparatury niskonapięciowej;
5) Umiejętność prowadzenia badań i pisania sprawdzań z badań.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
Nazwa stanowiska: Główny Specjalista w pionie wsparcia w Laboratorium Aparatury Niskonapięciowej ;
Ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
Wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
Opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 17 kwietnia 2023 r. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

codzienne zadania

1) Realizacja badań laboratoryjnych zgodnych z zakresem akredytacji;
2) Współpraca, w zakresie merytorycznym właściwym dla Laboratorium z:
– Zespołem Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych w kwestiach związanych
z realizacją procesu certyfikacji,
– krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
– przedsiębiorcami w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań;
3) Udział w zadaniach realizowanych w międzynarodowych konsorcjach B+R,
w ramach europejskich projektów badawczych;
4) Dokumentowanie wyników swoich prac, tworzenie raportów oraz prezentowanie efektów;
5) Budowa i opracowanie nowych stanowisk badawczych i usprawnianie istniejących.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe kierunkowe: chemia, technologia chemiczna, biotechnologia, ochrona środowiska
• znajomości regulacji oraz przepisów związanych z produkcją chemiczną (np. REACH/ GHS/ CLP), przewozem towarów niebezpiecznych (ADR/RID), ochroną środowiska, środkami biobójczymi, itp.
• dobra znajomość języka angielskiego
• obsługa komputera – bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętność wyszukiwania danych w bazach literaturowych, umiejętność pracy z systemami informatycznymi
• mile widziane doświadczenie w tworzeniu kart charakterystyki
• mile widziane doświadczenie z zakresu rejestracji chemikaliów, produktów np. biobójczych, pestycydów zgodnie z dyrektywami europejskimi
• mile widziane doświadczenie z zakresu Prawa Ochrony Środowiska oraz Ustawy o odpadach
• mile widziane uprawnienia doradcy ADR/RID
• umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy
• łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność
• umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy

mile widziane

• doświadczenie z zakresu Prawa Ochrony Środowiska oraz Ustawy o odpadach
• uprawnienia doradcy ADR/RID

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• klasyfikacja chemikaliów zgodnie z Rozporządzeniem CLP, wg. przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych ADR/RID oraz Ustawy o odpadach,
• tworzenie kart charakterystyk i etykiet dla zróżnicowanych produktów chemicznych, dokonywanie zgłoszeń PCN dla mieszanin niebezpiecznych,
• praca w ramach zagadnień dotyczących rejestracji i oceny substancji chemicznych zgodnie z Rozporządzeniem REACH,
• udział w pracach związanych z obowiązkami dotyczącymi rejestracji produktów biobójczych, kompletowanie dokumentacji i pozwoleń do wprowadzania środków biobójczych do obrotu zgodnie z przepisami prawa,
• udział w pracach dotyczących klasyfikacji odpadów, przygotowywania wniosków o pozwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy
miejsce pracy:
Warszawa, Annopol 6

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 18/2023/Spec/BC

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie branżowe zawodowe lub średnie z zakresu ogrodnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska lub pokrewne lub wyższe, preferowane kierunki: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, lub pokrewne
• znajomość obsługi komputera (Word, Excel)

mile widziane

• znajomość systemów jakości
• wiedza z zakresu wysiewu i uprawy roślin
• doświadczenie w pracy w laboratorium

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• udział w badaniach ekotoksykologicznych na organizmach glebowych oraz roślinach zgodnie z wytycznymi,
• czynny udział w prowadzeniu hodowli organizmów testowych
• pozyskiwanie materiału biologicznego do badań
• praca w systemie DPL
• praca w laboratorium z roztoczami, możliwość alergii

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:
Pszczyna, Doświadczalna 27

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 17/2023/Spectech/MłSpec/Spec/PE
przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe,
• znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
• kreatywność i samodzielność
• umiejętność pracy w zespole

mile widziane

• doświadczenie na podobnym stanowisku

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• prowadzenie spraw z zakresu koordynowania, planowania, udzielania oraz realizacji zamówień publicznych o wartości powyżej 15.000 PLN zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności:
– załatwianie spraw w zakresie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
– prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
– prowadzenie bieżącej analizy wartościowej zakupów i usług
• uczestniczenie w procesie zakupu towarów i usług o wartości poniżej 15.000 PLN zgodnie z obowiązującym regulaminem wewnętrznym
• gospodarka środkami ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującym Regulaminem
• sporządzanie rocznego planu dostaw, usług i robót budowlanych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
• prowadzenie bazy dostawców
• wykonywanie prac biurowych i prowadzenie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw
• współpraca przy opracowywaniu projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz innych wewnętrznych regulacji
• współpraca w zakresie wdrażania i utrzymania systemów jakości funkcjonujących w Oddziale

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:
Pszczyna, Doświadczalna 27

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 16/2023/Spec/StSpec/PA

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

2000 nowych miejsc pracy

Budujemy atrakcyjne miejsce pracy

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds