Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

2 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

-

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Członka Zarządu Spółki
Warszawskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Umowy spółki Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Uchwały Nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zasad postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 września 2023 r., w zw. z Uchwałą Nr 4/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Członka Zarządu spółki Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz określenia szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego, Zgromadzenie Wspólników spółki Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

PREZESA i CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu spółki Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa (dalej jako „Spółka”), może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełnia inne niż wymienione w pkt. 1-3 powyżej, wymogi wymienione w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji Prezesa lub Członka Zarządu.
 1. Kandydat na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki powinien posiadać w szczególności:
 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym Spółka działa,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem państwowych osób prawnych,
 • doświadczenie oraz znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
 1. Dodatkowym atutem kandydata będzie praktyczna znajomość zagadnień związanych z najmem nieruchomości.
 2. Kandydatem na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków, określonych w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej jako „Ustawa”), tj.:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej Spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki;
 • oświadczenie, że kandydat spełnia wymogi określone w ust. 1 pkt 1-3 niniejszego Ogłoszenia;
 • oświadczenie, że kandydat nie podlega wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie spełnia warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2 Ustawy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki, według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Ogłoszenia,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany oraz, że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne lub karno-skarbowe.
 1. Do zgłoszenia kandydat zobowiązany jest dołączyć:
 • kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, potwierdzających spełnianie wymogów określonych w ust. 1 pkt 1-3 niniejszego Ogłoszenia, tj.:
 1. posiadanie wykształcenia wyższego,
 2. posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia oraz co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, odpis z KRS lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż lub doświadczenie;
 • życiorys zawodowy (CV) zawierający opis dotychczasowej pracy zawodowej oraz adres do korespondencji, telefon kontaktowy i adres e-mail, ze wskazaniem mailowego sposobu, jako sposobu kontaktowania się z kandydatem;
 • list motywacyjny.
 1. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały lub urzędowe odpisy poświadczonych przez siebie dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 niniejszego Ogłoszenia, oraz oryginał aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (wystawionej nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń), pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Oświadczenia/zgody kandydata oraz życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny, mogą być składane wyłącznie w oryginałach.
 2. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawiać dodatkowe dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje lub umiejętności.
 3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu, w tym nie zawiera wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji, wzywa się kandydata, na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu, do uzupełnienia stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od daty wezwania kandydata do uzupełnienia braków.
 4. W przypadku kandydowania jednocześnie na stanowisko Prezesa oraz Członka Zarządu Spółki, kandydat może złożyć jeden komplet dokumentów, przy czym fakt kandydowania na oba stanowiska powinien jednoznacznie wynikać z listu motywacyjnego.
 5. Termin rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń ustala się na dzień 04.10.2023 , a termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń ustala się na dzień 20.10.2023 r.
 6. Zgłoszenia kandydatów złożone/doręczone po terminie zakończenia przyjmowania zgłoszeń lub nie spełniające wymogów określonych w niniejszym Ogłoszeniu, w tym nie zawierające wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji i nie uzupełnione mimo wezwania, nie podlegają rozpatrzeniu. Wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia następuje po otwarciu zgłoszeń, o którym mowa w pkt. 15 niniejszego Ogłoszenia.
 7. Zgłoszenia kandydatów mogą być przesyłane lub składane w zamkniętej kopercie na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego: Warszawa (01-796), ul. Duchnicka 3, pok. nr 37 (parter), z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu spółki Warszawski Park Przemysłowy Sp. z o.o.”.
 8. W przypadku złożenia zgłoszenia za pośrednictwem poczty decydująca jest data stempla pocztowego. W przypadku składania zgłoszenia osobiście lub za pośrednictwem kuriera, zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-14.00, w terminie do 10.2023 r. do godz. 14.00. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, decydująca jest data doręczenia zgłoszenia na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszenia kandydata, w tym za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
 9. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie do 07.11.2023
 10. Za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Członka Zarządu Spółki, oraz wykonanie wszystkich czynności kwalifikacyjnych niezbędnych do wyłonienia kandydatów na ww. stanowiska, odpowiada Komitet przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, powołany przez Zgromadzenie Wspólników.
 11. Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne.
 12. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata jest wystarczające do prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 13. Kandydaci, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o czym zostaną powiadomieni na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu, ze wskazaniem terminu i miejsca rozmowy.
 14. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w terminie do 08.12.2023
 15. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą pod adresem Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie.
 16. Zastrzega się prawo do zmiany terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, o którym mowa w ust. 20, oraz terminu lub miejsca rozmowy określonego w zaproszeniu skierowanym do kandydata.
 17. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną – bez względu na przyczynę – oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 18. Przedmiotem oceny w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności zagadnienia określone w pkt. 2 i 3 niniejszego Ogłoszenia.
 19. Na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata ocenie podlegać będą również dodatkowe kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, istotne z punktu widzenia działalności Spółki.
 20. Jeśli zajdzie taka potrzeba lub najwyżej ocenieni kandydaci otrzymają taką samą liczbę punktów, przed wyłonieniem najlepszego kandydata, możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z jednym lub kilkoma kandydatami.
 21. Zainteresowani udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą zapoznać się z następującymi dokumentami dot. Spółki:
 • Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2022,
 • Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 • Umową Spółki.
 1. Informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Przecławskiej 5, budynek nr 1, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-14.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu pod nr tel. (022) 678 64 04.
 2. Dokumenty dot. Spółki będą dostępne od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Spółki do dnia wskazanego jako termin składania zgłoszeń.
 3. Kandydat zobowiązany jest do zachowania poufności dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym lub w jego trakcie.
 4. O wyniku rozpatrzenia ich zgłoszeń, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 5. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
 6. Przed powołaniem na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki, wyłonionemu kandydatowi przedstawiane są warunki umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
 7. Powołanie na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki nastąpi po ustaleniu warunków umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania oraz po wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa lub Członka Zarządu Spółki.
 8. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na pełnienie funkcji Prezesa lub Członka Zarządu Spółki, Zgromadzenie Wspólników może złożyć propozycję powołania na ww. stanowisko kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo wszcząć nowe postępowanie.
 9. Powołanie na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, najpóźniej w dniu wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki.
 10. Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończone bez wyłaniania kandydata/ów. W przypadku zakończenia postępowania przed terminem składania zgłoszeń, kandydaci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a w przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń – na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu. Możliwe jest dokonanie wyboru kandydata wyłącznie na jedno z rekrutowanych stanowisk.
 11. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
 12. Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.
 13. Wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może stanowić podstawy roszczeń kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
 14. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 15. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci, którzy nie zostali powołani na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu Spółki, w terminie 30 (trzydziestu dni) od dnia zamieszczenia informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki, mogą odebrać osobiście w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie, dokumenty złożone w ramach zgłoszenia. Po upływie ww. terminu dokumenty zostaną zniszczone.

Zgoda na przetwarzanie danych

mile widziane

-

opis stanowiska

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

-

benefity

-

2 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu: ekonomii, kontrolingu, zarządzania zasobami ludzkimi)
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze kontrolingu
 • umiejętność poruszania się w danych finansowych
 • gruntowna wiedza z obszaru rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej
 • bardzo dobra znajomość programów z pakietu MS Office (w szczególności Excel, Power BI)
 • umiejętność terminowego, dokładnego wykonywania zadań oraz zarządzania priorytetami
 • umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy z klientami wewnętrznymi na różnych poziomach organizacji
 • analityczne i koncepcyjne myślenie, wyciąganie wniosków i przedstawianie rekomendacji

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • udział w procesach budżetowania i prognozowania wyników finansowych firmy oraz monitorowanie ich realizacji i analiza odchyleń, w szczególności w obszarze kontrolingu personalnego
 • udział w opracowaniu oraz monitorowanie realizacji rocznego planu etatyzacji oraz budżetu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
 • gromadzenie i dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej w celu podjęcia trafnych decyzji biznesowych poprzez przygotowywanie cyklicznych oraz jednorazowych raportów i analiz dotyczących przychodów oraz kosztów operacyjnych, w szczególności w obszarze kontrolingu personalnego dotyczących zdarzeń personalnych
 • tworzenie nowych rozwiązań i wdrażanie najlepszych praktyk z zakresu controllingu operacyjnego i personalnego

benefity

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w stabilnej organizacji
 • elastyczne godziny pracy w modelu hybrydowym
 • pakiet benefitów obejmujący: opiekę medyczną PZU Zdrowie, kartę sportową Medicover Sport, grupowe ubezpieczenie na życie PZU, platformę online do nauki języków obcych
 • świadczenia socjalne z ZFŚS
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowania studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo-badawczym, dające możliwości rozwoju w ramach projektów realnie zmieniających rzeczywistość

2 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

-

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • statusu ucznia/studenta
 • uczysz się na kierunku: archiwistyka, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, zarządzanie dokumentacją lub pokrewne
 • rzetelnego wywiązywania się z powierzonych obowiązków
 • skrupulatności w pracy przy dokumentach
 • aktywnej postawy i kreatywności w działaniu

mile widziane

-

opis stanowiska

To oferta dla Ciebie? Nie zwlekaj i wysyłaj CV na adres: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl, z dopiskiem Archiwum!

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • porządkowanie i archiwizowanie dokumentów w oparciu o obowiązujące przepisy (podział na kategorie A i B, Rzeczowy Wykaz Akt, spisy zdawczo-odbiorcze);
 • przyjmowanie uporządkowanych akt do archiwum;
 • tworzenie i prowadzenie ewidencji archiwalnej;
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych będących przedmiotem przekazania do Archiwum Państwowego;
 • prowadzenie ewidencji archiwalnej (min. w wersji elektronicznej);
 • kwerenda archiwalna;
 • udostępnianie i wypożyczanie akt;
 • wykonywanie prac magazynowych przy zasobie archiwalnym;
 • praca w programie obsługującym Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami;

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo-badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • szansę na rozwój i dalszą karierę w Instytucie

2 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie techniczne w kierunku budownictwa, budowy maszyn lub pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe w branży budowlanej, eksploatacji i obsłudze maszyn;
 • zdolność do samodzielnej pracy przy pozyskiwaniu klientów;
 • umiejętność prowadzenia wykładów w zakresie posiadanej wiedzy i wykształcenia (technologia robót ziemnych, budowa maszyn roboczych);
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z klientem;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (szczególne Word, Excel);
 • umiejętność negocjacji warunków umów handlowych indywidualnych i grupowych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i wysoka kultura osobista;
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. z późn. zm.;
 • prawo  jazdy kat. B

mile widziane

 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie maszyn budowlanych i drogowych;
 • kurs pedagogiczny;
 • studenci piątego roku Politechniki Warszawskiej (Wydział Samochodowy, Inżynierii Lądowej).

opis stanowiska

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 26 października 2023 roku.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • organizacja i obsługa szkoleń operatorów maszyn i urządzeń, w tym obsługa egzaminów na poligonach;
 • rekrutacja uczestników szkolenia;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami;
 • wprowadzanie danych i generowanie faktur w informatycznym systemie księgowym;
 • prowadzenie wykładów zgodnie z wykształceniem i doświadczeniem

benefity

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności,
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne,
 • dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

2 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

✔ Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne – budowlane albo mechaniczne lub geologiczne)

✔ minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z produkcją, badaniami lub certyfikacją wyrobów budowlanych i/lub maszyn (kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonu towarowego, wyrobów do izolacji cieplnej, wyrobów hydroizolacyjnych, maszyn budowlanych i urządzeń, w tym rusztowań),

✔ minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu prac związanych z systemami oceny zgodności lub z zarządzaniem jakością

✔ znajomość przepisów prawnych dotyczących zasad wprowadzania wyrobów do obrotu, w tym wyrobów budowlanych,

✔ znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

✔ praktyczne umiejętności auditowania / prowadzenia inspekcji

mile widziane

✔ certyfikat auditora / auditora wiodącego (system jakości wg ISO 9001)

opis stanowiska

Dokumenty:

 • CV
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 24 października 2023 roku.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

👉 udział w pracach związanych z oceną i certyfikacją wyrobów, zakładowej kontroli produkcji oraz systemów zarządzania,

👉 prowadzenie dokumentacji postępowań certyfikacyjnych i nadzoru nad stosowaniem certyfikatu zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,

👉 bezstronna i obiektywna ocena systemów zarządzania, warunków techniczno-organizacyjnych i zakładowej kontroli produkcji podczas auditów i inspekcji,

👉 dokonywanie uzgodnień z klientami w powierzonym zakresie,

👉 dokumentowanie wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami

benefity

💰 wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności,

📃 Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

👨‍🎓 atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne,

✨ dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • co najmniej wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn (lub pokrewne) i 3 lata doświadczenia zawodowego albo wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letnie praktyczne doświadczenie w zakresie serwisowania lub eksploatacji (w tym aspekty BHP) maszyn budowalnych i urządzeń technicznych
 • znajomość rozwiązań konstrukcyjnych i praktycznych aspektów eksploatacji maszyn budowalnych i urządzeń technicznych jak również technologii robót wykonywanych tymi maszynami,
 • brak powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub osobowych (pokrewieństwo, powinowactwo) z podmiotami prowadzącymi działalność szkoleniową,
 • odporność na stres i opanowanie
 • prawo jazdy kat. B
 • gotowość do odbywania podróży służbowych
 • niekaralność (przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po spożyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu i życiu)

mile widziane

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

opis stanowiska

WYNAGRODZENIE :
OPIS STANOWISKA

Lokalizacje:

- Kraków, Warszawa, Kielce, Łódź, Białystok, Gorzów Wielkopolski

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 31 grudnia 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

aplikuj

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • przeprowadzanie w dwuosobowej komisji egzaminów praktycznych i teoretycznych osób które ukończyły szkolenie i chcą uzyskać uprawnienia operatora maszyny lub urządzenia technicznego,
 • weryfikacja warunków organizacyjno-technicznych związanych z sesją egzaminacyjną,
 • sporządzanie dokumentacji z przebiegu egzaminu,
 • uczestnictwo w spotkaniach okresowych, raportowanie działań, zgłaszanie nieprawidłowości,
 • aktywne uczestnictwo w doskonaleniu procesu egzaminacyjnego,
 • budowanie marki i wizerunku pracodawcy

benefity

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności
 • samochód służbowy (praca mobilna) i wszelkie narzędzia niezbędne do pracy
 • atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne
 • dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne

3 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, teleinformatyka)
 • doświadczenie zawodowe w branży kolejowej (preferowane: znajomość urządzeń srk oraz zaawansowanych systemów sterowania)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji i prowadzenie rozmów w obszarze technicznym
 • umiejętność czytania aktów normatywnych i interpretacji wymagań
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • dobra organizacja pracy, dokładność oraz zaangażowanie
 • znajomość regulacji i wymagań w obszarze kolei np. TSI  a także znajomość zasad działania pokładowych urządzeń systemu ERTMS (mile widziane)

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • merytoryczna weryfikacja dostarczonej dokumentacji w oparciu o stosowne wymagania (TSI, wymagania krajowe, określonej normy zgodnej z zakresem akredytacji)
 • koordynacja procesów dotyczących weryfikacji i ocen zgodności w obszarze kolei
 • opracowywanie dokumentacji certyfikacyjnej
 • współpraca z producentami pojazdów i komponentów pojazdów szynowych
 • śledzenie postępu technicznego i wymagań w branży kolejowej

benefity

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w stabilnej organizacji
 • elastyczne godziny pracy w modelu stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: opiekę medyczną PZU Zdrowie, kartę sportową Medicover Sport, grupowe ubezpieczenie na życie PZU, platformę online do nauki języków obcych
 • świadczenia socjalne z ZFŚS
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowania studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo-badawczym, dające możliwości rozwoju w ramach projektów realnie zmieniających rzeczywistość

4 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie (preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna lub pokrewne),
 • minimum 1 rok doświadczenia pracy w akredytowanym laboratorium,
 • otwartość na dalsze podnoszenie kwalifikacji, na podejmowanie nowych zadań i zdobywanie nowych umiejętności,
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra znajomość obsługi Microsoft 365 (w szczególności Excel, Outlook, OneDrive)
 • mile widziane ukończone kursy, szkolenia z zakresu metrologii chemicznej,
 • dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole, sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 • ukończone kursy, szkolenia z zakresu metrologii chemicznej

mile widziane

 • ukończone kursy, szkolenia z zakresu metrologii chemicznej

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 10 września 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • wykonywanie badań właściwości chemicznych i fizycznych kruszyw oraz cementów w ramach świadczonych usług komercyjnych,
 • wdrażanie nowych metod badawczych do zakresu działalności laboratoryjnych,
 • nadzór nad odczynnikami chemicznymi, ewidencjonowanie odczynników,
 • wspieranie działań na rzecz najlepszej praktyki laboratoryjnej i ciągłego doskonalenia procesów laboratoryjnych,
 • prowadzenie zapisów dotyczących wykonywanych badań i wyposażenia laboratoryjnego,
 • wykonywanie badań wynikających z planów potwierdzania ważności wyników,
 • udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • dbałość o poprawne, rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
 • samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy

benefity

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności,
 • wszelkie narzędzia niezbędne do pracy,
 • atrakcyjne szkolenia z zakresu pracy laboratorium,

4 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn (lub pokrewne) i 3 lata doświadczenia zawodowego albo wykształcenie wyższe i co najmniej 5 letnie praktyczne doświadczenie w zakresie serwisowania lub eksploatacji (w tym aspekty BHP) maszyn budowalnych i urządzeń technicznych
 • znajomość rozwiązań konstrukcyjnych i praktycznych aspektów eksploatacji maszyn budowalnych i urządzeń technicznych jak również technologii robót wykonywanych tymi maszynami,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji procesowej,
 • brak powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub osobowych (pokrewieństwo, powinowactwo) z podmiotami prowadzącymi działalność szkoleniową,
 • odporność na stres (opanowanie)
 • prawo jazdy kat. B
 • gotowość do odbywania podróży służbowych
 • niekaralność (przestępstwo przeciw bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w  celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po spożyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko zdrowiu i życiu).

mile widziane

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 10 września 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • tworzenie jednego standardu procesu nabywania uprawnień na maszyny i urządzenia techniczne ( w tym tworzenie programów szkolenia na maszyny i urządzenia techniczne),
 • prowadzenie spraw z tematyką techniczną dotyczącą egzaminów,
 • koordynacja pracy zespołu Egzaminatorów,
 • przeprowadzanie audytów komisji egzaminacyjnych,
 • organizacja szkoleń,
 • sporządzanie dokumentacji,
 • raportowanie działań,
 • budowanie marki i wizerunku pracodawcy

benefity

 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności,
 • wszelkie narzędzia niezbędne do pracy,
 • atrakcyjne szkolenia teoretyczne i praktyczne,
 • dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne,

4 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenia zawodowego lub średniego
 • doświadczenia zawodowego min. 2 lata
 • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
 • umiejętności technicznych i remontowo-budowlanych oraz w zakresie prac sanitarno-hydraulicznych
 • umiejętności związanych z obsługą elektronarzędzi

mile widziane

-

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 3 września 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • przegląd: pokoi biurowych, laboratoryjnych, sanitarnych oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie urządzeń w tych pomieszczeniach, stan budynków, sprawne działanie i drożności studzienek odpływowych na terenie Łukasiewicz – WIT
 • konserwacja i bieżące naprawy obiektów budowlanych na terenie Łukasiewicz – WIT (drobne prace murarskie, malarskie, ślusarskie, wymiana żarówek)
 • naprawy i konserwacja sprzętu biurowo-gospodarczego
 • dbanie o właściwe składowanie i terminowy wywóz śmieci i nieczystości
 • dbanie o porządek na terenie, placach oraz drogach wewnętrznych Łukasiewicz – WIT, szczególnie w okresie zimowym w trudnych warunkach atmosferycznych. W czasie odśnieżania przy pełnej dyspozycyjności zapewnienie dojazdu do Łukasiewicz- WIT, komunikacyjność po drogach wewnętrznych, parkingach, ciągach pieszych
 • pielęgnacja terenów zielonych: trawników, krzewów i drzew na terenie całego obiektu
 • właściwa eksploatacja powierzonego sprzętu, dbanie o dobry stan techniczny, terminowe przeglądy i naprawy
 • w koniecznych przypadkach prowadzenie samochodów służbowych, awaryjne zaopatrywanie w artykuły techniczne, prace transportowe przy przeprowadzkach, dostawach itp.
 • transport wewnętrzny, obsługa wózka widłowego
 • dbałość i właściwe zabezpieczenie własności Łukasiewicz – WIT
 • prace (drobne) budowlane, montażowe, prace dekarskie na wysokości, w zależności od potrzeb na terenie wszystkich obiektów Łukasiewicz — WIT
 • prace przy instalowaniu i uruchamianiu maszyn i urządzeń technicznych, uczestniczenie w pracach przy wykonywaniu przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawie maszyn i urządzeń na terenie wszystkich obiektów Łukasiewicz – WIT
 • prace pomocnicze (fizyczne) Zakładom merytorycznym w czasie badań maszyn i urządzeń

benefity

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • szeroki pakiet świadczeń dodatkowych: prywatna opieka medyczna, karta Multisport Benefit System, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku

4 miesiące temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu BHP
 • minimum 3-letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku (warunek konieczny)
 • posiadanie uprawnień Inspektora PPOŻ.
 • bardzo dobra i praktyczna znajomość prawa z zakresu BHP i PPOŻ.
 • znajomość pakietu MS Office
 • zaangażowanie, pracowitość, dokładność, samodzielność
 • aktywna postawa i kreatywność w działaniu

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • współpraca z Koordynatorem ds. BHP w zakresie wszelkich zadań związanych obszarem BHP i PPOŻ.
 • przeprowadzanie w zakładzie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP i bezpieczeństwa pożarowego
 • bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie BHP
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • opracowywanie ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
 • prowadzenie szkoleń wstępnych
 • dokumentowanie działań i sprawozdawczość wymagana zewnętrznymi regulacjami prawnymi, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów
 • współuczestnictwo w kontrolach zakładu pracy przez organy nadzorcze
 • opracowywanie i wdrożenie Instrukcji BHP na potrzeby Instytutu

benefity

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w stabilnej organizacji
 • elastyczne godziny pracy w modelu stacjonarnym lub hybrydowym
 • pakiet benefitów obejmujący: opiekę medyczną PZU Zdrowie, kartę sportową Medicover Sport, grupowe ubezpieczenie na życie PZU, platformę online do nauki języków obcych
 • świadczenia socjalne z ZFŚS
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowania studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo-badawczym, dające możliwości rozwoju w ramach projektów realnie zmieniających rzeczywistość

5 miesięcy temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie co najmniej średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne o profilu mechanicznym lub budowlanym.

 • Znajomość zagadnień metrologicznych związanych w wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych.

 • Znajomość podstaw konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji prętowych.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Znajomość programów: WORD, EXCEL, AUTOCAD, SOLID WORKS lub pokrewnych.

 • Chęć do nauki i pogłębiania swojej wiedzy.

 • Zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.

 • Prawo jazdy kat. B.

mile widziane

 • Znajomość programu: Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

 • Znajomość zagadnień techniki rusztowaniowej w zakresie teoretycznym i wykonawczym.

 • Znajomość systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych.

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl  do 18 sierpnia 2023 roku.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Wspomaganie przy prowadzeniu badań wytrzymałościowych konstrukcji tymczasowych:

  • przyjmowanie wyrobów do badań zgodnie z postanowieniami procedury,

  • przekazywanie wyrobów po badaniach zgodnie z postanowieniami procedury,

  • pomoc przy wykonywanie badań i stosownej dokumentacji z zastosowaniem postanowień procedury i instrukcji systemu jakości,

  • opracowywanie wyników badań w formie załączników do ekspertyzy

 • Czynne uczestniczenie w projektowaniu nowych stanowisk badawczych oraz prac modernizacyjnych stanowisk już istniejących.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Szkolenia kierunkowe: możliwość uzyskania uprawnień montera rusztowań, elektrycznych do 1 kV, obsługi zaawansowanej aparatury pomiarowej (np. Wizyjny system pomiarowy Aramis Adjustable 3D) itp.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

5 miesięcy temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane ukończone kursy/szkolenia lub studia podyplomowe z zamówień publicznych).
 • Minimum 2 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, uzyskane w ciągu ostatnich 4 lat, w tym doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowych dla zróżnicowanych obszarów zamówień.

 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy PZP i przepisów wykonawczych.

 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz umiejętność obsługi platform zakupowych.

 • Umiejętność organizacji swojej pracy i ustalania priorytetów.

 • Komunikatywność.

 • Odpowiedzialność, uczciwość, sumienność.

mile widziane

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

opis stanowiska

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl 

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami wewnętrznymi.

 • Uczestnictwo w rozpatrywaniu odwołań i prowadzeniu postępowania odwoławczego, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.

 • Wspieranie pracowników Instytutu w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej.

 • Współpraca przy tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych procedur Instytutu zgodnie z ustawą PZP.

 • Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań.

 • Raportowanie w zakresie prowadzonych postepowań i ich ewidencja.

 • Analiza rynku potencjalnych dostawców pod kątem zaspokojenia potrzeb zakupowych.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – finansowanie szkoleń kierunkowych, studiów.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

7 miesięcy temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym. Preferowani kandydaci z wykształceniem wyższym technicznym: chemia / inżynieria materiałowa / fizyka / elektronika
 • Precyzja i dokładność w pracy
 • Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, zdolność do pracy pod presją czasu
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Praktyczna znajomość pakietów biurowych MS Office lub pokrewnych

mile widziane

 • Znajomość specyfiki pracy w pomieszczeniach typu clean – room

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają prowadzenie prac naukowych i projektów wdrożeniowych w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów i technologii oraz konstrukcji mikro- i optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych.

codzienne zadania

 • Obsługa urządzenia do elektronolitografii SB251 Vistec
 • Obsługa urządzenia do centrowania i naświetlania UV Nano Imprint Lithography System EVG620/150/TBN
 • Obsługa urządzenia do powielania struktur metodą odciskania na gorąco Nano Imprint Lithography System EVG510HE/150
 • Obsługa skaningowego mikroskopu elektronowego TM 3000 Hitatchi
 • Obsługa urządzeń pomocniczych – wirówki, płyty grzejne, mikroskopy optyczne itp.
 • Praca z rezystami fotolitograficznymi, wywoływaczami i innymi związkami chemicznymi stosowanymi w procesach litografii
 • Wykonywanie prac związanych z tzw. mokrą chemią, w zakresie trawienia materiałów półprzewodnikowych

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

9 miesięcy temu

Instytut

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

poziom

inżynier, specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy inżyniera, elektronika bądź mechatronika lub pokrewne)
 • Co najmniej 2 lata doświadczenie zawodowe
 • Dobra znajomość programów Eagle/Altium
 • Dobra znajomość rysunku technicznego i schematów elektrycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Znajomość budowy sieci komunikacyjnych CAN, LIN, SPI, UART
 • Umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych
 • Umiejętność lutowania elementów THT i SMD

mile widziane

 • Chęć i predyspozycje do zarządzania projektami
 • Umiejętność programowania mikrokontrolerów w środowisku Matlab&Simulink i/lub C
 • Znajomość technik testowania oprogramowania SIL, PIL, HIL
 • Znajomość metodyki tworzenia oprogramowania Model-based-design
 • Znajomość narzędzi takich jak: TargetLink, Simulink Coder, Matlab Coder, Embedded Coder, Stateflow
 • Posiadanie uprawnień energetycznych eksplantacji i dozoru
 • Doświadczenie z produktami firmy DSpace

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut badawczy współtworzący trzecią największą sieć badawczą w Europie. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest instytutem badawczym współtworzącym Sieć Badawczą Łukasiewicz, która dostarcza atrakcyjne, konkurencyjne i kompletne rozwiązania biznesowe. Łukasiewicz – PIMOT prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu motoryzacji. Działalność Instytutu koncentruje się wokół takich obszarów jak: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, doskonalenie pojazdów, badania z zakresu inteligentnych systemów bezpieczeństwa oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, alternatywne źródła zasilania pojazdów oraz paliwa, biopaliwa i odnawialne zasoby energii.

codzienne zadania

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Projektowanie obwodów PCB dla sterowników pojazdów elektrycznych
 • Przygotowywanie oprogramowania zgodnie ze standardami motoryzacyjnymi
 • Tworzenie oraz aktualizowanie dokumentacji technicznej, instrukcji, schematów
 • Przeprowadzanie testów

benefity

 • Elastyczny czas pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bezpłatne miejsce parkingowe
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz atrakcyjnych pakietów medycznych
 • Możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia)
 • Dogodną lokalizację oraz komfortowe warunki pracy
 • Możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?