Sieć Badawcza Łukasiewicz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-30

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymieniono poniżej.

 • Wiele treści na stronie, w tym ilustracje i multimedia, nie zawiera dostępnych cyfrowo treści alternatywnych.
 • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach, przyciski w odtwarzaczu wideo i karuzelach z informacjami nie są możliwe do obsługi tylko przy pomocy klawiatury.
 • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach i przyciski w odtwarzaczu wideo nie posiadają styli fokusu.
 • Elementy interfejsu użytkownika, w tym przyciski nawigacji głównej, przyciski okien modalnych i przyciski karuzel z informacjami posiadają dostępne teksty alternatywne w języku innym niż język strony.
 • Treści na stronie nie są poprawnie wyświetlane po powiększeniu strony narzędziami przeglądarki, oraz ze zwiększonym odstępem linii, odstępem między paragrafami, odstępem między literami i odstępem między słowami zgodnie z WCAG 1.4.10 i 1.4.12.
 • Niektóre elementy interfejsu użytkownika są ułożone graficznie inaczej, niż następuje po nich nawigacja klawiaturą.
 • Nie wszystkie pola formularzy posiadają funkcjonalność autopodpowiadania odpowiednich wartości.
 • W serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem.
 • Niektóre treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie mają niewystarczający kontrast graficzny do tła.
 • Na stronie głównej serwisu znajduje się automatycznie odtwarzane wideo, którego nie można zatrzymać nie nawigując klawiaturą.
 • Sekcja Media serwisu zawiera nawigację główną niespójną z nawigacją w reszcie serwisu.
 • Formularze w serwisie nie zawierają treści pomagających w poprawnym wypełnieniu pól lub poradzeniu sobie z błędami.

Oświadczenie sporządzono dnia 25.09.2019. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maja Skowron, adres poczty elektronicznej maja.skowron@lukasiewicz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 605 587 002 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Do 2021-06-01 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Dostępność architektoniczna

Centrum Łukasiewicz Poleczki 19, 02-822 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Poleczki. Windy i korytarze są dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. W pobliżu budynku znajduje się parking. W budynku znajduje się recepcja. Infrastruktura budynku jest oznaczona piktogramami.