Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

6 godzin temu

Instytut

Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej  BIP Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Rydygiera 8 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Chemii Przemysłowej możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ichp.pl

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży lub zakupu API lub w branży farmaceutycznej będą dodatkowym atutem.
 • Znajomość rynku farmaceutycznego oraz procedur GMP będzie dodatkowym atutem.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Doświadczenie w negocjowaniu umów handlowych.
 • Doświadczenie we wprowadzaniu na rynek nowych produktów.
 • Umiejętność analizy dokumentów.
 • Umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia.
 • Umiejętność zarządzania czasem i organizowania własnej pracy.
 • Umiejętności organizacyjne w prowadzeniu dokumentacji.
 • Wysokie umiejętności interpersonalne.
 • Zaangażowanie w pracę i systematyczność.
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel.
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.

 

mile widziane

 • Chęć rozwoju.

 

 

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Współpraca z obecnymi kontrahentami oraz aktywne pozyskiwanie nowych nabywców farmaceutycznych substancji czynnych (API).
 • Organizacja sprzedaży substancji czynnych w kraju i za granicą.
 • Negocjowanie warunków umów handlowych, przygotowywanie treści umów.
 • Analiza rynku substancji czynnych i produktów leczniczych.
 • Rozwój strony internetowej Łukasiewicz-IChP API.
 • Działania marketingowe na rzecz rozwoju Departamentu Produktów Farmaceutycznych – krajowy i zagraniczny marketing substancji czynnych wytwarzanych w Instytucie, w tym przygotowywanie ofert sprzedaży, prowadzenie mediów społecznościowych.
 • Rozwój istniejącej oferty API oraz pozyskiwanie klientów na nowe substancje czynne.
 • Prowadzenie rejestru dystrybucji produktów.
 • Udział w targach branżowych.
 • Udział w kwalifikacji i zatwierdzaniu dostawców materiałów wyjściowych i opakowaniowych.
 • Udział w spotkaniach wewnętrznych dotyczących bieżącej produkcji i sprzedaży, koordynowanie projektów międzydziałowych.
 • Prowadzenie dokumentacji Działu i nadzór nad jej bieżącym uzupełnianiem.
 • Archiwizacja umów i ofert sprzedaży.

benefity

 • Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP) .
 • Grupowe ubezpieczenia na życie oraz pakiety medyczne.
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 • Szkolenia i kursy w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji
 • Naukę nowych zagadnień.
 • Bardzo dobrą atmosferę w zespole oraz pomoc merytoryczną w zakresie wykonywanych obowiązków.
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Elastyczne godziny pracy.

O Instytucie:

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie jest spadkobiercą Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego.

W czerwcu 2020 r. do Łukasiewicz – IChP włączono należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków.

6 godzin temu

Instytut

Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

poziom

główny specjalista

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Prawo).
 • Udokumentowany staż pracy min. 8 lat, w tym min. 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Doświadczenie w zakresie pozyskiwania dofinansowania projektów B+R ze środków unijnych i/lub międzynarodowych – min. 5 złożonych wniosków aplikacyjnych oraz min. 2 przyznane z budżetem co najmniej 1 mln euro lub z konsorcjum z udziałem co najmniej 5 międzynarodowych partnerów.
 • Znajomość podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach programów unijnych i międzynarodowych.
 • Biegła obsługa komputera w szczególności pakietu MS Office, systemów informatycznych oraz innych programów do przygotowywania i edycji wniosków aplikacyjnych.
 • Umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia.
 • Umiejętność zarządzania czasem i organizowania własnej pracy.
 • Predyspozycje osobowościowe w zakresie procesów poznawczych do przetwarzania dużych ilości danych.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji i budowania partnerskich relacji w zespole.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie – min. B2.
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej pod presją czasu.

mile widziane

 • Chęć rozwoju.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej  BIP Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Rydygiera 8 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawskiego Instytutu Chemii Przemysłowej możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ichp.pl

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Kompleksowe zarządzanie procesem aplikacyjnym z udziałem Łukasiewicz-IChP o środki unijne i międzynarodowe oraz współpraca z zagranicznymi i krajowymi Ośrodkami Naukowo-Badawczymi i przedsiębiorcami w zakresie niezbędnym do utworzenia konsorcjum projektowego, złożenia wniosku i realizacji projektu.
 • Bieżąca analiza konkursów finansowanych z funduszy unijnych i międzynarodowych, w tym dokumentacji konkursowej oraz powiązanych aktów prawnych niezbędnych w procedurze pozyskania dofinansowania, w obszarach chemii, farmacji i biotechnologii pod kątem możliwości partycypowania Łukasiewicz-IChP.
 • Analiza i ocena projektów realizowanych w Łukasiewicz-IChP pod kątem możliwości pozyskania wsparcia na rozwój technologii/produktu, wybór programu/konkursu finansowanego z funduszy unijnych oraz międzynarodowych wraz z oceną zasadności udziału Instytutu danym konkursie oraz pozyskanie konsorcjantów.
 • Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności/ biznes plan/wniosek o dofinansowanie/inne wymagane dokumenty) dla wybranych instrumentów wsparcia (fundusze unijne i międzynarodowe).
 • Udział w opracowywaniu umów konsorcjum/partnerstwa, NDA na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektów unijnych i międzynarodowych.
 • Prowadzenie korespondencji oraz udział w spotkaniach konsultacyjnych, w szczególności z administracją unijną, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, dotyczących projektów unijnych i międzynarodowych.
 • Współpraca z instytucjami finansującymi, w tym wyjaśnianie wątpliwości w kwestiach związanych z zapisami dokumentacji konkursowej programów unijnych i międzynarodowych.
 • Udział w działaniach podejmowanych przez Instytut na etapie oceny wniosków aplikacyjnych, podpisania umów o dofinansowanie, w tym współudział w tworzeniu pism odwoławczych/protestów i innych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.
 • Zwiększenie skuteczności i efektywności Łukasiewicz-IChP w pozyskiwaniu projektów unijnych i międzynarodowych.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Łukasiewicz-IChP, Instytutami Sieci oraz Centrum Łukasiewicz.

benefity

 1. Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę.
 2. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy.
 3. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP).
 4. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.
 5. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, dopłaty do żłobków i przedszkoli).
 6. Możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, studiów podyplomowych w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji w tym kursów językowych.
 7. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 8. Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

O Instytucie:

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie jest spadkobiercą Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego.

W czerwcu 2020 r. do Łukasiewicz – IChP włączono należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Farmaceutyczny oraz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków.

7 godzin temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe z zakresu nauk chemicznych
• znajomość jęz. angielskiego min na poziomie B1
• umiejętność pracy w zespole

mile widziane

• specjalizacja: chemiczna organiczna, technologia chemiczna
• znajomość systemów jakości: ISO 9001, DPW
• znajomość programu CHEMCAD
• umiejętność skalowania procesów chemicznych
• doświadczenie w prowadzeniu projektów B+R
• znajomość zasad gospodarki odpadami

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• prowadzenie syntez substancji chemicznych
• udział w pracach B+R
• czynny udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych i realizacji usług komercyjnych
• śledzenie literatury fachowej w zakresie prowadzonych aktualnie badań
• dbanie o własny rozwój naukowo-badawczy
• poszukiwanie nowych obszarów badawczych w zakresie kompetencji grupy badawczej
• prowadzenie gospodarki odpadami

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:
Warszawa Annopol 6

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 22/2023/Spec/BT

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

7 godzin temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe, kierunek chemia lub pokrewne (preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: chemia, biologia farmacja lub pokrewne);
 • język angielski na poziomie min A2;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • doświadczenie w pracy z technikami chromatograficznymi będzie dodatkowym atutem;

mile widziane

-

opis stanowiska

Informacja o Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia” posiada doświadczenie w działalności na rzecz branży chemicznej, sięgające roku 1952. Tematyka badawcza Instytutu obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych dotyczących procesów chemicznych, w szczególności w zakresie chemii i technologii organicznej. Instytut świadczy również usługi badawcze, analityczne, doradcze i projektowe.

Instytut działa w obszarach:

 • procesów ciśnieniowych
 • procesów katalitycznych
 • technologii produktów specjalistycznych dla różnych gałęzi przemysłu
 • biogospodarki
 • zaawansowanych materiałów (w tym polimerowych)
 • gospodarki o obiegu zamkniętym
 • analityki i pomiarów
 • inżynieryjno-technicznym

Szczegółowe informacje: www.icso.lukasiewicz.gov.pl

codzienne zadania

 • wykonywanie badań i oznaczeń ze szczególnym uwzględnieniem analiz z zastosowaniem metod chromatograficznych;
 • wykonywanie prac laboratoryjnych, w szczególności poprzez:
 • przygotowanie próbek analitycznych,
 • zatężanie analitów,
 • wykonywanie badań z zastosowaniem technik instrumentalnych.

benefity

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość uzyskania unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • ciekawą i kreatywną pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym również w formie staży zagranicznych;
 • pakiet opieki medycznej oraz grupowe ubezpieczenie na życie;
 • elastyczne godziny rozpoczynania pracy (6:00 – 8:30);
 • wymiar urlopu wypoczynkowego – 36 dni bez względu na staż pracy;
 • dodatek za staż pracy;
 • dofinansowanie do wypoczynku;
 • karty sportowe na preferencyjnych warunkach;
 • dodatkowe świadczenia pieniężne z okazji świąt;
 • możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 • preferencyjne pożyczki mieszkaniowo-remontowe.

 Miejsce pracy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”

ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Termin składania ofert:

11.04.2023 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • CV – zawierające opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, potwierdzający spełnienie wymagań stawianych w rekrutacji.
 • List motywacyjny – będzie dodatkowym atutem.

Miejsce składania dokumentów:

Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@icso.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres: Sekcja HR, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

W składanych dokumentach proszę podać nr ID rekrutacji – FSR.111.5.2023

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w BIP Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”.

 Przetwarzanie danych osobowych:

Do przesyłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”*.

* – jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w kolejnych naborach kandydatów, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – iod@icso.lukasiewicz.gov.pl , bądź listownie na adres podany w pkt. 1.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne i odbędzie się wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 08.05.2017 poz. 894, z późniejszymi zmianami).
 5. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U, poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016 r.), tzw. RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz w BIP Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”.

10 godzin temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe z zakresu nauk chemicznych
• znajomość jęz. angielskiego min na poziomie B1
• umiejętność pracy w zespole

mile widziane

• specjalizacja: analityka chemiczna
• znajomość systemów jakości: ISO 9001,DPW
• doświadczenie w prowadzeniu projektów B+R
• znajomość zasad zielonej chemii i zrównoważonego rozwoju

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• przygotowanie próbek do analiz, prowadzenie ekstrakcji,
• prowadzenie analiz z wykorzystaniem GC i HPLC
• dokumentowanie wyników badań zgodnie z obowiązującymi w laboratorium systemami jakości
• udział w pracach B+R
• czynny udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych i realizacji projektów badawczych i realizacji usług komercyjnych
• śledzenie literatury fachowej w zakresie prowadzonych aktualnie badań
• dbanie o własny rozwój naukowo-badawczy
• poszukiwanie nowych obszarów badawczych w zakresie kompetencji grupy badawczej

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:
Warszawa Annopol 6

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 21/2023/Spec/BT

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

1 dzień temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

lider obszaru

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w tym 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;
 • mile widziane wykształcenie z zakresu Audytu i Kontroli (studia I lub II stopnia, studia podyplomowe, certyfikat zawodowy);
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane w jednostkach sektora publicznego);
 • minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu komórkami kontroli i/lub audytu;
 • rozwinięte umiejętności analityczne, w tym wysoka sprawność pracy z dużą ilością danych;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym umiejętność jednoczesnej realizacji wielu zadań;
 • dociekliwość i kompleksowość w ustalaniu faktycznych przyczyn zaobserwowanych podczas analizy danych anomalii / odchyleń;
 • wysoka samodzielność w prowadzeniu analiz i formułowaniu finalnych wniosków płynących z tych analiz;
 • znajomość ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i negocjacyjne;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

mile widziane

-

opis stanowiska

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

OGŁOSZENIE O PRACĘ 

Nr ref.: CŁ_DKo_12_2023 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 
Wymiar etatu: cały etat 
Liczba stanowisk pracy:  1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl  do dnia 20 kwietnia 2023 roku.  

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

codzienne zadania

 • wsparcie w sporządzaniu rocznych planów kontroli wewnętrznej i obsłudze procesu zlecania przez Prezesa Centrum Łukasiewicz wewnętrznych kontroli w trybie doraźnym;
 • wsparcie w sporządzaniu planów kontroli instytutów Łukasiewicza i obsłudze procesu zlecania przez Prezesa Centrum Łukasiewicz kontroli instytutów Łukasiewicza w trybie doraźnym;
 • nadzór i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Centrum na podstawie planu kontroli lub na polecenie Prezesa;
 • nadzór i przeprowadzanie kontroli instytutów Łukasiewicza na podstawie planu kontroli lub na polecenie Prezesa;
 • nadzór i przeprowadzanie kontroli procesów związanych z realizacją przez instytuty Łukasiewicza umów o przyznanie dotacji celowych zawartych z Centrum i zadań zleconych Prezesa;
 • dokonywanie oceny wyników kontroli, formułowanie zaleceń pokontrolnych oraz wskazywanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości;
 • wsparcie w nadzorze nad monitorowaniem statusu wdrożenia zaleceń pokontrolnych / rekomendacji;
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych;
 • nadzór nad procesem wypełniania obowiązków sprawozdawczych w zakresie kontroli w Centrum i instytutach Łukasiewicza;
 • obsługa i koordynacja działań kontroli zewnętrznej oraz współpraca z organami ścigania, w szczególności:
  a. sporządzanie projektów odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznej,
  b. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,
  c. monitorowanie działań w zakresie wdrożenia zaleceń pokontrolnych;
 • nadzór i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Prezesa Centrum;
 • nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków;
 • współudział w zarządzaniu pracownikami Departamentu i pracą Departamentu;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum.

benefity

 • nowoczesne biuro; 
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego);
 • praca w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R;
 • atrakcyjna oferta benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy).

1 dzień temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

Radca Prawny, specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (wliczając okres przed uzyskaniem tytułu zawodowego)
• Uprawnienia radcy prawnego
• Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i prawa gospodarczego
• Biznesowe, proaktywne podejście do powierzonych zadań
• Otwartość w poszukiwaniu nowych rozwiązań w ramach istniejących narzędzi prawnych
• Samodzielność działania oraz odpowiedzialność za rezultat powierzonych zadań
• Umiejętność pracy w zespole

mile widziane

 • Mile widziana znajomość i doświadczenie w obszarze prawa własności intelektualnej
 • Mile widziana znajomość i doświadczenie w obszarze prawa publicznego, w szczególności prawa zamówień publicznych, także postępowania administracyjnego, prawa finansów publicznych
 • Mile widziane znajomość i doświadczenie w obszarze prawa pracy
 • Mile widziana znajomość co najmniej jednego języka obcego

opis stanowiska

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

OGŁOSZENIE O PRACĘ 

Nr ref.: CŁ_DP_8_2023 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 
Wymiar etatu: cały etat 
Liczba stanowisk pracy:  2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pldo dnia 6 kwietnia 2023 roku.  

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

codzienne zadania

 • Bieżące doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Centrum
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów oraz innych dokumentów dla Centrum, w tym wewnętrznych procedur, regulaminów, wytycznych itp.
 • Udzielanie porad prawnych, opinii, wyjaśnień i konsultacji pracownikom Centrum
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum we wszystkich sprawach dotyczących działalności Centrum oraz Sieci Łukasiewicz wymagających wsparcia prawnego
 • Przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami
 • Reprezentowanie Centrum w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • Współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną
 • Monitorowanie zmian ustawodawczych

benefity

 • Nowoczesne biuro 
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego)
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy)

1 dzień temu

Instytut

Centrum Łukasiewicz

poziom

główny specjalista, lider obszaru

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (wliczając okres przed uzyskaniem tytułu zawodowego)
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi
 • Uprawnienia radcy prawnego
 • Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego i prawa gospodarczego
 • Bardzo dobra znajomość i doświadczenie w obszarze prawa własności intelektualnej
 • Bardzo dobra znajomość i doświadczenie w obszarze prawa publicznego, w szczególności prawa pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, także postępowania administracyjnego, prawa finansów publicznych
 • Biznesowe, proaktywne podejście do powierzonych zadań
 • Otwartość w poszukiwaniu nowych rozwiązań w ramach istniejących narzędzi prawnych
 • Samodzielność działania oraz odpowiedzialność za rezultat powierzonych zadań
 • Umiejętność pracy w zespole

mile widziane

 • Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku menadżerskim lub kierowaniu zespołem prawników
 • Znajomość co najmniej jednego języka obcego

opis stanowiska

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

OGŁOSZENIE O PRACĘ 

Nr ref.: CŁ_DP_8_2023 

Rodzaj umowy: umowa o pracę 
Wymiar etatu: cały etat 
Liczba stanowisk pracy: 1 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19 

Dokumenty: 

 • CV 
 • Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pldo dnia 6 kwietnia 2023 roku.  

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.  

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

codzienne zadania

 • Doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Centrum w zakresie programów strategicznych zarządzanych przez Centrum
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów oraz innych dokumentów dla Centrum
 • Udział w pracach zespołów projektowych utworzonych ds. obsługi programów strategicznych Centrum z zakresu B+R, projektów naukowych lub aplikacyjnych
 • Udzielanie porad prawnych, opinii, wyjaśnień i konsultacji pracownikom Centrum
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum w sprawach dotyczących działalności Centrum oraz Sieci Łukasiewicz wymagających wsparcia prawnego
 • Przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami
 • Reprezentowanie Centrum w negocjacjach z partnerami Centrum oraz postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • Współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną

benefity

 • Nowoczesne biuro 
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje, nauka języka angielskiego)
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R
 • Atrakcyjną ofertę benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, abonament sportowy)

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym lub budowlanym
  • Znajomość zagadnień metrologicznych związanych w wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych
  • Znajomość podstaw konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji prętowych
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • Znajomość programów: WORD, EXCEL, AUTOCAD, SOLID WORKS lub pokrewnych
  • Chęć do nauki i pogłębiania Swojej wiedzy
  • Zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy
  • Prawo jazdy kat. B

mile widziane

 • znajomość programu: Autodesk Robot Structural Analysis Professional,
  • znajomość zagadnień techniki rusztowaniowej w zakresie teoretycznym i wykonawczym
  • znajomość systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych

opis stanowiska

-

codzienne zadania

Prowadzenia badań wytrzymałościowych konstrukcji tymczasowych:
o Przyjmowanie wyrobów do badań zgodnie z postanowieniami procedury,
o Przekazywanie wyrobów po badaniach zgodnie z postanowieniami procedury,
o Wykonywanie badań i stosownej dokumentacji z zastosowaniem postanowień procedury i instrukcji systemu jakości,
o Opracowywanie wyników badań w formie załączników do ekspertyzy,
o Opracowywanie ekspertyz – sprawozdań z badań,
o Nadzór nad aparaturą pomiarową
• Koordynacja z poziomu zakładu procesów certyfikacyjnych dotyczących konstrukcji tymczasowych, realizowanych w instytucie
• Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie konstrukcji tymczasowych
• Czynne uczestniczenie w projektowaniu nowych stanowisk badawczych oraz prac modernizacyjnych stanowisk już istniejących.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
  • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
  • Szkolenia kierunkowe: możliwość uzyskania uprawnień montera rusztowań, elektrycznych do 1 kV, obsługi zaawansowanej aparatury pomiarowej (np. Wizyjny system pomiarowy Aramis Adjustable 3D) itp.
  • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, szkoleń, kursów itp.
  • Pracę w przyjaznej atmosferze

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

-

wymagania obowiązkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • punktualność,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

 

mile widziane

 • wykształcenie kierunkowe włókiennicze,
 • doświadczenie w zakładach włókienniczych,
 • uprawnienia na obsługę suwnic, wciągarek elektrycznych

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • obsługa maszyn włókienniczych i urządzeń pomocniczych do produkcji włóknin,
 • kontrola jakości wytwarzanego wyrobu,
 • dbałość o stan techniczny maszyn i urządzeń,
 • dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.

benefity

 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  10

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 22.04.2023r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

 

2 dni temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość aktualnej metodyki rozliczania środków publicznych, w tym projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i UE – Horyzont 2020,
 • znajomość prawa w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office: Word, Excel, Power Point,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami finansującymi projekty np. MEiN, NCN, NCBiR, instytucje europejskie – mile widziane,
 • staranność, samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

mile widziane

 • doświadczenie we współpracy z instytucjami finansującymi projekty np. MEiN, NCN, NCBiR, instytucje europejskie,

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • prowadzenie monitoringu finansowego projektów, w tym weryfikacja zapisów księgowych oraz budżetów realizowanych projektów, tworzenie analiz finansowych,
 • opisywanie dokumentów finansowych związanych z realizacją projektów pod kątem zgodności z harmonogramem i budżetem projektu,
 • weryfikowanie i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków oraz dostępności środków w budżecie projektu,
 • sporządzanie raportów finansowych z wykorzystania budżetu w realizowanych projektach,
 • bieżący kontakt z konsorcjami i opiekunami po stronie inwestycji finansującej w zakresie uzgodnień finansowych projektów,
 • przygotowanie dokumentacji projektowych do kontroli oraz audytów.

benefity

 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • karty sportowe,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 12.04.2023 r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

2 dni temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

manager (C-level)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki techniczne lub związanie z zarządzaniem) 
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami 
 • doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych 
 • znajomość metodologii oraz narzędzi do zarządzania projektami
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkie rozwiązywanie problemów 
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office 
 • samodzielność i zaangażowanie 
 • pasja oraz prawdziwe zainteresowanie branżą 
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego  
 • prawo jazdy kat. B 

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • zarządzanie zespołem projektowym powołanym z pracowników i zewnętrznych podmiotów   
 • przygotowywanie kosztorysów, kontrolowanie budżetów, zarządzanie finansami  
 • opracowywanie harmonogramów realizacji działań 
 • koordynowanie procesu realizacji projektu zgodnie z założonym harmonogramem, budżetem oraz wymogami prawa  
 • monitorowanie i bieżące raportowanie postępu prac 
 • reprezentowanie Inwestora we współpracy z urzędami i zewnętrznymi dostawcami usług, np. biuro architektoniczne, urbanistyczne itd. 
 • nadzorowanie procesów sprzedaży posiadanych nieruchomości  

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe
 • pakiet świadczeń socjalnych

2 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie średnie albo wykształcenie średnie branżowe
• praktyczna znajomość zasad użytkowania i rozwiązywania problemów ze sprzętem IT
• dobra znajomość systemu operacyjnego Windows, platformy MS Office M365,
• dobra znajomość działania sieci: LAN, WAN, WLAN, Active Directory
• znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiające zapoznanie się z dokumentacjami z dziedziny IT.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• Obsługa zgłoszeń helpdesk, tj. zdalne i bezpośrednie wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów i aplikacji firmowych
• czynny udział podczas konferencji firmowych w zakresie wsparcia IT
• przygotowywanie sprzętu komputerowego dla nowych pracowników
konfigurowanie stacji roboczych, urządzeń sieciowych i oprogramowania
• budowa instrukcji dla użytkowników i innych materiałów pomocniczych,
• inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania
• rozwiązywanie bieżących problemów z użytkowanym sprzętem IT
• czynny udział w pracach modernizacyjnych infrastruktury IT w siedzibie głównej i oddziałach
• współpraca z laboratoriami Instytutu w zakresie walidacji integralności danych

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:
Warszawa Annopol 6

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 20/2023/MłSpec/FT

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

2 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie kierunkowe (preferowane wyższe)
• minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
• znajomość zasad rachunkowości i przepisów prawa podatkowego,
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
• dobra organizacja pracy, wielozadaniowość, umiejętność pracy pod presją czasu,

mile widziane

znajomość obsługi Simple.ERP

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• ewidencja dokumentów księgowych (zakup, sprzedaż) oraz procesów powiązanych (płatności, rozliczanie rozrachunków),
• ewidencja majątku trwałego, RMK, niskocenne,
• rozliczanie rozrachunków z pracownikiem (delegacje, zaliczki),
• ewidencja faktur sprzedaży,
• gospodarka magazynowa

benefity

• zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy

miejsce pracy:
Warszawa Annopol 6

miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział Kadr i Płac, ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Aplikacje powinny zawierać CV, w którym prosimy podać oczekiwania finansowe
W temacie przesyłanego maila lub treści dokumentów przesyłanych pocztą proszę podać
nr ID rekrutacji 19/2023/Spec/FGK

przetwarzanie danych osobowych:
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

3 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: inżynieria materiałowa) albo wykształcenie średnie/średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe;
2) Umiejętność rozwiązywania problemów badawczych;
3) Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
4) Zainteresowanie i ukierunkowanie na prace badawczo-rozwojowe w chemii
i technologii chemicznej;
5) Umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.
6) Nastawienie na realizację celów

mile widziane

1) Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym;
2) Znajomość systemów zarządzania ISO/IEC 17025;
3) Umiejętność poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
4) Komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej.

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Marii Skłodowskiej Curie 55/61, 50-369 Wrocław;
 2. nazwa stanowiska: Specjalista w pionie wsparcia w Grupie Badawczej Materiałów Kompozytowych i Recyklingu;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: pół etatu;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 05 kwietnia 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

codzienne zadania

1) Czynny udział w pracach B+R z dziedziny:
a) inżynierii materiałowej technologii kompozytów polimerowych,
b) recyklingu i gospodarki cyrkularnej w elektroenergetyce,
c) optymalizacji układów wytwarzania wodoru i odnawialnych źródeł energii,
w tym opracowanie programu badań, prace laboratoryjne i okresowe raportowanie;
2) Udział w pracach laboratorium badawczego w zakresie badania właściwości elektrycznych i mechanicznych materiałów elektroizolacyjnych;
3) Kontrola jakości i dokumentowanie procesów produkcyjnych wyrobów z tworzyw termoplastycznych i elastomerów.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

2000 nowych miejsc pracy

Budujemy atrakcyjne miejsce pracy

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds