Zmiany w prawie dotyczące wodoru. Nowe obowiązki dla przedsiębiorców oraz wprowadzenie definicji wodoru

Czas czytania: 3 min

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o systemie monitorowanie i kontrolowania jakości paliw. Głównym powodem zmian była potrzeba rozszerzenia dotychczasowej definicji „paliwa” o nowy rodzaj paliwa jakim jest wodór.

Zmiany w ustawie, które wejdą w życie 1 stycznia 2023 pozwolą na realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) na poziomie wyższym niż to jest możliwe w obecnym stanie prawnym (NCR to minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do silników statków żeglugi śródlądowej stosowanych w transporcie oraz energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych,
w przeliczeniu na jednostkę energii). Wprowadzone zmiany umożliwią również objęcie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw wodoru wykorzystywanego do napędu pojazdów.

Co się zmieniło w systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw?

 1. rozszerzenie dotychczasowej definicji „paliwa” o nowy rodzaj paliwa jakim jest wodór;
 2. wprowadzenie definicji „wodoru” – „wodór przeznaczony do napędu pojazdu wykorzystującego energię elektryczną wytworzoną  z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych, oznaczony kodem CN 2804 10 00”;
 3. objęcie wodoru wykorzystywanego na cele transportowe Systemem monitorowania
  i kontrolowania jakości paliw
  ;
 4. wprowadzenie obowiązku wykazania realizacji NCR przez podmioty (w tym mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),  które samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzają, importują lub nabywają wodór;
 5. zakaz transportowania, magazynowania, wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia
  w stacjach zakładowych wodoru niespełniającego wymagań jakościowych;
 6. umożliwienie stosowania wodoru niespełniającego wymagań jakościowych
  w działalności badawczej;
 7. określenie terminu kontroli jakości wodoru u podmiotów objętych Systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw – raz na kwartał roku kalendarzowego; (Prezes UOKiK będzie miał też możliwość wyznaczania dodatkowych kontroli w przypadku uzyskania informacji o niewłaściwej jakości wodoru lub zaistnienia okoliczności wskazujących na możliwość wystąpienia niewłaściwej jakości wodoru);
 8. wyłączenie wodoru w przypadku kontroli jakości paliw u przedsiębiorców wytwarzających paliwa, gdzie kontroli podlega paliwo magazynowane w celu wprowadzenia do obrotu. Kontrola jakości wodoru u przedsiębiorców wytwarzających wodór będzie miała miejsce
  w trakcie procesu wytwarzania wodoru, a nie jak ma to miejsce w przypadku pozostałych paliw, w trakcie magazynowania w celu wprowadzania ich do obrotu. Rozróżnienie jest konieczne z uwagi na proces ciągły produkcji wodoru, w tym parametry techniczne wodoru (wysokie ciśnienie);
 9. zezwolono na to, aby w przypadku kontroli jakości wodoru był spełniony wymóg badania próbki wodoru w laboratorium, które posiada stosowną akredytację jednakże nie spełnia wymogu niezależności – ze względu na brak dostępności na rynku akredytowanych laboratoriów, w których dokonywana byłaby kontrola jakości wodoru zgodnie z normą PN ISO 14687;
 10. nałożono sankcje na podmioty, które wprowadzą do obrotu wodór niespełniający wymagań jakościowych, na tych samych zasadach co na podmioty zajmujące się obrotem pozostałymi paliwami.
 11. poszerzono kompetencję Prezesa UOKiK do sporządzania rocznego zbiorczego raportu dotyczącego jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych oraz gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), o wodór;
 12. określono obowiązki przedsiębiorcy wytwarzającego wodór:
 • zobowiązano do badania jakości wodoru w trakcie procesu jego wytwarzania: w sposób przepływowy (on-line bez potrzeby pobierania próbki wodoru i zatrzymywania procesu produkcji) oraz dodatkowo co najmniej raz w miesiącu w akredytowanym laboratorium (próbkę będzie pobierał pracownik akredytowanego laboratorium);
 • przyjęto, że przedsiębiorca wytwarzający wodór będzie miał możliwość badania jego jakości, natomiast takiej możliwości nie będzie miała Inspekcja Handlowa, która będzie uprawniona do kontroli jakości wodoru u podmiotów, które będą dokonywać obrotu wodorem na kolejnych etapach (transport, magazynowanie, stacje paliw, stacje zakładowe). Z tego też względu wprowadzono dokument w postaci certyfikatu jakości wodoru.
 • zobowiązano do sporządzania protokołu pobrania próbki wodoru z badania wodoru przeprowadzanego raz w miesiącu w akredytowanym laboratorium i określenie jego wymogów;
 • zobowiązano do posiadania dokumentacji z ww. badań;
 • nałożono obowiązek wystawienia certyfikatu jakości wodoru każdemu podmiotowi, który kupi wodór na cele transportowe od jego wytwórcy (w momencie jego zbycia) oraz przekazania certyfikatu jakości wodoru  albo jego kopii wraz z partią wodoru danego wytwórcy w dół łańcucha dystrybucji;
 • informowania ministra właściwego do spraw energii na temat prowadzonej działalności w zakresie wodoru w terminie 14 dni od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności lub zmian w rodzaju wykonywania takiej działalności (dot. podmiotu wytwarzającego, transportującego, magazynującego, wprowadzającego do obrotu lub gromadzącego w stacji zakładowej wodór, a także podmiotu prowadzącego hurtownię wodoru);

W trakcie uzgodnień są projekty rozporządzeń Ministra Klimatu i Środowiska stanowiące realizację delegacji z ww. ustawy:

 • w sprawie metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium,
 • w sprawie wymagań jakościowych dla wodoru;
 • w sprawie sposobu pobierania próbek wodoru przez akredytowane laboratorium.

Opracowanie:

Agnieszka Galimska-Selwesiuk, Główny specjalista w Dziale Wsparcia Badań

Autoryzacja:

Justyna Duszyńska, Koordynator GBŁ Transformacja Cyfrowa

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

przeczytaj również​

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds