Kariera

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

6 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe;
 • roczne doświadczenie w pracy z IP i waloryzacją nauki (m.in. komercjalizacja, licencje, spin-off, spin-out);
 • doświadczenie we wsparciu projektów lub w działach administracyjnych;
 • język angielski na poziomie min. B2-C1 (stała komunikacja w tym języku);
 • skrupulatność rozumiana jako wykonywanie zadań z dokładnością i starannością (zapytamy o przykłady z doświadczenia);
 • responsywność rozumiana jako zdolność do rozumienia i odpowiadania na potrzeby partnerów we współpracy w celu realizacji tych celów i w imię budowania efektywnych relacji (zapytamy o przykłady z doświadczenia).

mile widziane

doświadczenie w pracy w grupach międzynarodowych

opis stanowiska

-

codzienne zadania

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za realizację zadań w czterech obszarach:

I. strategia i operacjonalizacja waloryzacji nauki
II. wsparcie komercjalizacji
III. praca przy konkretnych projektach
IV. administracja projektów

I. W zakresie strategii i operacjonalizacji waloryzacji nauki do zadań osoby zatrudnionej będą należeć:

 • wsparcie w zakresie strategii IP i komercjalizacji;
 • wsparcie w opracowaniu i ustanowieniu odpowiednich procesów oraz standardowych procedur operacyjnych związanych z – waloryzacją nauki, m.in. ułatwiających i wspierających zarządzanie IP pod kątem internacjonalizacji;
 • wdrażanie projektów wewnętrznych dotyczących waloryzacji; m.in. obsługa i integracja zasobów bazodanowych dotyczących IP i komercjalizacji;
 • prowadzenie projektów związanych z IP, monitorowanie, wsparcie i doradztwo w procesie komercjalizacji.

II. W zakresie pracy przy konkretnych projektach do zadań osoby zatrudnionej będą należeć:

 • przygotowywanie, weryfikacja i wsparcie przy realizacji dokumentów oraz umów dotyczących własności intelektualnej;
 • współpraca m.in. z Akceleratorem Łukasiewicz oraz wsparcie synergii działania z innymi działami związanymi z waloryzacją nauki w Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • wypracowywanie efektywnego modelu rozwijania rozwiązań technologicznych w ramach Programów Łukasiewicza;
 • składanie wniosków projektowych w międzynarodowych konkursach;
 • udzielanie wsparcia metodologicznego instytutom Sieci Badawczej Łukasiewicz, prowadzącym badania naukowe lub interdyscyplinarne;
 • pozyskiwanie projektów (uzyskanie dofinansowania) B+R realizowanych wspólnie z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami badawczymi i uczelniami.

III. W zakresie wsparcia komercjalizacji do zadań osoby zatrudnionej będą należeć:

 • wsparcie przy internacjonalizacji IP;
 • wsparcie komercjalizacji finansowanej z zagranicznych źródeł;
 • wsparcie w ocenie potencjału komercjalizacyjnego IP.

IV. W zakresie administracji projektami do zadań osoby zatrudnionej będą należeć:

 • wsparcie w procesie inicjacji, planowania, monitorowania i zamykania projektów realizowanych przez CFI;
 • wsparcie w zakresie baz danych związanych z przygotowywanymi i składanymi przez Instytut wnioskami projektowymi;
 • wsparcie w zakresie obsługi umów, w tym prowadzenie dokumentacji, monitorowanie realizacji i rozliczanie wyżej wymienionych umów;
 • współpraca z Działem Księgowości w zakresie rozliczania faktur;
 • współpraca z Działem Finansów w zakresie rozliczania projektów realizowanych przez Instytut;
 • współpraca z Działem Administracji i Organizacji w zakresie obsługi procesu realizacji zakupów i zamówień publicznych.

benefity

 • praca w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach;
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • przyjazna atmosfera pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych;
 • stabilne zatrudnienie;
 • niezbędne narzędzia pracy.

7 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. Preferowane wykształcenie wyższe lub 2-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego.
 • Dobra znajomość obowiązujących przepisów w zakresie administracji, remontów i eksploatacji obiektów, prowadzenia dokumentacji z tym związanej oraz umiejętność samodzielnego stosowania ich w praktyce.
 • Umiejętność pracy w zespole, zarządzania procesami i pracą podwykonawców.
 • Praktyczna znajomość obsługi komputera: Windows, MS Office.
 • Samodzielność w działaniu i umiejętność efektywnego zarządzania czasem.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

codzienne zadania

 • Prowadzenie spraw administracyjnych Działu Infrastruktury.
 • Współpraca z Komórkami organizacyjnymi Instytutu oraz firmami zewnętrznymi.
 • Opracowywanie planów przeglądów, napraw, remontów, konserwacji i prowadzenie nadzoru nad ich realizacją.
 • Prowadzenie rozliczeń czynników energetycznych i kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury.
 • Administrowanie systemem do obsługi zgłoszeń i awarii.
 • Sporządzanie wniosków zakupowych na materiały i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Działu Infrastruktury.
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji technicznej.
 • Przygotowywanie SWZ (specyfikacji warunków zamówienia) w zakresie działalności Działu Infrastruktury dla planowanych zakupów , usług i inwestycji.
 • Prowadzenie dokumentacji przeglądów, napraw i konserwacji infrastruktury technicznej budynków.
 • Koordynacja i prowadzenie inwestycji budowlanych w zakresie administracyjnym.
 • Prowadzenie spraw związanych z usługami zewnętrznymi (w tym min. ochrona, sprzątanie, dostawy czynników energetycznych, itp.)
 • Bieżący kontakt z urzędami i zewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działalności działu.

benefity

 • Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
 2. w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 oraz Kodeksu Pracy;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy po zakończeniu aktualnej rekrutacji;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym;
 6. posiada Pani/Pan prawo, po spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu 2016/679, do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym

7 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe lub wyksztalcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe
 • Preferowani kandydaci z wykształceniem wyższym technicznym (w obszarach: elektronika, fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, mechanika, automatyka, robotyka, itp.) oraz z minimum 2 letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze R&D lub inżynierii
 • Doświadczenie w realizacji projektów
 • Zorientowanie na klienta
 • Wiedza na temat nowoczesnych technologii i pasja w działaniu

mile widziane

 • Doświadczenie we wdrożeniach usług lub produktów high-tech
 • Doświadczenie w branży elektroniki lub fotoniki,
 • Praktyczna znajomość metod badania potrzeb klientów

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

codzienne zadania

 • Współpraca z grupami badawczymi Instytutu przy wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • Zarządzanie projektami rozwoju produktów technologicznych (dziedziny: inżynieria materiałowa, mikroelektronika i fotonika),
 • Udział w tworzeniu prototypów i prowadzeniu testów funkcjonalnych,
 • Współtworzenie definicji technologii oraz planów ich wdrożenia,
 • Określenie wymagań dotyczących technologii zgodnie z analizą oczekiwań klienta.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Możliwość rozwiązywania problemów technologicznych w nowoczesnych dziedzinach nauki
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679, informuję, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
  2) w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@imif.lukasiewicz.gov.pl;
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 oraz Kodeksu Pracy;
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy po zakończeniu aktualnej rekrutacji;
  5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym;
  6) posiada Pani/Pan prawo, po spełnieniu warunków określonych w Rozporządzeniu 2016/679, do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie;
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym

7 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej  BIP Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000857893, NIP 525-283-61-14, REGON 387049383. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub na adres e-mail: iod@ichp.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej k.p.)w zakresie danych wskazanych w art. 221 § 1 k.p. ( tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata,  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz zgoda w zakresie pozostałych danych przesyłanych przez kandydata. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) § 1  k.p. jest przewidziane przepisami prawa. Ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury kandydata na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w przyszłych rekrutacjach przez 12 miesięcy od czasu ogłoszenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, mile widziane studia/szkolenia z zakresu zarządzania projektami).
 • Udokumentowany staż pracy min 8 lat, w tym min. 3 – letnie, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu pod względem formalnym i rozliczaniu projektów.
 • Znajomość przepisów z zakresu wsparcia finansowego w szczególności z funduszy krajowych.
 • Znajomość obsługi generatorów Wniosków udostępnianych przez jednostki pośredniczące.
 • Umiejętność analizy złożonych dokumentów.
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania opinii na piśmie.
 • Umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia
 • Umiejętność zarządzania czasem i organizowania własnej pracy.
 • Wysokie umiejętności interpersonalne.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Znajomość programów MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel.
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • Umiejętność pracy w zespole.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 

Zakres obowiązków:

 • Udział w przygotowaniu Wniosków o dofinansowanie oraz Ofert w zakresie formalnym oraz finansowym, zgodnie z wymogami konkursów na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych finansowanych w szczególności ze środków krajowych lub własnych przedsiębiorcy krajowego.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją projektów pod względem formalnym i finansowym, zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami/procedurami.
 • Monitorowanie procesu realizacji projektu pod kątem wymogów wynikających z przyznanego wsparcia finansowego, tj. procedur finansowo-księgowych, zakupowych i aspektów prawnych.
 • Prawidłowe pod względem formalnym i terminowym składanie wniosków o płatność, raportów rocznych, okresowych i końcowych z realizacji projektów, aneksów do Umów, bieżącą analizę wydatkowania otrzymanych środków budżetowych, przygotowywanie dokumentacji finansowej, raportów finansowych związanych z realizacją projektów.
 • Rejestrowanie i ewidencja Wniosków oraz Umów itd. zawieranych przez Łukasiewicz-IChP w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych.
 • Prowadzenie baz danych oraz sporządzanie raportów w ramach realizowanych projektów.
 • Przygotowywanie odpowiednich zestawień/sprawozdań na potrzeby kontroli wewnętrznej i/lub innych Interesariuszy.
 • Nadzór nad obiegiem dokumentacji, ich archiwizacja i aktualizacja.
 • Kontakt z podmiotami zewnętrznymi w ramach realizowanych projektów.
 • Bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Łukasiewicz – IChP oraz Centrum Łukasiewicz dotycząca realizowanych projektów.

benefity

 1. Stabilne, pełnoetatowe zatrudnienie na umowę o pracę
 2. Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wiedzy
 3. Pracowniczy Program Emerytalny (po roku pracy w Łukasiewicz – IChP)
 4. Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 5. Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (kasa pożyczkowa, dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie)
 6. Możliwość szkoleń, kursów w zakresie podnoszenia posiadanych kompetencji
 7. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. 

   

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • życiorys /CV z uwzględnieniem opisu kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej i doświadczenia;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

7 dni temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • posiadanie aktualnych uprawnień do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość aktualnych przepisów prawnych z zakresu BHP i ppoż.,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji, współpracy i asertywności,
 •  zaangażowanie, samodzielność w działaniu,
 •  efektywne zarządzanie czasem.

mile widziane

-

opis stanowiska

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz - ŁIT to ponad 440 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz - ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

codzienne zadania

 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nadzór, koordynacja, współtworzenie odpowiednich standardów i procedur BHP/ ppoż.,
 • przygotowanie oraz nadzór nad dokumentacją BHP / ppoż.,
 • kontrola przestrzegania przepisów i zasad BHP i ppoż.,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • przeprowadzenie szkoleń wstępnych dla pracowników,
 • organizacja szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy,
 • prowadzenie dokumentacji i niezbędnych czynności związanych z wypadkami w pracy, w drodze do/z pracy, chorobami zawodowymi,
 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • współpraca z kierownictwem w zakresie ciągłej poprawy warunków i bezpiecznej organizacji pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP i ppoż.,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie powierzonych obowiązków,
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

benefity

 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia BHP/10/2023

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  2

Wymiar etatu: 0,5 – 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 19.02.2023 r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

7 dni temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

-

wymagania obowiązkowe

 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • punktualność.

mile widziane

 • wykształcenie kierunkowe włókiennicze,
 • doświadczenie w zakładach włókienniczych,
 • uprawnienia na obsługę suwnic, wciągarek elektrycznych,

opis stanowiska

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz - ŁIT to ponad 440 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz - ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

codzienne zadania

 • obsługa maszyn włókienniczych i urządzeń pomocniczych do produkcji włóknin,
 • kontrola jakości wytwarzanego wyrobu,
 • dbałość o stan techniczny maszyn i urządzeń,
 • dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.

benefity

 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia KP-P/8/2023

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  5

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 25.02.2023r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

7 dni temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe (mile widziane ukończone kursy/szkolenia lub studia podyplomowe z zamówień publicznych);
 • minimum roczne praktyczne doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem zamówień publicznych po stronie zamawiającego, w tym udokumentowane doświadczenie w realizacji postępowań dla robót budowlanych;
 • dobra znajomość przepisów ustawy PZP i przepisów wykonawczych;
 • doświadczenie w korzystaniu z platform zakupowych mini Portalu UZP, platformy e-zamówienia UZP;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • umiejętność sporządzania raportów, analiz, sprawozdań;
 • komunikatywność;
 • umiejętność organizacji swojej pracy i ustalania priorytetów;
 • odpowiedzialność, uczciwość, sumienność.

mile widziane

-

opis stanowiska

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz - ŁIT to ponad 440 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz - ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

codzienne zadania

 • prowadzenie procedur postępowań o udziale zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami wewnętrznymi;
 • monitorowanie stanu prawnego przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych oraz wymogów wewnętrznych;
 • współpraca przy tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych procedur Instytutu zgodnych z ustawą PZP;
 • realizacja procedur zamówień publicznych m.in. z obszaru robót budowlanych;
 • tworzenie i prowadzenie dokumentacji postępowań wymaganych dla danego typu, ich publikacja, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji przetargowej, prawidłowe archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • obsługa i uczestnictwo w pracach komisji przetargowych;
 • ocena merytoryczna projektów umów i aneksów w zakresie zamówień publicznych;
 • weryfikowanie wniosków komórek organizacyjnych o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • prowadzenie niezbędnych rejestrów z zakresu zamówień publicznych;
 • przygotowywanie projektów stanowisk w postepowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą;
 • przygotowywanie dokumentacji oraz opracowywanie projektów wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego i audytowego z zakresu postepowań z zamówieniach publicznych;
 • udzielanie wyjaśnień pracownikom i jednostkom wewnętrznym w zakresie stosowania przepisów ustawy PZP oraz procedur wewnętrznych prowadzenia postępowań w zakresie zamówień publicznych;
 • sporządzanie planu zamówień publicznych na podstawie zgłoszonych potrzeb komórek organizacyjnych, stanu realizacji zawartych umów i bieżących informacji dotyczących realizacji zamówień publicznych.

benefity

 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia FO-Z/6/2023

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  2

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 16.02.2023 r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • posiadanie uprawnień rady prawnego – co najmniej 3 lata,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego/staż pracy związany ze stosowaniem w praktyce przepisów podatkowych,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego/staż związany ze stosowaniem w praktyce ustawy o prawie zamówień publicznych,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego/staż związany ze stosowaniem w praktyce przepisów dotyczących praw własności intelektualnej,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie związanym z przedmiotem działalności pracodawcy, w tym dotyczącym: działalności instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, szkolnictwa wyższego, ochrony danych osobowych, systemów oceny zgodności,
 • znajomość pakietu MS Office i aplikacji dedykowanych dla osób wykonujących zawody prawnicze,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w tym z uwzględnieniem terminologii prawniczej,
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań,
 • umiejętności interpersonalne, analityczne.

mile widziane

-

opis stanowiska

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz - ŁIT to ponad 440 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz - Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz - ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

codzienne zadania

 • wydawanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • opiniowanie pod względem formalnym umów w celu zapewnienia ich zgodności z prawem,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych, dodatkowych wyjaśnień i innych dokumentów w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz innymi organami,
 • udział w negocjacjach.

benefity

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku.W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia.

  Rodzaj umowy: umowa o pracę

  Liczba stanowisk pracy:  1

  Wymiar etatu: pełny etat

  Miejsce wykonywania pracy: Łódź

  Termin składania dokumentów upływa z dniem 13.02.2023

   

  Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

   

  Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

  Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

   

  Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

  Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
  3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
  4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
  7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
  8. Macie Państwo prawo do:
  • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
  1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).

  10.  W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie ;
 • znajomość problematyki związanej z ochroną własności intelektualnej;
 • znajomość pakietu Office,
 • wysoki poziomu kultury osobistej;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

mile widziane

Studenci kierunku Prawo, Zarządzanie

Komunikatywna znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • administracyjne wsparcie w Ośrodku Informacji Patentowej,
 • obsługa korespondencji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi Ośrodka Informacji Patentowej,
 • wsparcie w organizacji szkoleń, prelekcji,

benefity

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (część etatu)
 • szeroki pakiet świadczeń dodatkowych: prywatna opieka medyczna, karta Medicover Sport, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS
 • praca w atmosferze sprzyjającej rozwojowi
 • wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

manager (C-level)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne w obszarze maszyn roboczych, automatyzacji, budownictwa lub innych pokrewnych
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym min 5 lat, w tym doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych
 • znajomość języka angielskiego  w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2
 • umiejętność organizacji produkcji, wdrażania nowych koncepcji i nowych technologii B&R
 • inicjatywa, proaktywność, konsekwencja w działaniu, zaangażowanie oraz silna determinacja w osiąganiu postawionych celów
 • dobre umiejętności komunikacyjne
 • zarządzanie podległymi strukturami działu
 • zdolność kierowania projektami badawczymi i rozwojowymi lub realizowanymi we współpracy z przedsiębiorstwami
 • umiejętności analitycznego myślenia

mile widziane

 • znajomość dodatkowego języka będzie atutem
 • ukończone studia Executive MBA

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • organizacja od podstaw nowego zespołu badawczego w obszarze maszyn roboczych i automatyzacji procesów produkcyjnych m.in. poprzez ocenę obecnych pracowników Centrum i współudział w procesie rekrutacji nowych pracowników
 • kreowanie we współpracy z Z-cą Dyrektora ds. Badawczych strategii i dostarczanie rozwiązań robotycznych oraz procesów przepływów pracy
 • realizowanie badań i prac doświadczalnych oraz przygotowywanie metodyk badawczych
 • pozyskiwanie projketów w ramach funduszy europejskich (Program Horyzont Europa) i funduszy krajowych (NCBiR, NCN, PARP)
 • nadzór nad projektami, doborem technologii oraz parku maszyn do produkcji
 • wdrażanie nowych systemów zarządzania oraz rozliczenia produkcji w celu optymalizacji przy zastosowaniu nowoczesnych technik, np.:  Lean Manufacturing, Kaizen, Kanban
 • osiąganie ustalonych celów pod względem ilościowym i jakościowym
 • nadzór nad budżetem
 • współpraca z innymi Centrami Badawczymi i komórkami  organizacyjnymi Instytutu

benefity

 • umowę o pracę na pełny etat
 • stabilne zatrudnienie w polskim Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym, należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych w różnych obszarach
 • pracę w przyjaznej atmosferze

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Dyrektor Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 

Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: dane.osobowe@wit.lukasiewicz.gov.pl;
Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektor Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji;
Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe, preferowane specjalizacje – ekonomia, zarządzanie projektami
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia projektów badawczych
 • umiejętność pracy w zespole
 • chęć samodzielnego dokształcania
 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów dofinansowanych (wymagane doświadczenie w projektach jako Kierownik projektu)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • gotowość do wyjazdów służbowych

mile widziane

 • udokumentowane kwalifikacje, np.: certyfikat Prince2, Agile

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • aktywne prowadzenie/zarządzanie jako Kierownik Projektu projektami realizowanymi przez Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami, w szczególności projektami celowymi Łukasiewicza
 • aktywne uczestniczenie w przygotowaniu i opracowaniu nowych projektów prac badawczych oraz współpracy z innymi jednostkami naukowo- badawczymi
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Łukasiewicz-WIT oraz jednostkami naukowo-badawczymi w celu realizacji wspólnych projektów
 • dokumentowanie działań realizowanych projektów
 • wsparcie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami w realizacji wyznaczonych celów

benefity

 • umowę o pracę na pełny etat
 • stabilne zatrudnienie w polskim Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym, należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych w różnych obszarach
 • pracę w przyjaznej atmosferze

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista, Kierownik Projektu w Grupie Badawczej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

 

Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: dane.osobowe@wit.lukasiewicz.gov.pl;
Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista, Kierownik Projektu w Grupie Badawczej;
Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe kierunkowe: chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, biotechnologia
• znajomość regulacji oraz przepisów związanych z produkcją chemiczną (np. REACH/GHS/CLP), przewozem materiałów niebezpiecznych (ADR/RID), ochroną środowiska, środkami biobójczymi itp.
• dobra znajomość języka angielskiego
• obsługa komputera- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, umiejętnośc wyszukiwania danych w bazach literaturowych
• umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy
• łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność,
• umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy

mile widziane

• doświadczenie w tworzeniu kart charakterystyki
• doświadczenie z zakresu rejestracji chemikaliów, produktów np. biobójczych, pestycydów zgodnie z dyrektywami europejskimi
• doświadczenie z zakresu Prawa Ochrony Środowiska oraz Ustawy o odpadach
• uprawnienia doradcy ADR/RID

opis stanowiska

-

codzienne zadania

• klasyfikacja chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem CLP, wg. przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych ADR/RID oraz Ustawy o odpadach,
• tworzenie kart charakterystyk i etykiet dla zróżnicowanych produktów chemicznych, dokonywanie zgłoszeń PCN dla mieszanin niebezpiecznych
• praca w ramach zagadnień dotyczących rejestracji i oceny substancji chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH
• udział w pracach związanych z obowiązkami dotyczącymi rejestracji produktów biobójczych, kompletowanie dokumentacji i pozwoleń do wprowadzania środków biobójczych do obrotu zgodnie z przepisami prawa
• udział w pracach dotyczących klasyfikacji odpadów przygotowania wniosków o pozwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

benefity

• stabilne zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej i ugruntowanej pozycji na rynku
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym etacie
• możliwość udziału w prestiżowych badaniach naukowych (rozwoju naukowego)
• dobrą atmosferę pracy
• fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny
• elastyczne godziny pracy
• darmowy parking dla pracowników
•brak dress code`u

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”
* – jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie tego fragmentu zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6.
Dane przekazywane są dobrowolnie i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie określonym w powyżej zamieszczonej zgodzie.
Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 08.05.2017 poz. 894, z późniejszymi zmianami).
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016 r.), tzw. RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
Pani/Pana danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@ipo.lukasiewicz.gov.pl

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym lub budowlanym
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętności w zakresie realizacja prac badawczo rozwojowych
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość programów: WORD, EXCEL, AUTOCAD, SOLID WORKS lub podobnych
 • zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy
 • doświadczenie w wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych,

mile widziane

 • znajomość programu Autodesk Robot Structural Analisys
 • uprawnienia montera rusztowań
 • znajomość zagadnień techniki rusztowaniowej w zakresie teoretycznym
  i wykonawczym
 • znajomość systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie konstrukcji tymczasowych,
 • opracowywanie sprawozdań i ekspertyz z badań,
 • koordynacja z poziomu zakładu procesów certyfikacyjnych dotyczących konstrukcji tymczasowych, realizowanych w instytucie,
 • czynne uczestniczenie w projektowaniu nowych stanowisk badawczych  oraz prac modernizacyjnych stanowisk już istniejących.

benefity

 • umowę o pracę na pełny etat;
 • stabilne zatrudnienie w polskim Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym, należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych w różnych obszarach;
 • pracę w przyjaznej atmosferze

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalisty w Centrum Konstrukcji Tymczasowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa.

Administratorem Pana/i danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/ią dokumentach aplikacyjnych będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8, (02-673) Warszawa, posiadający osobowość prawną, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043477 (,,My”, „Administrator”);
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: dane.osobowe@wit.lukasiewicz.gov.pl;
Pana/i dane osobowe w zakresie wynikającym z przekazanych dokumentów aplikacyjnych przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty w Centrum Konstrukcji Tymczasowych;
Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest art. 22 § 1 i 3 Kodeksu Pracy – w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/i stroną lub do podjęcia działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy), natomiast w stosunku do danych niewskazanych w ww. przepisach oraz w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażona przez Pana/ią zgoda);
Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (np. usługi IT, prawne, dostawcy specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz usług hostingowych);
Pana/i dane osobowe będą przez Nas przechowywane przez czas prowadzenia rekrutacji do momentu jej zakończenia. Pana/i dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/i odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez okres jednego roku. W razie wyrażenia ww. zgody Pana/i dane zostaną usunięte po upływie wskazanego czasu;
Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
Posiada Pan/i prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia przez Pana/ią w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres mailowy IOD;
Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy prawa;
Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania, będzie brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji;
Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • doświadczenie zawodowe w obszarze HR,
 • wykształcenie wyższe zwłaszcza z zakresu prawa, administracji i zarządzania zasobami ludzkimi lub wykształcenie średnie i minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR ,
 • znajomość prawa pracy (i gotowość do pogłębienia wiedzy w tym zakresie),
 • otwartość, elastyczność oraz umiejętność zarządzania zmianą i optymalizacji procesów,
 • umiejętności interpersonalne, organizacyjne i negocjacyjne,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie),
 • znajomość obsługi pakietu MS  Office

mile widziane

 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych i współpraca z firmami zewnętrznymi w tym zakresie
 • wspieranie procesów kadrowych,
 • współuczestniczenie w tworzeniu i aktualizacji regulaminów i zasad związanych z zarządzaniem personelem,
 • sporządzanie raportów i analiz oraz monitorowanie kluczowych wskaźników HR,
 • prowadzenie obsługi szkoleniowej w firmie,
 • współpraca z innymi osobami i działami w zakresie komunikacji wewnętrznej,
 • uczestniczenie w wybranych projektach prowadzonych przez Dział Spraw Personalnych i platformę HR,

benefity

 • stabilne zatrudnienie w polskim Instytucie należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • pakiet socjalny;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia,
 • możliwość realnego wpływu na organizację,

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie),
 • znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
 • znajomość zasad pisowni i łatwość w prowadzeniu korespondencji,
 • samodzielność i elastyczność w działaniu,
 • znakomita organizacja pracy własnej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dbanie o pozytywny wizerunek instytutu.

mile widziane

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

opis stanowiska

codzienne zadania

 • obsługa i koordynacja funkcjonowania sekretariatu Dyrektora i zastępców Dyrektora,
 • prowadzenie i nadzorowanie kalendarza spotkań Dyrektora i jego zastępców,
 • organizacja podróży służbowych i spotkań biznesowych Dyrektora i jego zastępców na terenie kraju i za granicą,
 • udzielanie informacji klientom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy,
 • sporządzanie pism oraz ich powielanie;
 • wykonywanie zadań kancelaryjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, w tym prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących z Instytutu oraz wysyłanie korespondencji i przesyłek;
 • segregacja i dystrybucja prasy do odpowiednich komórek organizacyjnych instytutu;
 • obsługa elektronicznej skrzynki podawczej Instytutu ePuap.
 • realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrekcję.

benefity

 • stabilne zatrudnienie w polskim Instytucie należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • pakiet socjalny;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia,

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds