Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe (preferowane włókiennicze, chemiczne i pokrewne),
 • wiedza w zakresie systemów zarządzania,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • czynne prawo jazdy kategorii B,
 • swobodne poruszanie się w środowisku operacyjnym Windows,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint),
 • komunikatywność,
 • dokładność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • prowadzenie procesów certyfikacji,
 • współpraca z laboratoriami,
 • przeprowadzanie audytów u producentów,
 • bieżący kontakt z klientami Działu Certyfikacji (prowadzenie rozmów oraz korespondencji mailowej, w tym w języku angielskim),
 • bieżąca praca biurowa, m.in. sporządzanie raportów w języku polskim i angielskim,
 • udział w delegacjach ( w tym zagranicznych).

benefity

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku.

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz – ŁIT to ponad 440 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia DN-WSIT/41/2023.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  2

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 07.06.2023r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz –Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

Lider obszaru – Dyrektor

wymagania obowiązkowe

 1. Stopień doktora w dziedzinie elektroniki, fizyki ciała stałego, fizyki półprzewodników lub pokrewne.
 2. 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów badawczych.
 3. Udokumentowana wiedza w zakresie technologii półprzewodnikowych w okresie ostatnich 5 lat (publikacje, patenty, wdrożenia, projekty), w tym w szczególności: technologii krzemowej, przyrządów MEMS, mikromontażu mikroelektronicznego.
 4. Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (minimum 2 lata), zespołem minimum 20 osobowym.
 5. Doświadczenie w zarządzaniu dużą infrastrukturą badawczą – linią technologiczną do wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych, a także laboratoriami o wysokiej czystości typu Cleanroom (minimum dwa lata)
 6. Przynajmniej miesięczny staż w laboratoriach technologicznych w innym ośrodku zagranicznym niż główne miejsce pracy w ciągu ostatnich 10 lat
 7. Dobra organizacja pracy, terminowość, odpowiedzialność.
 8. Doświadczenie w zakresie pozyskiwania, realizacji i kierowania projektami B+R, których finansowanie zostało przyznane w ramach konkursów, dodatkowym atutem będzie kierowanie przynajmniej jednym projektem międzynarodowym.
 9. Umiejętność pracy w międzynarodowym zespole.
 10. Biegła znajomość języka angielskiego.
 11. Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na zakup infrastruktury badawczej
 12. Doświadczenie we współpracy z innymi placówkami badawczymi (krajowymi i zagranicznymi).

mile widziane

-

opis stanowiska

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF), który jest częścią największej w Polsce Sieci Badawczej Łukasiewicz, prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

codzienne zadania

 • Nadzór nad działalnością badawczo-rozwojową Centrum.
 • Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Centrum, zgodnej ze strategią Instytutu.
 • Kierowanie całokształtem prac prowadzonych przez podległe komórki organizacyjne oraz nadzór nad terminową ich realizacją.
 • Zarządzanie podległym zespołem, dbanie o rozwój kompetencji pracowników oraz skuteczne ich motywowanie.
 • Inicjowanie i inspirowanie podległych zespołów do pozyskiwania projektów B+R ze środków budżetowych krajowych i europejskich, zwłaszcza projektów współfinansowanych przez przemysł, jak również usług badawczych oraz produkcji doświadczalnej.
 • Współpraca z innymi ośrodkami badawczymi oraz partnerami biznesowymi.
 • Optymalizacja i podnoszenie efektywności procesów i procedur Centrum.
 • Współpraca z Działem Infrastruktury w zakresie utrzymania w dobrym stanie infrastruktury badawczej Centrum oraz pozyskiwanie środków na inwestycje.
 • Odpowiedzialność za budżet Centrum.
 • Kierowanie projektami B+R.
 • Inicjowanie i inspirowanie podległych zespołów do podejmowania nowych tematyk B+R i rozwoju naukowego

benefity

 • Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 • Realny wpływ na kierunki badań i rozwoju w Instytucie
 • Współpracę z doświadczonymi badaczami w Polsce i za granicą
 • Budżet przeznaczony na prowadzenie Centrum
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Atrakcyjną ofertę na pakiet medyczny, pakiet zajęć sportowych oraz ubezpieczenie na życie
 • Wsparcie w relokacji

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu: chemia, technologia barwników, chemiczna obróbka włókna,
 • znajomość technik instrumentalnych – HPLC, GC, spektrometrycznych i spektrofotometrycznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentów technicznych oraz obsługę wyposażenia wraz z oprogramowaniem,
 • umiejętność obsługi aparatury kontrolno- pomiarowej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów zarówno podczas wdrażania nowych metod badań, opracowywania nowych procedur badawczych własnych jak i podczas wykonywania rutynowych badań laboratoryjnych,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Word),
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

mile widziane

 • doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025,

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • prowadzenie badań laboratoryjnych oraz ich dokumentowanie zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025,
 • wykonywanie rutynowych badań laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi normami oraz procedurami badawczymi,
 • uczestnictwo w procesie opracowywania i wdrażania nowych metod badań, walidacji oraz weryfikacji metod badań,
 • przygotowywanie świadectw z badań w języku polskim i angielskim,
 • nadzór nad odczynnikami,
 • prawidłowe wykorzystanie i obsługa wyposażenia laboratorium.

benefity

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz – ŁIT to ponad 440 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających
w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych
i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub na adres rekrutacja@lit.lukasiewicz.gov.pl .

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia BL-AI/40/2023.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 23.06.2023 r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz –Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe (mile widziane ukończone kursy/szkolenia lub studia podyplomowe z zamówień publicznych).
 • Minimum 2 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, uzyskane w ciągu ostatnich 4 lat, w tym doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przetargowych dla zróżnicowanych obszarów zamówień.

 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy PZP i przepisów wykonawczych.

 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz umiejętność obsługi platform zakupowych.

 • Umiejętność organizacji swojej pracy i ustalania priorytetów.

 • Komunikatywność.

 • Odpowiedzialność, uczciwość, sumienność.

mile widziane

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami wewnętrznymi.

 • Uczestnictwo w rozpatrywaniu odwołań i prowadzeniu postępowania odwoławczego, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.

 • Wspieranie pracowników Instytutu w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej.

 • Współpraca przy tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych procedur Instytutu zgodnie z ustawą PZP.

 • Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań.

 • Raportowanie w zakresie prowadzonych postepowań i ich ewidencja.

 • Analiza rynku potencjalnych dostawców pod kątem zaspokojenia potrzeb zakupowych.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – finansowanie szkoleń kierunkowych, studiów.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (adres
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, adres e-mail: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: dane.osobowe@wit.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

lider obszaru

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie wyższe magisterskie i 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi;
2) Wiedza z zakresu koordynacji i realizacji prac naukowo-badawczych, rozwojowych, konstrukcyjnych i technologicznych w obszarze dotyczącym technologii poprawy efektywności energetycznej;
3) Znajomość urządzeń i technologii wykorzystywanych w systemach poprawy efektywności budynku w zakresie poprawy efektywności energetycznej;
4) Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
5) Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału
w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Lider obszaru w Grupie Badawczej Technologii i Systemów Poprawy Efektywności Energetycznej (GEE);
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 30 czerwca 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz pod adresem e-mail: praca@iel.lukasiewicz.gov.pl.

codzienne zadania

Jako lider obszaru będziesz stać na czele Grupy Badawczej, inicjować jej działania i nadawać kierunek rozwoju, m.in. poprzez:
1) Bieżącą znajomość tendencji rozwojowych dotyczących technologii i systemów poprawy efektywności energetycznej;
2) Poszukiwanie tematyki prac badawczych i technologicznych;
3) Budowę stanowisk badawczych;
4) Koordynację i udział w projektach B+R oraz pracach badawczych realizowanych
w grupie badawczej.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość dofinansowania kariery naukowej.
3) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
4) Karta sportowa.
5) Dofinansowanie do wypoczynku.
6) Przestrzeń, w której można się realizować i rozwijać na pograniczu obszarów nauki i biznesu.
7) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
8) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • minimum trzyletnie doświadczenie w komunikacji korporacyjnej, wewnętrznej i budowaniu wizerunku pracodawcy
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego (ze szczególnym uwzględnieniem zasad ortograficznych i interpunkcyjnych)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1
 • bardzo dobra znajomość narzędzi wspierających komunikację wewnętrzną, np. SharePoint, Redlink i pokrewnych, Canva, PowerPoint i innych
 • dobra organizacja czasu i umiejętności optymalizacji prowadzonych działań

mile widziane

-

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • współtworzenie i realizacja strategii komunikacji wewnętrznej
 • utrzymywanie i wprowadzanie nowych narzędzi komunikacyjnych w firmie
 • samodzielne prowadzenie działań z obszaru komunikacji wewnętrznej
 • ścisła współpraca z zespołem HR
 • realizacja projektów w obszarach EB oraz EVP
 • realizacja działań o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym
 • koordynacja eventów na potrzeby wewnętrzne
 • tworzenie treści na potrzeby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (np. newsletter, intranet, media społecznościowe)
 • wsparcie w budowaniu marki ekspertów
 • przygotowywanie analiz i badań na potrzeby wewnętrzne
 • odpowiedzialność za wewnętrzny obieg dokumentów w Dziale Komunikacji i PR

benefity

 • ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości rozwoju zawodowego
 • pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • realizację doktoratów wdrożeniowych
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe
 • pakiet świadczeń socjalnych

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi podstawowych sprzętów pomiarowych m.in. suwmiarki
 • umiejętność czytania rysunków technicznych
 • zaangażowanie i chęci do zdobywania nowej wiedzy
 • obsługa urządzeń ręcznych elektrycznych typu szlifierka kątowa multiszlifierka itp.

mile widziane

 • uprawnienia na maszyny energetyczne do 1kV
 • uprawnienia na wózki widłowe, suwnice
 • znajomość prac ślusarskich

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • obsługa prasy
 • obsługa nagrzewnicy
 • dbanie o stan techniczny maszyny oraz urządzeń na stanowisku pracy
 • wykonywanie prac warsztatowych

benefity

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia
 • naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski
 • pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • karty żywieniowe Sodexo

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki

poziom

młodszy specjalista (junior)

wymagania obowiązkowe

1) Wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe;
2) Bardzo dobra znajomość pakietów biurowych Ms Office i biegła obsługa komputera;
3) Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+.

mile widziane

1) Bardzo dobra organizacja pracy;
2) Proaktywna postawa i zaangażowanie;

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki jest państwową osobą prawną, wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.iel.lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki i pracę w obsłudze sfery badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na budowanie pomostu między nauką, a gospodarką.

 1. miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki,  
  ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa;
 2. nazwa stanowiska: Młodszy Specjalista w pionie wsparcia, Dział Organizacyjny;
 3. ilość wolnych stanowisk pracy: 1;
 4. wymiar zatrudnienia na stanowisku pracy: cały etat;
 5. opis stanowiska/warunków pracy: Pomieszczenia, stanowiska oświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, praca we wskazanym regionie.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia poprzez przycisk APLIKUJ lub na adres mailowy praca@iel.lukasiewicz.gov.pl do dnia 23 czerwca 2023 r.  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Pracodawca zastrzega prawo do zamknięcia rekrutacji bez wyboru kandydata i bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania aplikacji. Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.iel.lukasiewicz.gov.pl oraz

codzienne zadania

1) Organizacyjna i administracyjna obsługa organów Instytutu;
2) Prowadzenie kancelarii ogólnej (sekretariatu Dyrekcji);
3) Przygotowywanie pism i monitoring spraw terminowych;
4) Prowadzenie i nadzorowanie kalendarzy spotkań;
5) Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
6) Organizacja i dbałość o prawidłowy obieg dokumentów;
7) Organizacja podróży służbowych oraz spotkań biznesowych na terenie kraju
i za granicą;
8) Obsługa sal konferencyjnych i spotkań.

benefity

1) Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
2) Możliwość preferencyjnych ubezpieczeń: medycznego (z dofinansowaniem) oraz ubezpieczenia na życie.
3) Karta sportowa.
4) Przestrzeń, w której można się realizować i jednocześnie mieć poczucie, że robi się coś więcej dla innych.
5) Elastyczne rozpoczynanie czasu pracy w ramach dozwolonego przedziału godzin.
6) Rozwój merytoryczny oraz realna możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość biznesową.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym lub budowlanym.

 • Znajomość zagadnień metrologicznych związanych w wykonywaniu pomiarów wielkości fizycznych.

 • Znajomość podstaw konstrukcji budowlanych w szczególności konstrukcji prętowych.

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 • Znajomość programów: WORD, EXCEL, AUTOCAD, SOLID WORKS lub pokrewnych.

 • Chęć do nauki i pogłębiania swojej wiedzy.

 • Zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.

 • Prawo jazdy kat. B.

mile widziane

 • Znajomość programu: Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

 • Znajomość zagadnień techniki rusztowaniowej w zakresie teoretycznym i wykonawczym.

 • Znajomość systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych.

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Prowadzenia badań wytrzymałościowych konstrukcji tymczasowych:

 • przyjmowanie wyrobów do badań zgodnie z postanowieniami procedury,

 • przekazywanie wyrobów po badaniach zgodnie z postanowieniami procedury,

 • wykonywanie badań i stosownej dokumentacji z zastosowaniem postanowień procedury i instrukcji systemu jakości,

 • opracowywanie wyników badań w formie załączników do ekspertyzy,

 • opracowywanie ekspertyz – sprawozdań z badań,

 • nadzór nad aparaturą pomiarową.

 • Koordynacja z poziomu zakładu procesów certyfikacyjnych dotyczących konstrukcji tymczasowych, realizowanych w instytucie.

 • Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie konstrukcji tymczasowych.

 • Czynne uczestniczenie w projektowaniu nowych stanowisk badawczych oraz prac modernizacyjnych stanowisk już istniejących.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Szkolenia kierunkowe: możliwość uzyskania uprawnień montera rusztowań, elektrycznych do 1 kV, obsługi zaawansowanej aparatury pomiarowej (np. Wizyjny system pomiarowy Aramis Adjustable 3D) itp.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (adres
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, adres e-mail: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: dane.osobowe@wit.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

manager (C-level)

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe z zakresu administracji/prawa/ekonomiczne lub studia podyplomowe w zakresie prawa lub zamówień publicznych.

 • 3 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych.

 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) i wszystkich aktów wykonawczych.

 • Doświadczenie w korzystaniu z platform zakupowych, platformy e-zamówienia UZP.

 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce i jego interpretacji.

 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległego zespołu.

 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office 365.

 • Umiejętność sporządzania raportów, analiz, sprawozdań.

 • Umiejętność rozwiązywania problemów.

 • Kreatywność.

 • Umiejętność negocjacji i argumentowania.

mile widziane

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

opis stanowiska

-

codzienne zadania

 • Kieruje pracą zespołu Zamówień Publicznych i Zakupów, w szczególności monitoruje wykonywanie przez pracowników Zespołu czynności, dokonuje ich kontroli i oceny pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, pełni nadzór merytoryczny nad realizowanymi działaniami celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu.

 • Kontroluje i ocenia pod względem zgodności z Ustawą PZP czynności podejmowane przez pracowników celem nadzoru nad prawidłowościami stosowania przepisów Ustawy.

 • Podejmuje samodzielne decyzje o sposobie realizacji zadań w oparciu o przyjęte cele, np. w zakresie czynności podejmowanych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Planuje czynności pracowników działu, w tym zakresie zleca zadania do wykonania i monitoruje obciążenie pracą, w horyzoncie czasowym do 1 kwartału. Planowanie uwzględnia bieżące zadania oraz inne czynności konieczne do wykonania celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu.

 • Podejmuje decyzje w sytuacjach spornych co do dalszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym kierowania pracą pozostałych pracowników zespołu w celu wypracowania rozwiązania), w celu podjęcia decyzji, które nie spowodują naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 • Opracowuje, a następnie wdraża lub przedstawia do akceptacji swojemu przełożonemu procedury i zmiany do procedur wewnętrznych.

 • Umożliwia rozwój potencjału członków Zespołu poprzez stały dostęp do szkoleń zawodowych.

 • Koordynuje prace w ramach Platformy Kompetencji Łukasiewicza.

benefity

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, szkoleń kierunkowych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (adres
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, adres e-mail: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: dane.osobowe@wit.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe,
• minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym w zarządzaniu zespołami badawczymi,
• doświadczenie w kierowaniu, realizacji i pozyskiwaniu projektów naukowo-badawczych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
• umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia.

mile widziane

• posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
• dyplom MBA,
• znajomość nowoczesnych metodyk zarządzania projektami.

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• bieżącą ocenę potencjału oraz badania rynku w zakresie wprowadzania nowych produktów,
• opracowywanie koncepcji oraz wprowadzanie nowych produktów do oferty instytutu,
• powoływanie i prowadzenie prac roboczych zespołów projektowych,
• nadzór nad procesem zawierania umów, merytoryczna analiza dokumentów i negocjacje biznesowe,
• kontakt z innymi podmiotami w zakresie wspólnej realizacji projektów biznesowych,
• doradztwo w procesie realizacji projektów/przedsięwzięć,
• nadzorowanie i opiniowanie zgodności wydatków projektu z wnioskiem i umową na jego realizację (kwalifikowalnością wydatków) oraz prawidłowości sporządzanych przez kierowników projektów raportów merytorycznych i finansowych oraz dbanie o terminowe ich składanie,
• koordynowanie przygotowania i składania wniosku o dofinansowanie projektu,
• koordynowanie działań marketingowych w obszarze wdrażania nowych produktów,
• aktywne pozyskiwanie finansowania dla projektów krajowych i zagranicznych ze źródeł zewnętrznych,
• aktywne pozyskiwanie zleceń od podmiotów zewnętrznych,
• aktywne uczestniczenie w przygotowaniu i opracowaniu projektów prac badawczych
i wdrożeniowych.

benefity

Oferujemy:
• pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
• umowę o pracę,
• elastyczne godziny pracy – praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
• udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
• bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”
• stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
• prywatną opiekę medyczną PZU,
• Pracowniczy Program Emerytalny,
• grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

starszy specjalista (senior)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w controllingu,
• praktyczna wiedza w zakresie controlingu, rachunkowości zarządczej i finansowej,
• praktyczna znajomość zasad budżetowania, raportowania oraz sporządzania analiz finansowych – zaawansowana znajomość programu Excel,
• umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków w oparciu o dane finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów finansowych),
• bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
• znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
• zaangażowanie i samodzielność.

mile widziane

• doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
• studia podyplomowe z zakresu finansów, ekonomii, controllingu,
• dyplom MBA.

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie realizacji działań zachodzących w organizacji, głównie w odniesieniu do planowania, realizacji i kontroli pojedynczych procesów,
• analizę procesów funkcjonujących w instytucie i przygotowywanie raportów i opracowań w tym zakresie,
• nadzór nad systemem sprawozdawczości zewnętrznej, audytami i kontrolami działalności instytutu,
• bieżącą analizę kosztów i przychodów w odniesieniu do cząstkowych planów rzeczowo-finansowych, w tym zakupów inwestycyjnych oraz kontrola budżetu w zakresie obsługiwanych źródeł finansowania,
• usprawnianie procesów związanych z controlingiem kompleksowym i raportowaniem,
• przygotowywanie zestawień i prezentacji,
• wsparcie analityczne i ścisła współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi instytutu,
• współpracę z audytorami oraz innymi instytucjami kontrolnymi,
• bezpośrednią współpracę z dyrektorem.

benefity

Oferujemy:
• pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
• umowę o pracę,
• elastyczne godziny pracy – praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
• udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
• bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
• stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
• prywatną opiekę medyczną PZU,
• Pracowniczy Program Emerytalny,
• grupowe ubezpieczenie na życie.

 

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w nauce programowania w szkołach podstawowych, średnich i/lub prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z matematyki,
• posługiwanie się językiem SQL oraz doświadczenie w projektowaniu, implementacji
i optymalizacji relacyjnych baz danych,
• doświadczenie w realizacji projektów,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

mile widziane

• posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
• udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny.

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• opracowywanie metodyk nauczania,
• przygotowywanie bazowych zestawów zadań na różnym poziomie i w różnym zakresie wymagań,
• opracowywanie schematów interakcji z użytkownikami,
• definiowanie wymagań i przygotowywanie platformy do wsparcia nauczania kluczowych zagadnień z obszaru programowania,
• opracowywanie wniosków na realizację projektów badawczo-rozwojowych,
• realizację projektów badawczo-rozwojowych.

benefity

Oferujemy:
• pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
• umowę o pracę,
• elastyczne godziny pracy – praca w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarna,
• udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
• bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
• stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
• prywatną opiekę medyczną PZU,
• Pracowniczy Program Emerytalny,
• grupowe ubezpieczenie na życie.

 

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w nauczaniu matematyki w szkołach podstawowych, średnich i/lub prowadzeniu wykładów i ćwiczeń z matematyki,
• doświadczenie w realizacji projektów,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej i opracowań naukowych,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

mile widziane

• posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
• udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny.

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• opracowywanie metodyk nauczania,
• przygotowywanie bazowych zestawów zadań na różnym poziomie i w różnym zakresie wymagań,
• opracowywanie schematów interakcji z użytkownikami,
• definiowanie wymagań i przygotowywanie platformy do wsparcia nauczania kluczowych zagadnień z obszaru matematyki,
• opracowywanie wniosków na realizację projektów badawczo-rozwojowych,
• realizację projektów badawczo-rozwojowych.

benefity

Oferujemy:
• pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
• umowę o pracę,
• elastyczne godziny pracy – praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
• udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki) dla wszystkich pracowników,
• bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
• stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
• prywatną opiekę medyczną PZU,
• Pracowniczy Program Emerytalny,
• grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (adres
ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, adres e-mail: rekrutacja@emag.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"

poziom

główny specjalista

wymagania obowiązkowe

Oczekiwania wobec kandydatów (wymagane kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje):

 • Wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku: chemia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa lub pokrewne;
 • Minimum 3 – letnie doświadczenie w sektorze badawczo – rozwojowym związanym z naukami chemicznymi bądź inżynierią chemiczną (w przypadku kandydatów ze stopniem doktora minimum 2-letnie doświadczenie);
 • Udział w realizacji projektów badawczych (wymagany od kandydatów bez stopnia doktora);
 • Umiejętność realizacji doświadczalnych prac badawczych w laboratorium chemicznym;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów, sprawne podejmowanie decyzji;
 • Odpowiedzialność, umiejętność współpracy w zespole, kreatywność, sumienność, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność, dyspozycyjność;
 • Język angielski na poziomie B2;
 • Język polski – znajomość na poziomie umożliwiającym sprawną komunikację w mowie i piśmie, gwarantującą wysoką jakość realizacji zadań i obowiązków na stanowisku;
 • Prawo jazdy kategorii B.

mile widziane

-

opis stanowiska

Liczba wolnych stanowisk: 1

ID rekrutacji: FSR.111.9.2023

Informacja o Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia” posiada doświadczenie w działalności na rzecz branży chemicznej, sięgające roku 1952. Tematyka badawcza Instytutu obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych dotyczących procesów chemicznych, w szczególności w zakresie chemii i technologii organicznej. Instytut świadczy również usługi badawcze, analityczne, doradcze i projektowe. O ich jakości świadczy włączenie Instytutu do Sieci Badawczej Łukasiewicz – trzeciej największej sieci badawczej w Europie.

Instytut działa w obszarach:

 • procesów ciśnieniowych
 • procesów katalitycznych
 • technologii produktów specjalistycznych dla różnych gałęzi przemysłu
 • biogospodarki
 • zaawansowanych materiałów (głównie polimerowych)
 • gospodarki o obiegu zamkniętym
 • analityki i pomiarów
 • inżynieryjno-technicznym

Szczegółowe informacje: www.icso.lukasiewicz.gov.pl

Obecnie do naszego Centrum Technologii i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, poszukujemy Głównego specjalisty z kompetencjami istotnymi dla obszaru recykling chemiczny, którego głównym zadaniem będzie rozwój kompetencji badawczych Łukasiewicz – ICSO „Blachownia” w obszarze recykling chemiczny i współudział w tworzeniu Grupy Badawczej zajmującej się recyklingiem chemicznym

codzienne zadania

Przewidywany zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • Aktywny udział w prowadzeniu działalności naukowej i badawczo-rozwojowej;
 • Inicjowanie tematyki badawczej oraz współudział w wyznaczaniu perspektywicznych kierunków działań w obszarze recyklingu chemicznego;
 • Pozyskiwanie, kierowanie oraz współudział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków międzynarodowych i krajowych;
 • Wiodąca rola we wprowadzaniu do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • Współpraca z przemysłem, zwłaszcza polskim oraz z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi w obszarze recyklingu chemicznego;
 • Upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
 • Realizacja zadań Centrum Technologii i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, w szczególności poprzez: poszukiwanie nowych kierunków rozwoju obszaru, pozyskiwanie dofinansowania projektów we wskazanym obszarze, kierowanie badaniami, realizacja prac B+R, pozyskiwanie nowych klientów, opracowywanie raportów i sprawozdań w języku polskim i angielskim.

benefity

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu (pełny etat lub część etatu);
 • Ciekawą i kreatywną pracę;
 • Udział w tworzeniu nowych produktów i technologii;
 • Możliwość rozwoju, w tym również w formie staży zagranicznych;
 • Przyjazne, inspirujące środowisko sprzyjające wymianie myśli naukowej;
 • Elastyczne godziny rozpoczynania pracy (6:00 – 8:30);
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego (przy pełnym wymiarze etatu);
 • Dodatek za staż pracy;
 • Pakiet benefitów (opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, karty sportowe, możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej, preferencyjne pożyczki mieszkaniowo-remontowe).

 Miejsce pracy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”

ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Termin składania ofert:

12.06.2023 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • CV – zawierające pełny opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, potwierdzający spełnienie wymagań stawianych w rekrutacji.
 • List motywacyjny – będzie dodatkowym atutem.

Miejsce składania dokumentów:

Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@icso.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres: Sekcja HR, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

W składanych dokumentach proszę podać nr ID rekrutacji – FSR.111.9.2023

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w BIP Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”.

Przetwarzanie danych osobowych:

Do przesyłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”*.

* – jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w kolejnych naborach kandydatów, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – iod@icso.lukasiewicz.gov.pl bądź listownie na adres podany w pkt. 1.
 3. Cel przetwarzania: przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jej zakończenia, a także archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO; b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22(1) Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 5. Pouczenie o prawach osoby, której dane są przetwarzane:

1) Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres: ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, e-mail: ido@icso.lukasiewicz.gov.pl – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

2) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz w BIP Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

2000 nowych miejsc pracy

Budujemy atrakcyjne miejsce pracy

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds