Starszy Specjalista do spraw Zamówień Publicznych

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO STARSZY SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nr ref.: CŁ_UP_40_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w obsłudze zamówień publicznych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem oraz w wykonywaniu zadań związanych z przygotowaniem i realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej;
 • udział w obsłudze procesów przetargowych;
 • organizacja, planowanie i nadzorowanie całokształtu zamówień o wartości poniżej 30 tysięcy euro;
 • prognozowanie i analiza zapotrzebowań na materiały i usługi;
 • dokonywanie bieżących zakupów na potrzeby Centrum i koordynacja działań zakupowych;
 • opisywanie dokumentów zakupu, prowadzenie właściwych rejestrów;
 • koordynacja i przeprowadzanie pełnego procesu ofertowego od etapu zamieszczenia ogłoszenia do wyłonienia wykonawcy, sporządzania protokołów i podpisania umów;
 • wyszukiwanie i wybór nowych wykonawców;
 • udział w tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych procedur Centrum dla zamówień poniżej 30 tysięcy euro;
 • sporządzanie raportów, zestawień i sprawozdań;
 • bieżąca współpraca z Departamentami i Biurami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne, prawnicze, ekonomiczne);
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego;
 • znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy;
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • bardzo dobra organizacja pracy i terminowość;
 • skrupulatność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
 • otwartość i komunikatywność połączona z wysoką kulturą osobistą;
 • zaangażowanie i wysoka determinacja w realizacji celów, inicjatywa w realizacji zadań;
 • zdolności analityczne;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 30 sierpnia 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl