LIDER OBSZARU DYREKTOR DEPARTAMENTU FINANSÓWI KONTROLI

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO LIDER OBSZARU DYREKTOR DEPARTAMENTU FINANSÓW
I KONTROLI

Nr ref.: CŁ_UP_50_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowa kontrola nad Instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie:
 • gospodarki finansowej;
 • jakości pracy, w szczególności przestrzegania regulaminów;
 • prawidłowości realizacji zadań wynikających z rocznych planów działalności Instytutów Sieci i rocznych planów działalności Sieci;
 • jakości zarządzania;
 • analiza i kontrola działalności Instytutów Sieci pod względem prawidłowości wydatkowania środków finansowych z dotacji celowych;
 • analiza, kontrola i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rocznych sprawozdań finansowych Instytutów Sieci;
 • monitorowanie i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Instytutów;
 • podejmowanie czynności naprawczych lub usprawniających działalność Instytutów, w szczególności tych z negatywną oceną pokontrolną;
 • kontrola prowadzonej działalności gospodarczej przez Instytuty oraz prawidłowości przeznaczenia dochodów z niej osiąganych;
 • kontrola tworzonych przez instytuty Sieci spółek kapitałowych, a także na obejmowanie lub nabywanie przez instytuty Sieci akcji lub udziałów w takich spółkach;
 • organizacja i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Centrum oraz dbanie o należyte wykorzystanie ich wyników;
 • czynności związane z procesem akceptacji wyboru firmy audytorskiej do badania rocznych sprawozdań finansowych Instytutów Sieci;
 • tworzenie i usprawnianie modeli zarządczych i biznesowych w porozumieniu z Zarządem Centrum;
 • opiniowanie, przedstawianie do akceptacji Zarządowi Centrum oraz realizacja innowacyjnych projektów z obszaru finansów i kontrolingu;
 • czynności związane z rozwojem narzędzi służących do raportowania i analizy;
 • współtworzenie i rozwój najlepszych praktyk i standardów w obszarze finansowania, analizy, strategii i zarządzania operacyjnego;
 • określanie perspektywicznych kierunków działalności w zakresie finansów i kontroli;
 • poszukiwanie unifikacji, synergii, poprawa efektywności oraz przygotowywanie rozwiązań systemowych i proceduralnych w obszarach finansów i kontroli;
 • opracowywanie wytycznych i monitorowanie realizacji dla kluczowych wskaźników finansowych i kontrolingowych;
 • opracowywanie i realizacja bazowych projektów strategicznych w ramach finansów i kontroli w porozumieniu i przy akceptacji Zarządu Centrum;
 • bieżąca współpraca z innymi Departamentami i Biurami Centrum.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (ekonomiczne, finansowe, techniczne);
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze zarządzania finansami publicznymi;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w obszarze zarządzania finansami publicznymi;
 • doświadczenie w koordynacji prac budżetowych sektora finansów publicznych;
 • znajomość interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa, w tym ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu kontrolingu finansowego i biznesowego w organizacji o złożonej strukturze;
 • doświadczenie w pracy w strukturze rozproszonej;
 • orientacja probiznesowa, doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowych, kontrolingowych i operacyjnych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji strategii, tworzeniu i wdrażaniu polityk oraz zasad Corporate governance w szczególności w obszarze finansów i kontrolingu;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • asertywność w relacjach z odbiorcami informacji zarządczej;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne, organizacyjne i negocjacyjne;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • dyspozycyjność ze względu na możliwe podróże służbowe;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowa o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 21 października 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl