Główny Księgowy

CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nr ref.: CŁ_UP_39_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty Sieci, takich jak prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, udziału w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pełnej rachunkowości Centrum oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej;
 • opracowywanie projektu przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiza;
 • bieżąca weryfikacja stanu aktywów i pasywów, kont wynikowych oraz pozabilansowych oraz wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na kolejne 2 lata i wieloletniego planu finansowego na 4 kolejne lata budżetowe;
 • dokonywanie kontroli wykonania planu finansowego w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz analizy wydatków;
 • monitorowanie płynności finansowej Centrum;
 • nadzór nad Biurem Finansów i Księgowości Centrum;
 • opracowywanie analiz i symulacji finansowych;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Generalnego Centrum.

Wymagania formalne:

 • wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w zakresie: wykształcenia, stażu pracy, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności, obywatelstwie i znajomości języka polskiego.

Oczekiwania:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego w sektorze finansów publicznych;
 • znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • znajomość przepisów z zakresu: rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • doświadczenie w tworzeniu, analizie i modyfikowaniu polityki rachunkowości oraz gospodarki finansowej dla jednostek sektora finansów publicznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność;
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office);
 • biegła znajomość programów księgowo-finansowych (mile widziana znajomość programu Enova) i obsługi bankowości elektronicznej;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu nowoczesnej macierzowej organizacji badawczej od podstaw;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 26 sierpnia 2019.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl