CENTRUM ŁUKASIEWICZ W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nr ref.: CŁ_UP_1_2019

Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną m. in. do zapewnienia mechanizmów współpracy Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, zapewnienia środków finansowych na badania prowadzone przez Instytuty Sieci oraz komercjalizacji wyników tych badań.

Jako nowo powstała organizacja Centrum Łukasiewicz oferuje niepowtarzalną możliwość rozwoju zawodowego oraz podjęcia wyzwań w sferze zawodowej, wzięcia udziału w tworzeniu nowego zespołu pracowników, w kreowaniu nowych standardów w sektorze badań i rozwoju oraz budowania pomostu pomiędzy nauką a gospodarką.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Poleczki 19

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie pełnej rachunkowości Centrum oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego;
  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej;
 • opracowywanie projektu przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiza;
 • sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na kolejne 2 lata i wieloletniego planu finansowego na 4 kolejne lata budżetowe;
 • dokonywanie kontroli wykonania planu finansowego w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz analizy wydatków;
  nadzór nad komórką organizacyjną właściwą ds. księgowych;
 • opracowywanie analiz i symulacji finansowych;
 • zatwierdzanie dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty środków pieniężnych.

Wymagania formalne:

 • wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w zakresie: wykształcenia, stażu pracy, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności, obywatelstwie i znajomości języka polskiego.

Oczekiwania:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego w sektorze finansów publicznych;
 • znajomość rachunkowości budżetowej, przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • doświadczenie w tworzeniu od podstaw zasad rachunkowości oraz gospodarki finansowej dla jednostek sektora finansów publicznych;
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność;
  umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
  samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office);
 • biegła znajomość programów księgowo-finansowych i obsługi bankowości elektronicznej;
 • dobra znajomość języka angielskiego;

Oferujemy:

 • nowoczesne biuro;
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego;
 • udział w tworzeniu organizacji od podstaw;
 • umowa o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl do 14 kwietnia 2019. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dowiedz się, jak przetwarzamy dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.