Piotr Dardziński

Piotr Dardziński

Prezes

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, zrzeszającej 26 instytutów badawczych i dostarczającej kompleksowe rozwiązania dla biznesu. W latach 2015-2019 podsekretarz, a następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiedzialny za współpracę nauki i biznesu. Twórca ustawy o doktoratach wdrożeniowych oraz koordynator prac nad nową koncepcją funkcjonowania instytutów badawczych. Jako członek Zespołu ds. Innowacyjności nadzorował międzyresortowe prace nad pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności, w wyniku których ulgi na działalność B+R wzrosły z 30% do 100%.

Były dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II i wiceprezes Instytutu Tertio Millennio. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Hamburgu. Doktor nauk humanistycznych i wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu i absolwent prestiżowego programu menadżerskiego, realizowanego przez IESE Bussines School w Barcelonie.

Michał Janasik

Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Finansów i Komercjalizacji

Michał Janasik był wcześniej przez niespełna 10 lat zastępcą dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, jednego z najbardziej prężnych i rynkowo zorientowanych instytutów badawczych w Polsce. Jego zakres odpowiedzialności obejmował zarządzanie: finansami, księgowością, zamówieniami publicznymi, remontami i utrzymaniem infrastruktury użytkowej i badawczej, zamówieniami publicznymi, komercjalizacją aparatury badawczej będącej wynikiem prowadzonych w IChPW prac badawczo-rozwojowych (w tym programem zachęt komercjalizacyjnych dla pracowników) a także produkcją i rozwojem oraz marketingiem i sprzedażą wytwarzanych w Instytucie aparatów badawczych.
Michał Janasik był członkiem nieformalnej grupy ekspertów przy NCBiR doradzającej przy upraszczaniu i dostosowywaniu metod sprawozdawczych i rozliczeniowych projektów badawczych i inwestycyjnych w sferze R&D w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz później w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój do potrzeb beneficjentów. Aktywnie współtworzył polskie struktury KIC Innoenergy – Węzła Wiedzy i Doskonałości finansowanego przez Europejski Instytut Technologiczny (Agencję Komisji Europejskiej) finansującego badania nad innowacyjnymi metodami pozyskiwania i magazynowania energii. W ramach bezpośredniej współpracy na poziomie instytutów badawczych, doradzał w kwestiach rozliczeń oraz sprawozdawczości projektów badawczych oraz inwestycyjnych prowadzonych w instytutach badawczych.
Jako zorientowany prorynkowo ekspert łączący wieloletnie doświadczenie w branży ze świeżością podejścia do prorynkowej organizacji i prowadzenia badań naukowych właściwą dla młodego pokolenia menedżerów polskiego R&D, Michał Janasik doradzał Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy tworzeniu założeń dla Sieci Badawczej: Łukasiewicz.
Wykształcenie wyższe zdobywał na wydziale finansów i bankowości Akademii Ekonomicznej (obecny Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach, gdzie w roku 1999 w wieku 23 lat ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie z zakresu finansów i inwestycji. Jest absolwentem prestiżowego programu biznesowego dla menedżerów nauki realizowanego w Barcelonie przez ESADE Business School – czołową Hiszpańską Szkołę Biznesu. Biegle włada językiem angielskim w zakresie biznesu, zna także język niemiecki i rosyjski.

Marcin Kraska

Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju

Menadżer i naukowiec z ponad 14 letnim doświadczeniem w zarządzaniu, w tym w jednostce badawczo – rozwojowej. Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Członek Zespołu Doradczego Business & Science Poland.
Był wcześniej Dyrektorem Instytutu Logistyki i Magazynowania, w którym pełnił także funkcję Kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki. Uczestniczył jako członek zespołu organizacyjnego w procesie powstawania Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Ekspert w zakresie badań, rozwoju i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami w obszarze cyfrowej gospodarki. Od wielu lat bierze czynny udział w pracach nad rozwojem e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej. Wdrażał jako lider m.in. pilotażową wersję Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Polsce (biznes.gov.pl), transgraniczne cyfrowe usługi publiczne w ramach projektów unijnych Large Scale Pilot, jak i współtworzył propozycje uproszczeń prawa i optymalizacji procesów znoszących bariery cyfryzacji usług publicznych. Lider biznesowy strumienia Cyfrowe Usługi Publiczne i Portal Rzeczpospolitej Polski w ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.
Wcześniej związany z rynkiem bankowym w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. Współautor dwóch pierwszych książek w Polsce na temat credit-scoringu.
Autor ponad 50 publikacji, obejmujących artykuły, opracowania i książki z obszaru cyfrowej gospodarki i bankowości. Współautor także studiów wykonalności oraz analiz finansowych. Stażysta Uniwersytetu w Bordeaux oraz Uniwersytetu w Genewie.

Maria Prokop-Wyczańska

Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Strategii i Organizacji

Menedżer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w realizacji projektów z zakresu stosunków międzynarodowych, technologii mobilnych oraz strategicznych projektów rozwojowych w obszarze administracji rządowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie odpowiadała za uruchomienie dwóch kierunków studiów podyplomowych w Londynie oraz organizację szkół letnich dla Polonii. Prowadziła projekty wizerunkowe firmy z branży IT. Od 2016 roku związana z Ministerstwem Rozwoju. Prowadziła działania komunikacyjne i koordynowała pracę departamentów podległych Ministrowi. Brała udział w tworzeniu nowego resortu. Od 2018 r. dyrektor biura Ministra Rozwoju, gdzie nadzorowała strategiczne projekty Ministerstwa.
Absolwentka międzynarodowych programów w zakresie etyki w zarządzaniu prawami publicznymi, zarządzania kryzysowego, komunikacji i negocjacji, zarządzania strategicznego, makroekonomicznego, zarządzania zmianą w zespole.
Wykształcenie wyższe zdobywała na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Jest absolwentką podyplomowych studiów zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Programu Argo – Top Public Executive – IESE University of Navarra, realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.