Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

7 godzin temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

-

data wygaśnięcia oferty

2024-07-08

wymagania obowiązkowe

Wymagania ustawowe dla kandydatów (art. 23 ust. 1 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz):

Dyrektorem może być osoba, która:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Pozostałe oczekiwania wobec kandydatów:

 • praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczo – rozwojowych o różnych źródłach finansowania (NCBIR, ESA, fundusze europejskie);
 • doświadczenie w zarządzaniu zmianą i optymalizacją procesów;
 • umiejętność wyznaczanie celów i egzekwowanie wyników od podległych pracowników;
 • umiejętność strategicznego myślenia;
 • umiejętność budowy pozytywnych relacji, wysokie zdolności negocjacyjne i organizacyjne;
 • zdolności przywódcze oraz umiejętność budowy zespołów umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo – rozwojowej;
 • wysoka motywacja i pasja w zakresie wykonywanej pracy;
 • orientacja na osiąganie sukcesów.

mile widziane

 • wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;
 • doświadczenie w tworzeniu strategii produktu lub usług w tym komercjalizacji produktu lub usług w dowolnym sektorze technologii;
 • certyfikaty poświadczające kompetencje w zarządzaniu projektami (np. Prince2, PMP-PMI);
 • znajomość dodatkowego, innego niż angielski, języka obcego.

opis stanowiska

Nr ref.: ŁPIT_1_2024

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny jest drugim co do wielkości Instytutem Łukasiewicza, łączącym różne obszary działalności, które wcześniej były reprezentowane przez indywidualne instytuty połączone i działające obecnie w ramach Ł-PIT tj. logistyka i magazynowanie, technologia drewna, maszyny rolnicze, obróbka plastyczna oraz pojazdy szynowe.

Instytut zajmuje się dostarczaniem nowych, innowacyjnych, rozwiązań dla sektora gospodarki i jednostek naukowych w zakresie zaawansowanych urządzeń, aparatury badawczej, systemów technicznych i technologii, wspierających zrównoważony rozwój i sprostanie w tym zakresie globalnej konkurencji, a także opracowywaniem modelowych mechanizmów i struktur transformacji wiedzy, umożliwiających zdecydowane podwyższenie skuteczności i efektywności transferu zaawansowanych technologii do zastosowań w gospodarczych.  Więcej informacji o działalności Instytutu można znaleźć na stronie https://pit.lukasiewicz.gov.pl/.

Instytut jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, której celem jest m.in. prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej i innowacyjnej Państwa oraz transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.

Dokumenty:

 • Koncepcja rozwoju instytutu na okres kadencji dyrektora tj. 5 lat (w ramach prezentacji PP liczącej maksymalnie 20 slajdów);
 • CV;
 • List motywacyjny;
 • Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymagań z art. 23 ust. 1 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (oświadczenie może zostać zawarte w CV lub liście motywacyjnym podpisanym przez kandydata).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną za pomocą przycisku aplikowania do dnia 8 lipca 2024 roku.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum oraz Ł-PIT.

Dowiedz się jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • kierowanie działalnością instytutu Sieci w tym realizacja polityki kadrowej i zarzadzanie mieniem;
 • odpowiedzialność za działalnością badawczą i wdrożeniową Instytutu Sieci;
 • reprezentowanie instytutu Sieci na zewnątrz;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instytutu w strukturze Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym za zapewnienie współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz przy realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych;
 • odpowiedzialność za wynik finansowy oraz płynność finansową instytutu Sieci;
 • tworzenie, wdrażanie oraz nadzorowanie planów rozwoju instytutu Sieci;
 • prowadzenie spotkań i negocjacji z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi instytutu Sieci;
 • opracowywanie i aktualizowanie strategii instytutu Sieci;
 • analiza rynku w celu oceny wyników produktów instytutu Sieci wraz z określeniem nowych kanałów komercjalizacji oraz grup docelowych klientów;
 • rozwój i wprowadzanie nowych produktów na rynek;
 • doskonalenie organizacji pracy w instytucie;
 • kreowanie atmosfery w zespołach sprzyjającej osiąganiu wyników;
 • wspieranie i towarzyszenie pracownikom  w ich rozwoju.

benefity

-

10 godzin temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-25

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy polegającej na obsłudze formalno-prawnej (mile widziane doświadczenia w obsłudze instytutów badawczych),
 • doskonała znajomość prawa powszechnie obowiązującego – w tym m.in. prawo zamówień publicznych, ochrona własności intelektualnej, ustawa wdrożeniowa,
 • rozwinięte umiejętności analityczne,
 • wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne – komunikacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz świetna organizacja własnej pracy.

mile widziane

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz – jedną z największych sieci badawczych w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana, informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.

To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się  z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG specjalizuje się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Zajmujemy się m.in. cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych, IoT, cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Instytut jest liderem obszarów cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Łukasiewiczu. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • monitorowanie stanu prawnego w kontekście działań instytutu,
 • opracowywanie, weryfikowanie i opiniowanie dokumentów formalnoprawnych w zakresie realizowanych przez instytut zadań, a w szczególności: umów (w tym projektowych), aneksów, porozumień oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań,
 • sporządzanie pism formalnych dotyczących realizowanych przez instytut zadań oraz przeprowadzanie analiz zapisów kontraktów,
 • pomoc w zakresie komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych, komercjalizacji własności intelektualnej w instytucie, w szczególności poprzez doradztwo w zakresie doboru odpowiednich form komercjalizacji, opracowywanie dokumentów, prowadzenie procesów związanych z komercjalizacją.

benefity

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy – praca w trybie zadaniowym, hybrydowym lub stacjonarna,
 • udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki, włoski) dla wszystkich pracowników,
 • bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”,
 • stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
 • prywatną opiekę medyczną PZU,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Złożenie oferty potwierdza zapoznanie się kandydata do pracy z zamieszczoną w treści ogłoszenia rekrutacyjnego informacją o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także stanowi wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego ofercie pracy (CV).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

lider obszaru, manager (C-level)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne (mile widziane MBA lub doktorat)
 • minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem technicznym powyżej 50 osób, jako osoba na stanowisku CTO lub równoważnym do CTO  
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracującymi w takich obszarach, jak: RF, projektowanie płytek PCB, badania radiowe, firmware, konstrukcje mechaniczne, protokoły transmisji, infrastruktura cloud, aplikacje mobilne, systemy operacyjne, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe
 • minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych (mile widziane doświadczenie pracy w międzynarodowych zespołach projektowych)
 • doświadczenie we wdrażaniu strategii produktowych, pełnieniu roli CPO (zarządzanie zespołami Product Owner)
 • doświadczenie w kreowaniu procesu wytwarzania produktów oraz prowadzeniu projektów technologicznych oraz w tworzeniu strategii produktowych (poszczególnych produktów), całych systemów, synergii międzysystemowych
 • doświadczenie w skutecznym wdrażaniu komercyjnym rozwiązań
 • doświadczenie w tworzeniu budżetu osobowego zespołów technicznych jak i budżetowaniu projektowym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 – warunek konieczny
 • dostępność do pracy w pełni stacjonarnej – na miejscu w Poznaniu – warunek konieczny 

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • zarządzanie działalnością centrum badawczego działającego w obszarze transformacji cyfrowej w jednostce naukowo-badawczej, realizującej projekty dla gospodarki w kraju i za granicą w zakresie naukowym, badawczym i komercjalizacyjnym 
 • budowanie potencjału naukowego i badawczego centrum, w tym określanie obszarów działalności oraz wskazywanie potencjalnych kierunków rozwoju
 • monitorowanie i analizowanie sytuacji otoczenia zewnętrznego mogącej istotnie wpłynąć na krótko i długofalową działalność naukową, badawczą i komercjalizacyjną centrum
 • kierowanie procesem pozyskiwania projektów badawczych, tworzenia własności intelektualnej, prowadzenie nadzoru nad realizacją projektów badawczych, funkcjonowaniem grup badawczych oraz aktywne wsparcie w zarządzaniu aparaturą naukowo-badawczą
 • odpowiedzialność za zwiększenie przychodów z projektów dotowanych i zleceń komercyjnych o charakterze badawczym
 • efektywne i prawidłowe wykorzystywanie zatwierdzonego budżetu w zakresie wynikającym z zadań powierzonego obszaru
 • utrzymywanie istniejących i aktywne pozyskiwanie nowych kontaktów z instytucjami badawczymi i klientami komercyjnymi
 • aktywne angażowanie się w promowanie centrum i całego instytutu w kraju i za granicą
 • projektowanie, wdrażanie i realizowanie polityki personalnej w centrum, zapewniającej merytoryczną i efektywną obsadę stanowisk w podległych komórkach organizacyjnych 

benefity

 • naukowo-badawcze środowisko pracy, pełne wyzwań i zmian
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowanie studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość odbywania staży naukowych (w Polsce i za granicą)
 • wspieranie działalności publikacyjnej
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy między godz. 6.00 a 9.00) w modelu stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie PZU, dofinansowanie działalności rekreacyjnej, dostęp do platformy kafeteryjnej Worksmile
 • naukę języków obcych
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS
 • wspieranie pasji pracowników (siatkówka, piłka nożna, zespół muzyczny, drużyna pub quizowa)

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

poziom

-

data wygaśnięcia oferty

2024-07-09

wymagania obowiązkowe

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • znajomości rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych;
 • umiejętności programowania: Python, HTML, CSS, C#
 • znajomości narzędzi do tworzenia szkoleń zdalnych lub/i ankiet internetowych (e-learning, blended learning);
 • znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1);
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz łatwości nawiązywania kontaktów;
 • doświadczenia w pracy zespołowej i projektowej;
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i dyscypliny w przestrzeganiu terminów i procedur, w tym procedur finansowych, wysokiej jakości wykonywania powierzonych zadań, zwłaszcza rzetelności, dokładności i terminowości;

mile widziane

 • doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych powiązanych z edukacją zdalną i/lub rozwojem specjalistycznych narzędzi informatycznych;
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków w konkursach finansowanych ze środków UE;
 • znajomość innych języków obcych;

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji od ponad trzydziestu lat specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych, które to zagadnienia stanowią podstawę strategii rozwoju Unii Europejskiej, w tym również Polski, zapisanej w dokumencie programowym „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu". Ukierunkowanie na priorytetową w Europie i w kraju problematykę badawczą umożliwiło podejmowanie i rozwiązywanie w Instytucie zagadnień poznawczych i aplikacyjnych nowatorskich naukowo oraz wyjątkowo efektywnych ekonomicznie i społecznie.

codzienne zadania

 • aktywny i twórczy udział w projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych związanych z rynkiem pracy i edukacją zawodową;
 • implementacja istniejących narzędzi informatycznych w projektach dotyczących edukacji zawodowej, badań rynku pracy i kompetencji;
 • zarządzanie i projektowanie platform edukacji zdanej (e-learning);
 • współpraca z instytucjami zagranicznymi w projektach finansowanych przez UE;
 • prowadzenie dokumentacji projektowej i wewnętrznych baz danych;
 • prezentowanie wyników prac badawczo-rozwojowych w kontekście rozwiązań informatycznych;
 • współtworzenie publikacji upowszechniających wyniki realizacji projektów edukacyjnych;
 • współpraca przy promocji medialnej projektów edukacyjnych;
 • współpraca przy sporządzaniu planów, raportów i zestawień danych dotyczących realizacji zadań komórki organizacyjnej.

benefity

 • stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • przyjazne dla pracownika miejsce pracy i nowoczesne wyposażenie techniczne stanowiska pracy,
 • pracę w instytucji badawczo-rozwojowej realizującej wyzwania dla gospodarki, edukacji zawodowej, doradztwa zawodowego i rynku pracy,
 • szeroką możliwość rozwoju zawodowego i naukowego w interdyscyplinarnym środowisku pracy,
 • niekonwencjonalne wyzwania zawodowe przy realizacji innowacyjnych projektów we współpracy krajowej i międzynarodowej.

1 dzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

poziom

-

data wygaśnięcia oferty

2024-07-09

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów, w tym z przedsiębiorcami;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • studia MBA – ukończone;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.

mile widziane

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami o liczbie pracowników ponad 150;
 • znajomość zasad komercjalizacji wyników prac B+R;
 • znajomość ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji od ponad trzydziestu lat specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, a także opracowywaniu modelowych rozwiązań dotyczących programów ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr dla innowacyjnej gospodarki oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych, które to zagadnienia stanowią podstawę strategii rozwoju Unii Europejskiej, w tym również Polski, zapisanej w dokumencie programowym „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu". Ukierunkowanie na priorytetową w Europie i w kraju problematykę badawczą umożliwiło podejmowanie i rozwiązywanie w Instytucie zagadnień poznawczych i aplikacyjnych nowatorskich naukowo oraz wyjątkowo efektywnych ekonomicznie i społecznie.

codzienne zadania

 • sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności Instytutu;
 • nadzorowanie działań z zakresu ochrony patentowej;
 • inicjowanie działań związanych z organizowaniem przez Instytut krajowych
  i międzynarodowych konferencji;
 • inicjowanie współpracy zespołów badawczych Instytutu z zespołami innych organizacji badawczych i podmiotów rynkowych;
 • planowanie, inicjowanie i nadzorowanie przedsięwzięć dotyczących transferu
  i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Instytucie;
 • inicjowanie i planowanie oraz nadzór nad działalnością promocyjną, marketingową, komercjalizacyjną oraz komercyjną;
 • prowadzenie ewidencji i terminowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczo-informacyjnych określonych przepisami prawa.

benefity

 • umowę o pracę na cały etat,
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • pracę w siedzibie firmy,
 • miłą atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

2 dni temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

młodszy specjalista (junior)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie inżynierskie o kierunku technologicznym, np.: mechanika i budowa maszyn lub technologia i przetwórstwo materiałów
 • dobra znajomość rysunku technicznego
 • znajomość i umiejętność korzystania z programu CAD (SolidWorks, SolidEdge, NX..)
 • doświadczenie w konstrukcji maszyn
 • podstawowa wiedza z zakresu konstrukcji maszyn /projektowania części
 • znajomość podstaw inżynierii materiałowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność, inicjatywa i zaangażowanie
 • znajomość języka angielskiego
 • dodatkowa znajomość języka niemieckiego będzie atutem

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • udział w pracach naukowo-badawczych, wdrożeniowych i usługowych
 • konstruowanie zespołów maszyn i urządzeń przemysłowych oraz podzespołów
 • opracowywanie procesów technologicznych oraz konstruowanie narzędzi i przyrządów
 • prowadzenie lub współudział w badaniach laboratoryjnych i próbach przemysłowych
 • wpieranie klienta przy pracach badawczo-rozwojowych

benefity

 • naukowo-badawcze środowisko pracy, pełne wyzwań i zmian
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych i doktoratów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość odbywania staży naukowych (w Polsce i za granicą)
 • wspieranie działalności publikacyjnej
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy między godz. 6.00 a 9.00) w modelu stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie PZU, dofinansowanie działalności rekreacyjnej, dostęp do platformy kafeteryjnej Worksmile
 • naukę języków obcych
 • wspieranie pasji pracowników (siatkówka, piłka nożna, zespół muzyczny, drużyna pub quizowa)
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS

4 dni temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe (administracja, ekonomia lub pokrewne),
 • 2 letnie doświadczenie zawodowe, preferowane na podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • dbałość o szczegóły, dokładność, skrupulatność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, punktualność, dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność.

 

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny powstał 1.04.2022 r. z połączenia 3 instytutów: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa. Przedmiotem działalności Łukasiewicz - ŁIT jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w kluczowych obszarach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia.

codzienne zadania

 • bieżące prace administracyjno – biurowe oraz administracyjne wsparcie pracowników Instytutu,
 • ewidencjonowanie i nadzór na wyposażeniem Instytutu,
 • sporządzanie planu zakupów dla Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny,
 • planowanie i bieżąca obsługa zakupów administracyjno – biurowych (art. biurowych, art. czystości),
 • przygotowywanie zapytań ofertowych dotyczących zakupów towarów i usług,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla jednostek upoważnionych,
 • bieżąca współpraca z Działem Finansowo – Księgowym w zakresie rozliczeń i sprzedaży, ustalania podzielników mediów zgodnie ze schematem podziałowym,
 • prowadzenie rejestru faktur,
 • kontakt z jednostkami administracji publicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych obowiązków,

benefity

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • dofinansowanie do karty sportowej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: rekrutacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia FO-O/34/2024.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  2

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.07.2024r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Pracodawca dopuszcza możliwość zamknięcia naboru przed upływem terminu składania aplikacji, jednak nie wcześniej niż przed 05.07.2024r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko, zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) wybranej osoby zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz – ŁIT to ponad 400 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających
w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych
i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

4 dni temu

Instytut

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

poziom

Pracownik obsługi

data wygaśnięcia oferty

2024-07-20

wymagania obowiązkowe

 • mile widziane wykształcenie zasadnicze zawodowe (mechanika, mechatronika lub pokrewne),
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • umiejętności pomiarowe, ślusarsko – monterskie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • uczciwość, sumienność, dokładność.

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny powstał 1.04.2022 r. z połączenia 3 instytutów: Łukasiewicz - Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz - Instytutu Włókiennictwa. Przedmiotem działalności Łukasiewicz - ŁIT jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji w kluczowych obszarach Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia.

codzienne zadania

 • wykonywanie prac konserwacji, przeglądów, napraw maszyn i urządzeń w celu utrzymania ich sprawności eksploatacyjnej,
 • wykonywanie prac ślusarskich warsztatowych polegających na dorabianiu części do maszyn,
 • sporządzanie wykazów części i artykułów technicznych niezbędnych do realizacji prac w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • sprawdzanie zakupionych części,
 • prowadzenie zapisów wykonywanych prac,
 • współpraca z pracownikami Działu Utrzymania Ruchu przy prowadzonych przez nich pracach konserwacyjnych i remontowych.

benefity

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dofinansowanie do świąt oraz świadczenia świąteczne dla dzieci pracowników),
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach,
 • dofinansowanie do karty sportowej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub na adres rekrutacja@lit.lukasiewicz.gov.pl

W przesłanych dokumentach prosimy podać nr referencyjny ogłoszenia KP-R/33/2024.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.07.2024r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Pracodawca dopuszcza możliwość zamknięcia naboru przed upływem terminu składania aplikacji, jednak nie wcześniej niż przed 05.07.2024r.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko, zawierająca imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miejscowość) wybranej osoby zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl

Polityka OTM-R dostępna pod adresem https://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/hr-excellence-in-research/ .

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 2022 r. Powstał z połączenia trzech łódzkich instytutów działających w Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz Instytutu Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Łukasiewicz – ŁIT to ponad 400 pracowników, unikalna aparatura i potencjał kadry naukowej zlokalizowany w 7 centrach badawczych, działających
w kilkunastu istotnych z punktu widzenia gospodarki obszarach badawczych. Przedmiotem podstawowej działalności Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest realizacja projektów badawczych oraz współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych
i komercjalizacji w 4 kluczowych obszarach badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz: Transformacji Cyfrowej, Inteligentnej Mobilności, Zrównoważonej Gospodarki i Energii oraz Zdrowia. Łukasiewicz – ŁIT należy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie.
To zintegrowany gracz rynkowy dostarczający atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46 WE informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27 reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@lit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzoną rekrutacją na wybrane stanowiska.
 4. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. dodatkowy adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej poprzez zawarcie tych danych w złożonej aplikacji.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b),c) RODO oraz Kodeks Pracy, które odnoszą się do niezbędnego zakresu przetwarzania w procesie rekrutacji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych w zakresie obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 6.  Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 7. Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6-mcy od daty przesłania CV. Okres przechowywania może ulec zmianie w przypadku, gdyby ziściły się inne przesłanki uprawniające nas do ich dłuższego przetwarzania a zwłaszcza w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. w sytuacji   dochodzenia bądź obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f.  RODO).
 8. Macie Państwo prawo do:
 • uzyskania informacji nt. danych, które Państwa dotyczą;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych (zmiany administratora danych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie określonych danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 1. Państwa dane nie będą poddane procesowi profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 2. W procesie rekrutacji podanie określonych kategorii danych jest wymogiem ustawowym i dobrowolne w pozostałym zakresie. Niepodanie wymaganych i niezbędnych danych może skutkować odmową przyjęcia CV, brakiem jego nierozpatrzenia i udziału w rekrutacji.

5 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-18

wymagania obowiązkowe

• wykształcenie wyższe z zakresu elektroniki, automatyki, telekomunikacji lub pokrewne,
• wiedza nt. układów i protokołów komunikacji radiowej (WiFi, Bluetooth, sieci mobilne 2G,
3G, 4G, 5G),
• znajomość zasad działania układów elektronicznych, z uwzględnieniem zjawisk wysokiej
częstotliwości,
• umiejętność wykonywania pomiarów w układach elektronicznych,
• dociekliwość i analityczne podejście w rozwiązywaniu problemów technicznych,
• zaangażowanie i samodzielność w wykonywanej pracy,
• znajomość języka angielskiego (na poziomie swobodnego posługiwania się normami w tym
języku),
• znajomość zagadnień z metrologii.

mile widziane

• znajomość systemu zarządzania laboratoriami wg PN-EN ISO/IEC 17025,
• uprawnienia SEP,
• doświadczenie w konstruowaniu urządzeń – urządzenia radiowe, systemy procesorowe,
przetwornice impulsowe, układy wysokich częstotliwości,
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność i dyspozycyjność,
• chęć rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

opis stanowiska

Jesteśmy jednym z 22 instytutów, tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz –
trzecią największą sieć badawczą w Europie. Posiadamy kilkudziesięcioletnią
tradycję. Nasze główne obszary działania to informatyka stosowana,
informatyka techniczna oraz technologia informacyjna.
To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi
identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się
na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG specjalizuje się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych. Zajmujemy się m.in. cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych, IoT, cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi. Posiadamy kilkudziesięcioletnią tradycję. Instytut jest liderem obszarów cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w Łukasiewiczu. To ludzie tworzą firmę, dlatego dążymy do tego, by budować zespół ludzi identyfikujących się z wizją i misją Łukasiewicz – EMAG, dobrze znających się na swojej specjalności i zaangażowanych w pracę.

codzienne zadania

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• prowadzenie badań laboratoryjnych wyrobów elektrycznych i elektronicznych dla klientów
laboratorium oraz działania związane z postanowieniami systemu zarządzania wg PN-EN
ISO/IEC 17025 wdrożonego w laboratoriach;
• badanie urządzeń elektronicznych na zgodność z normami dyrektywy radiowej RED
(2014/53/UE) oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/53/UE);
• dokonywanie pomiarów parametrów radiowych urządzeń komunikacji bezprzewodowej;
• prowadzenie bieżącej dokumentacji z przeprowadzonych badań;
• projektowanie oraz wdrażanie nowych stanowisk pomiarowych.

benefity

• pracę w nowoczesnym laboratorium badawczym, w instytucie badawczym o ugruntowanej
pozycji na rynku,
• umowę o pracę,
• elastyczne godziny pracy,
• udział w szkoleniach – m.in. darmowe kursy językowe (angielski, hiszpański, niemiecki, włoski) dla
wszystkich pracowników,
• bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, świadczenia
świąteczne, dofinansowanie do „zielonej szkoły”
• stabilność zatrudnienia – średni staż pracy naszych pracowników to 8 lat,
• prywatną opiekę medyczną PZU,
• Pracowniczy Program Emerytalny,
• grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Złożenie oferty potwierdza zapoznanie się kandydata do pracy z zamieszczoną w treści ogłoszenia rekrutacyjnego informacją o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także stanowi wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w jego ofercie pracy (CV)”

5 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-04

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe i roczne doświadczenie zawodowe. Preferowani kandydaci z min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zakupów
 • Doświadczenie w pracy wymagającej kontaktów z dostawcami i/lub klientami
 • Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej oraz dobra organizacja czasu pracy
 • Dobra znajomość obsługi MS Office

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają prowadzenie prac naukowych i projektów wdrożeniowych w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów i technologii oraz konstrukcji mikro- i optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych.

codzienne zadania

 • Realizacja procesów zakupowych wg zapotrzebowania poszczególnych działów
 • Pozyskiwanie ofert, negocjowanie cen i ogólnych warunków dostaw
 • Przygotowanie i obsługa umów, kontraktów dotyczących zakupów
 • Porównywanie ofert, przygotowanie analiz, negocjacje, przygotowywanie rekomendacji wyselekcjonowanych dostawców oraz wybór dostawcy
 • Prowadzenie kontroli realizacji zamówień wg procedur firmy i warunków technicznych dostaw
 • Prowadzenie postępowań reklamacyjnych
 • Fakturowanie bieżące zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi
 • Organizacja transportu oraz odpraw celnych w przypadku dostaw spoza EU

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Praca w przyjaznej atmosferze

5 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

poziom

starszy specjalista (senior)

data wygaśnięcia oferty

2024-07-01

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym. Preferowani kandydaci posiadający stopień naukowy doktora w dziedzinach: fizyka, fotonika, elektronika, inżynieria materiałowa lub pokrewne
 • Znajomość technik badawczych wykorzystywanych do charakteryzacji światłowodów oraz w spektroskopii w podczerwieni
 • Znajomość technik modelowania światłowodów w tym strukturyzowanych (właściwości liniowe i nieliniowe)
 • Wiedza i doświadczenie w jednej lub wielu z następujących dziedzin: (1) optyka światłowodowa, (2) optyka nieliniowa, (3) fizyka impulsów ultrakrótkich, (4) spektroskopia
 • Znajomość Matlab, programowania i modelowanie eksperymentów fizycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 • Kreatywność
 • Zdolności manualne umożliwiające pracę z drobnymi próbkami/elementami pod mikroskopem optycznym

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze zaawansowanych technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają podejmowanie prac naukowych i projektów na rzecz podnoszenia innowacyjności polskich przedsiębiorstw tworząc jednocześnie bazy wiedzy high-tech w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów oraz technologii i konstrukcji przyrządów mikroelektroniki i fotoniki, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych. Łukasiewicz–IMiF corocznie realizuje kilkadziesiąt projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, których rezultaty mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony do 31.03.2026r. (z możliwością przedłużenia na kolejne 6 miesięcy)
Projekt: NCN CEUS UNISONO
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Wymiar etatu: 100%
Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Grupa Badawcza Technologie i Systemy Światłowodowe i Kwantowe, ul. Wólczyńska 133, 02-668 Warszawa

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii mikroelektronicznych i fotonicznych. Posiada unikalne laboratoria technologiczne oraz kapitał intelektualny, które umożliwiają prowadzenie prac naukowych i projektów wdrożeniowych w zakresie wytwarzania innowacyjnych materiałów i technologii oraz konstrukcji mikro- i optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych, technologii azotku galu oraz technologii LTCC i elektroniki drukowanej oraz czujników medycznych, środowiskowych.

codzienne zadania

 • Prowadzenie badań w dziedzinie światłowodów specjalnych oraz spektroskopia procesów ultraszybkich
 • Budowanie układów światłowodowych i optycznych
 • Modelowanie układów światłowodowych i optycznych
 • Projektowanie i wykonywanie eksperymentów (optyka światłowodowa krótkich impulsów), diagnostyka ultraszybka w dziedzinie widma i czasu
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji
 • Przygotowywanie raportów technicznych z realizowanych prac
 • Współpraca i kierowanie pracami doktorantów
 • Współpraca z technologami i technikami
 • Współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie rozwoju spektroskopii w dziedzinie czasu (TDS)

benefity

 • Praca w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy oraz ubezpieczenie na życie
 • Praca w przyjaznej atmosferze

6 dni temu

Instytut

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenia wyższego kierunkowego lub ukończenia studiów podyplomowych z zakresu BHP
 • doświadczenia minimum 3 lat na analogicznym stanowisku
 • posiadania uprawnień Inspektora PPOŻ.
 • bardzo dobrej i praktycznej znajomości prawa z zakresu BHP i PPOŻ.
 • znajomość pakietu Office
 • zaangażowania, pracowitości, dokładności, samodzielności
 • aktywnej postawy i kreatywności w działaniu

mile widziane

-

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

opis instytutu

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to drugi co do wielkości Instytut Łukasiewicza w Polsce. Pracuje tu blisko 700 osób. W centrach badawczych, w głównych punktach Poznania, w nowoczesnych laboratoriach, przy wykorzystaniu unikatowej w skali kraju aparatury realizujemy projekty realnie zmieniające rzeczywistość biznesową. To tu stawiamy na samodzielność, cenimy zaangażowanie i inicjatywę, pomagamy w rozwoju, motywujemy i nagradzamy wysiłek. W Łukasiewicz – PIT inspiruje nas przyszłość.

codzienne zadania

 • przeprowadzanie w Instytucie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP i bezpieczeństwa pożarowego
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie BHP
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • opracowywanie ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy
 • prowadzenie szkoleń wstępnych
 • dokumentowanie działań i sprawozdawczość wymagana zewnętrznymi regulacjami prawnymi, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów
 • współuczestnictwo w kontrolach zakładu pracy przez organy nadzorcze

benefity

 • naukowo-badawcze środowisko pracy, pełne wyzwań i zmian
 • wspieranie rozwoju poprzez dofinansowanie studiów, szkoleń, konferencji itp.
 • możliwość odbywania staży naukowych (w Polsce i za granicą)
 • wspieranie działalności publikacyjnej
 • możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy (zaczynamy między godz. 6.00 a 9.00) w modelu stacjonarnym
 • pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną PZU Zdrowie, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie PZU, dofinansowanie działalności rekreacyjnej, dostęp do platformy kafeteryjnej Worksmile
 • naukę języków obcych
 • świadczenia pieniężne z ZFŚS
 • wspieranie pasji pracowników (siatkówka, piłka nożna, zespół muzyczny, drużyna pub quizowa)

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

manager (C-level)

data wygaśnięcia oferty

2024-06-30

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe II stopnia;
 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy merytorycznej;
 • znajomość standardów i metodyki pracy kontrolera lub audytora wewnętrznego;
 • umiejętność samodzielnego realizowania kontroli;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność;
 • zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
 • dobra organizacja pracy własnej, także w warunkach stresu i pod presja czasu.

mile widziane

 • wykształcenie wyższe: Ekonomia, Administracja, Prawo, Finanse;
 • studia podyplomowe w obszarze: audyt/kontrola wewnętrzna;
 • znajomość Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem.

opis stanowiska

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • realizacja kontroli wewnętrznych planowanych i doraźnych, na podstawie planu audytu lub na polecenie Dyrektora Łukasiewicz -WIT;
 • tworzenie planów audytów, przeprowadzenie kontroli, dokumentowanie czynności kontrolnych, formułowanie ocen, zaleceń informacji i analiz wynikających z przeprowadzonej kontroli i sporządzanie dokumentów pokontrolnych;
 • identyfikowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości;
 • opracowywanie raportów i rekomendacji do Dyrektora Łukasiewicz – WIT;
 • monitorowanie realizacji zadań i rekomendacji pokontrolnych z kontroli wewnętrznych, zewnętrznych, audytów oraz okresowe raportowanie o stanie ich realizacji;
 • szkolenie pracowników w zakresie zasad i procedur kontroli wewnętrznej.

benefity

 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów
 • Ubezpieczenie na życie
 • Parking dla pracowników
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Dofinansowanie wakacji dzieci
 • Paczki świąteczne

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

główny specjalista

data wygaśnięcia oferty

2024-06-30

wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe II stopnia;
 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy merytorycznej;
 • znajomość standardów i metodyki pracy kontrolera lub audytora wewnętrznego;
 • umiejętność samodzielnego realizowania kontroli;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność;
 • zdolność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;
 • dobra organizacja pracy własnej, także w warunkach stresu i pod presja czasu.

mile widziane

 • wykształcenie wyższe: Ekonomia, Administracja, Prawo, Finanse;
 • studia podyplomowe w obszarze: audyt/kontrola wewnętrzna;
 • znajomość Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem.

opis stanowiska

-

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • realizacja kontroli wewnętrznych planowanych i doraźnych, na podstawie planu audytu lub na polecenie Dyrektora Łukasiewicz -WIT;
 • tworzenie planów audytów, przeprowadzenie kontroli, dokumentowanie czynności kontrolnych, formułowanie ocen, zaleceń informacji i analiz wynikających z przeprowadzonej kontroli i sporządzanie dokumentów pokontrolnych;
 • identyfikowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości;
 • opracowywanie raportów i rekomendacji do Dyrektora Łukasiewicz – WIT;
 • monitorowanie realizacji zadań i rekomendacji pokontrolnych z kontroli wewnętrznych, zewnętrznych, audytów oraz okresowe raportowanie o stanie ich realizacji;
 • szkolenie pracowników w zakresie zasad i procedur kontroli wewnętrznej.

benefity

 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Prywatna opieka medyczna
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów
 • Ubezpieczenie na życie
 • Parking dla pracowników
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Dofinansowanie wakacji dzieci
 • Paczki świąteczne

2 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista-regular

data wygaśnięcia oferty

2024-06-26

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie – minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku administracyjnym.
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
 • Proaktywność i samodzielność.
 • Umiejętność jasnego i zwięzłego formułowania myśli w mowie i piśmie.
 • Umiejętność nadawania zadaniom właściwych priorytetów.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności biegle Excel i Word.

mile widziane

 • Doświadczenie w realizacji projektów związanych z reorganizacją lub optymalizacją organizacji.

opis stanowiska

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny to interdyscyplinarna jednostka badawcza, której rolą jest dostarczanie przedsiębiorcom innowacyjnych technologii umacniających ich konkurencyjną pozycję rynkową w kraju oraz zagranicą. Tworzymy ekologiczne rozwiązania dla środowiska i biznesu, szczególnie w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa. Naszym celem strategicznym jest wzrost udziału Instytutu na rynku B+R i komercjalizacji. Wartościami, które cenimy są pasja, kreatywność, odwaga, rzetelność i solidarność.

codzienne zadania

 • Przygotowywanie dokumentów i raportów.
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji dokumentacji wewnętrznej.
 • Współpraca z sekretariatem.
 • Współpraca z innymi działami w firmie.
 • Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie bieżących procesów administracyjnych.
 • Wsparcie pracowników Centrum w sprawach administracyjnych.
 • Inicjowanie optymalizacji kosztowych i procesowych, w tym kontrola zamówień.
 • Nadzór nad procesem archiwizacji dokumentów.

benefity

 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i powierzonej odpowiedzialności.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Atrakcyjne szkolenia.
 • Dofinansowanie zajęć sportowych, opieka medyczna, świadczenia urlopowe i socjalne, ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
 • Parking na terenie Instytutu.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds