Kariera

Ludzie Łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych znajomych z pracy

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

liderzy łukasiewicza

Poznaj swoich przyszłych
znajomych z pracy

1 tydzień temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"

poziom

specjalista (regular)

wymagania obowiązkowe

• Wykształcenie wyższe na kierunku: filologia polska, angielska, PR, marketing lub pokrewne;
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
• Dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
• Znajomość oprogramowania WordPress i Elementor;
• Dobra znajomość mediów społecznościowych;
• Lekkość w pisaniu i redagowaniu treści o różnym przeznaczeniu oraz kreatywne podejście do tekstów;
• Perfekcyjna znajomość zasad poprawnej polszczyzny;
• Kreatywność i samodzielność w działaniu, umiejętność poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań, dbałość o detale i szczegóły;
• Gotowość do wyjazdów służbowych;
• Czynne prawo jazdy kategorii B;
• Umiejętność pracy pod presją czasu oraz stresu, umiejętność pracy z ludźmi i dla ludzi, wysoka kultura osobista, chęć rozwoju osobistego.

mile widziane

-

opis stanowiska

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia” posiada doświadczenie w działalności na rzecz branży chemicznej, sięgające roku 1952. Tematyka badawcza Instytutu obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych dotyczących procesów chemicznych, w szczególności w zakresie chemii i technologii organicznej. Instytut świadczy również usługi badawcze, analityczne, doradcze i projektowe.

Instytut działa w obszarach:

 • procesów ciśnieniowych
 • procesów katalitycznych
 • technologii produktów specjalistycznych dla różnych gałęzi przemysłu
 • biogospodarki
 • zaawansowanych materiałów (głównie polimerowych)
 • gospodarki o obiegu zamkniętym
 • analityki i pomiarów
 • inżynieryjno-technicznym

Szczegółowe informacje: www.icso.lukasiewicz.gov.pl

codzienne zadania

• Zarządzanie stroną www, aktualizacja treści, dodawanie nowej zawartości;
• Zarządzanie mediami społecznościowymi instytutu (Facebook, LinkedIn, YouTube);
• Budowa relacji z klientem z pomocą mediów społecznościowych;
• Realizacja strategii komunikacyjnej dla różnych kanałów społecznościowych;
• Tworzenie i publikowanie contentu, w tym treści postów, grafik, wideo;
• Prowadzenie lub nadzorowanie kampanii reklamowych;
• Analizowanie statystyk i raportowanie wyników działań;
• Pomoc w pracach dotyczących komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

benefity

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• Możliwość uzyskania unikalnego doświadczenia zawodowego;
• Ciekawą i kreatywną pracę;
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
• Elastyczne godziny rozpoczynania pracy (6:00 – 8:30);
• Dodatek za staż pracy;
• Pakiet benefitów (opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, karty sportowe,
możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej, preferencyjne pożyczki mieszkaniowo-remontowe).

Miejsce pracy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”
ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Termin składania ofert:
30.06.2023 r.
Wykaz wymaganych dokumentów:
• CV – zawierające opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, potwierdzający spełnienie wymagań stawianych w rekrutacji.
• List motywacyjny – będzie dodatkowym atutem.

Miejsce składania dokumentów:
Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@icso.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres: Sekcja HR, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

W składanych dokumentach proszę podać nr ID rekrutacji – FSR.111.10.2023

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w BIP Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”.

Przetwarzanie danych osobowych:
Do przesyłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”*.
* – jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w kolejnych naborach kandydatów, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – iod@icso.lukasiewicz.gov.pl bądź listownie na adres podany w pkt. 1.
3. Cel przetwarzania: przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jej zakończenia, a także archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22(1) Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
5. Pouczenie o prawach osoby, której dane są przetwarzane:
1) Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres: ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, e-mail: ido@icso.lukasiewicz.gov.pl – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
2) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
6. Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz w BIP Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia"

poziom

główny specjalista

wymagania obowiązkowe

Oczekiwania wobec kandydatów (wymagane kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje):

 • Wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku: chemia, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa lub pokrewne;
 • Minimum 3 – letnie doświadczenie w sektorze badawczo – rozwojowym związanym z naukami chemicznymi bądź inżynierią chemiczną (w przypadku kandydatów ze stopniem doktora minimum 2-letnie doświadczenie);
 • Udział w realizacji projektów badawczych (wymagany od kandydatów bez stopnia doktora);
 • Umiejętność realizacji doświadczalnych prac badawczych w laboratorium chemicznym;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów, sprawne podejmowanie decyzji;
 • Odpowiedzialność, umiejętność współpracy w zespole, kreatywność, sumienność, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność, dyspozycyjność;
 • Język angielski na poziomie B2;
 • Język polski – znajomość na poziomie umożliwiającym sprawną komunikację w mowie i piśmie, gwarantującą wysoką jakość realizacji zadań i obowiązków na stanowisku;
 • Prawo jazdy kategorii B.

mile widziane

-

opis stanowiska

Liczba wolnych stanowisk: 1

ID rekrutacji: FSR.111.9.2023

Informacja o Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia” posiada doświadczenie w działalności na rzecz branży chemicznej, sięgające roku 1952. Tematyka badawcza Instytutu obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych dotyczących procesów chemicznych, w szczególności w zakresie chemii i technologii organicznej. Instytut świadczy również usługi badawcze, analityczne, doradcze i projektowe. O ich jakości świadczy włączenie Instytutu do Sieci Badawczej Łukasiewicz – trzeciej największej sieci badawczej w Europie.

Instytut działa w obszarach:

 • procesów ciśnieniowych
 • procesów katalitycznych
 • technologii produktów specjalistycznych dla różnych gałęzi przemysłu
 • biogospodarki
 • zaawansowanych materiałów (głównie polimerowych)
 • gospodarki o obiegu zamkniętym
 • analityki i pomiarów
 • inżynieryjno-technicznym

Szczegółowe informacje: www.icso.lukasiewicz.gov.pl

Obecnie do naszego Centrum Technologii i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, poszukujemy Głównego specjalisty z kompetencjami istotnymi dla obszaru recykling chemiczny, którego głównym zadaniem będzie rozwój kompetencji badawczych Łukasiewicz – ICSO „Blachownia” w obszarze recykling chemiczny i współudział w tworzeniu Grupy Badawczej zajmującej się recyklingiem chemicznym

codzienne zadania

Przewidywany zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • Aktywny udział w prowadzeniu działalności naukowej i badawczo-rozwojowej;
 • Inicjowanie tematyki badawczej oraz współudział w wyznaczaniu perspektywicznych kierunków działań w obszarze recyklingu chemicznego;
 • Pozyskiwanie, kierowanie oraz współudział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków międzynarodowych i krajowych;
 • Wiodąca rola we wprowadzaniu do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • Współpraca z przemysłem, zwłaszcza polskim oraz z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi w obszarze recyklingu chemicznego;
 • Upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
 • Realizacja zadań Centrum Technologii i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, w szczególności poprzez: poszukiwanie nowych kierunków rozwoju obszaru, pozyskiwanie dofinansowania projektów we wskazanym obszarze, kierowanie badaniami, realizacja prac B+R, pozyskiwanie nowych klientów, opracowywanie raportów i sprawozdań w języku polskim i angielskim.

benefity

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu (pełny etat lub część etatu);
 • Ciekawą i kreatywną pracę;
 • Udział w tworzeniu nowych produktów i technologii;
 • Możliwość rozwoju, w tym również w formie staży zagranicznych;
 • Przyjazne, inspirujące środowisko sprzyjające wymianie myśli naukowej;
 • Elastyczne godziny rozpoczynania pracy (6:00 – 8:30);
 • 36 dni urlopu wypoczynkowego (przy pełnym wymiarze etatu);
 • Dodatek za staż pracy;
 • Pakiet benefitów (opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, karty sportowe, możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej, preferencyjne pożyczki mieszkaniowo-remontowe).

 Miejsce pracy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”

ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Termin składania ofert:

12.06.2023 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • CV – zawierające pełny opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, potwierdzający spełnienie wymagań stawianych w rekrutacji.
 • List motywacyjny – będzie dodatkowym atutem.

Miejsce składania dokumentów:

Aplikacje należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@icso.lukasiewicz.gov.pl lub pocztą na adres: Sekcja HR, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

W składanych dokumentach proszę podać nr ID rekrutacji – FSR.111.9.2023

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w BIP Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”.

Przetwarzanie danych osobowych:

Do przesyłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”*.

* – jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w kolejnych naborach kandydatów, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – iod@icso.lukasiewicz.gov.pl bądź listownie na adres podany w pkt. 1.
 3. Cel przetwarzania: przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jej zakończenia, a także archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO; b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22(1) Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 5. Pouczenie o prawach osoby, której dane są przetwarzane:

1) Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres: ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, e-mail: ido@icso.lukasiewicz.gov.pl – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

2) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz w BIP Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

2000 nowych miejsc pracy

Budujemy atrakcyjne miejsce pracy

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze – stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500 ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

pierwsza praca

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?

This will close in 0 seconds