KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAKUPÓW

WYNAGRODZENIE :
od 0
do 0
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu administracji/prawa/ekonomiczne lub studia podyplomowe w zakresie prawa lub zamówień publicznych.

 • 3 letnie praktyczne doświadczenie w obszarze zamówień publicznych.

 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) i wszystkich aktów wykonawczych.

 • Doświadczenie w korzystaniu z platform zakupowych, platformy e-zamówienia UZP.

 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce i jego interpretacji.

 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległego zespołu.

 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office 365.

 • Umiejętność sporządzania raportów, analiz, sprawozdań.

 • Umiejętność rozwiązywania problemów.

 • Kreatywność.

 • Umiejętność negocjacji i argumentowania.

MILE WIDZIANE:
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
CODZIENNE ZADANIA:
 • Kieruje pracą zespołu Zamówień Publicznych i Zakupów, w szczególności monitoruje wykonywanie przez pracowników Zespołu czynności, dokonuje ich kontroli i oceny pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, pełni nadzór merytoryczny nad realizowanymi działaniami celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu.

 • Kontroluje i ocenia pod względem zgodności z Ustawą PZP czynności podejmowane przez pracowników celem nadzoru nad prawidłowościami stosowania przepisów Ustawy.

 • Podejmuje samodzielne decyzje o sposobie realizacji zadań w oparciu o przyjęte cele, np. w zakresie czynności podejmowanych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

 • Planuje czynności pracowników działu, w tym zakresie zleca zadania do wykonania i monitoruje obciążenie pracą, w horyzoncie czasowym do 1 kwartału. Planowanie uwzględnia bieżące zadania oraz inne czynności konieczne do wykonania celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu.

 • Podejmuje decyzje w sytuacjach spornych co do dalszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym kierowania pracą pozostałych pracowników zespołu w celu wypracowania rozwiązania), w celu podjęcia decyzji, które nie spowodują naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 • Opracowuje, a następnie wdraża lub przedstawia do akceptacji swojemu przełożonemu procedury i zmiany do procedur wewnętrznych.

 • Umożliwia rozwój potencjału członków Zespołu poprzez stały dostęp do szkoleń zawodowych.

 • Koordynuje prace w ramach Platformy Kompetencji Łukasiewicza.

BENEFITY:
 • Ciekawą pracę pełną wyzwań.

 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie nauki języków obcych, szkoleń kierunkowych, studiów.

 • Pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Prosimy o wpisanie jednej z niżej zamieszczonych klauzul:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu i jego załącznikach jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny (adres
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, adres e-mail: rekrutacja@wit.lukasiewicz.gov.pl) a dane przetwarzane będą na potrzeby procesu rekrutacji. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych
(e-mail: dane.osobowe@wit.lukasiewicz.gov.pl). Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Pana/Pani danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu. Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe możemy udostępniać
np. pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu, kadrze kierowniczej, dostawcom usług związanych z rekrutacją, dostawcom usług informatycznych

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

This will close in 0 seconds