Główny Specjalista ds. Badawczych – Dyrektor Centrum Technologii Inspirowanych Naturą

WYNAGRODZENIE :
WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE:
 1. Wykształcenie stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych (preferowane kierunki: chemia, technologia chemiczna, fizyka, fizyka medyczna, inżynieria materiałowa, oraz pokrewne).
 2. Doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi.
 3. Preferowani kandydaci mający doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczo – rozwojowych z różnych źródeł finansowania.
 4. Doświadczenie pracy w przemyśle/biznesie będzie dodatkowym atutem.
 5. Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań.
 6. Umiejętność wyznaczania celów i egzekwowania wyników od podległych pracowników.
 7. Umiejętność projektowania i wdrażania strategii krótko i długoterminowych.
 8. Komunikatywność i otwartość na działanie.
 9. Duża samodzielność pracy.
 10. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 11. Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office.
 12. Prawo jazdy kat. B.
CODZIENNE ZADANIA:
 1. Kierowanie pracą podległych pracowników poprzez planowanie, stawianie celów, przydzielanie zadań i zasobów niezbędnych do ich realizacji, koordynację oraz nadzór nad realizacją zadań i dyscypliną pracy (aktualnie w Centrum jest zatrudnionych ok. 10 pracowników). Głównym zadaniem w pierwszym okresie zatrudnienia będzie intensywny rozwój Centrum.
 2. Planowanie, organizowanie i doskonalenie procesów w podległym Centrum.
 3. Nadzorowanie pozyskiwania i realizacji projektów naukowo-badawczych
  w Centrum.
 4. Budowanie i zarządzanie zespołami badawczymi powołanymi do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i kontraktów badawczych.
 5. Monitorowanie otoczenia rynkowego i aktualnych trendów, oraz definiowanie we współpracy z Liderami poszczególnych obszarów badawczych potencjału naukowo-badawczego i usługowego podległego Centrum.
 6. Nadzorowanie wykorzystania infrastruktury badawczej.
 7. Opracowanie i realizacja budżetu w zakresie wynikającym z zadań Centrum oraz optymalizacja kosztów jego funkcjonowania.
 8. Zarządzanie realizacją przypisanych do Centrum celów.
 9. Budowanie i wzmacnianie wizerunku naukowego Instytutu i Sieci Badawczej Łukasiewicz.
BENEFITY:
 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość zakupienia karnetów sportowych i przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem:   https://kit.lukasiewicz.gov.pl/dane-osobowe/

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds