Plan postępowania o udzielenie zamówień

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowania prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej

W niniejszych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:

Pod pojęciem „platforma zakupowa” należy rozumieć aplikację / program komputerowy przeznaczony do realizacji procesu związanego z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej: